Parku chtělo dát šanci 13 zastupitelů. Vše podstatné ke kácení parku

EDIT: V tuto chvíli čtete materiál, který poskytujeme veřejnosti až poté, co jsme jej v předstihu zaslali zastupitelům před posledním zastupitelstvem, aby mohli hlasovat pro náš návrh “zrušení usnesení 189/9Z/2011” s podtitulem “zrušení plošného kácení parku v souvislosti s klimatickou změnou”.

Zastupitelů, kteří se bez okolků postavili proti kácení parku, však bylo málo.

Bylo jich o tři méně, než jsme na základě avizovaných postojů očekávali a jen jeden hlas chyběl, abychom nadobro parku sundali oprátku z krku a mohli se svobodně bavit o zcela nové epoše života v parku.

Současný stav je takový, že ortel plošného vykácení šedesáti zdravých stromů je i přes své vady platný, je však odložen s odkazem, že „stejně nejsou aktuálně peníze“ a „že aktuálně o kácení nikdo neuvažuje“.

Měli jsme za to, že diskuse na toto téma již z dob před volbami a váha slov docenta Pokorného bude dostatečná.
Měli jsme za to, že argumenty předložené právě tímto odborníkem a jeho následné ucelené verbální vysvětlení na zastupitelstvu zcela jistě získá podporu i některých dalších koaličních zastupitelů, pro které je přednější zachovat se správně než podpořit stranickou linii přístupu.
Měli jsme za to, že zvolení docenta Pokorného předsedou komise životního prostředí podtrhuje ochotu naslouchat a že informační osvěta a debaty, které vedeme měsíce byla dostatečná.
Měli jsme za to, že předem slibovaná podpora pro záchranu parku nebyla planá.
Měli jsme za to, že když pan starosta objevil nevýznamnou větu uprostřed textu přiložených materiálů, není možné se vymlouvat na nedostatek času pro důkladně prostudování.

Nechtěli jsme populisticky zachraňovat park měsíc před volbami, aby to vypadalo dobře v kampani.
Domluvili jsme si politickou podporu na přímo a bez politikaření. Alespoň jsme uvěřili, že tomu tak je. Ale bohužel politické prostředí je ošidná věc.
Tentokrát to nestačilo, ale nevzdáváme to. Zůstaneme konstruktivní opozicí, zkusíme procesně jinou cestu a uvidíme, zda se objeví ještě nějaké obstrukce a zda budou překonatelné.

Děkujeme všem, co včera zvedli ruku pro návrh jednou pro vždy jasně zrušit povolení plošného vykácení a pro začátek postupné revitalizace dosazováním s udržením stínu. A hlavně v souladu s nově vznikajícími koncepcemi v rámci výborů.
Na pozvání Honzy Pokorného dorazí na jaře do J. Hradce pan Václav Větvička, další přední přírodovědec známý hlavně z Receptáře, který pomůže diskutovat o možné nové podobě parku, aby jeho hodnota pro život ve městě byla maximálně využita a lidé nejen v komisích a výborech měli příležitost pochopit zákonitosti, které v takovém ekosystému probíhají.
A pokud by ani beseda s odborníky nepomohla, rádi jejich prostřednictvím zodpovíme písemně všechny dotazy zastupitelů, aby to při dalším předložení pro park dobře dopadlo.

Tito zastupitelé ukázali, že chtějí naslouchat argumentům a že preferují podporu dobré věci před procesními složitostmi či stranickým taktizováním. Za to jim patří velké poděkování!

Návrh nepodpořili a nepustili ani k diskusi v zastupitelstvu: Staněk Radim Bc. (ODS), Žižka Libor MUDr. (ODS), Burianová Jana PhDr. (PIRÁTI), Blížilová Magda Ing. (ANO), Burian Vladislav Mgr. (SNK-ED), Langerová Sabina MgA. (SNK-ED), Mrvka Stanislav Ing. (ČSSD), Komínek Bohumil Ing. (ČSSD), Blížilová Petra Ing. (ČSSD), Kadeřábek Miroslav Bc. (ČSSD) a Urbanec Milan Bc. (ČSSD).

O reálně potřebě schválit tento návrh promluvil doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. 1. března v Jindřichohradeckém deníku. Vyvrátil tak pochyby starosty Mrvky o tom, že dosud platné usnesení je nulitní:
… Pokud je realizace druhé a třetí etapy takto zastavená, tak to znamená, že nemáme vizi a brání to péči o park. Ve zbylých dvou třetinách parku směrem k soše Husa jsou volné plochy, které je potřeba osázet. Teď je to umrtvené. Proto jsme si říkali: pojďme se vzdát toho, co vznikalo před deseti lety. Pořád totiž zůstává to samé – vykácet, zasadit nové a pak o to pečovat, což je v tom současném horku hrozné. Teď máme daleko víc tropických dnů a vysoké teploty a tady nám vzniká velká horká plocha. Když zasvítí sluníčko, tak tady jde od země nahoru takových pět set kilowattů Tím, že jsme to zastavili, přiznáváme, že to neřešíme. Jen jsme řešení oddálili. Za dva měsíce budeme mít pro veřejnost besedu o parku a pak bych to téma rád otevřel znovu.“

EDIT – ČASTO POKLÁDANÁ OTÁZKA: Je pravda, že existuje usnesení, které říká, že kácení se nemá do roku 2022 realizovat?

Ano, existuje tu usnesení 387/18Z/2016, ale s tím usnesením to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Od roku 2011 se pokácelo par špatných stromů v té části, která neustoupila původnímu plánu. Ty zdravé stále stojí. Předseda komise docent Pokorný si teď netroufne doporučit místo pokácených vysázet stromy nové. V souladu s rozhodnutím je lze po roce 2022 pokácet.
Má smysl sázet mladý strom a hledat koncepční řešení, když je jeho osud za tři roky nejistý? Podle slov předního českého odborníka ne.
Rada navíc nové disponuje pravomocí přidat půlmilionovou položku do rozpočtu bez diskuze se zastupitelstvem. V rozpočtu tak klidně muže budoucí rada v roce 2023 takových 500 tisíc na kácení najít.
Pan starosta navíc nikdy neřekl, ze nechce provést plošné kácení parku. V současnosti se to odsunuje, ale to přináší z pohledu pana Pokorného komplikace, které už jsem zmínil.
Pokud by byla pravda, ze je to usnesení z roku 2011 nulitní. Pokud by opravdu nikdo nechtěl provést řešení podle projektu z roku 2011. Pak nerozumím tomu, proč bránit jeho zrušení, když to parku z pohledu předsedy komise životního prostředí pomůže.

DOPIS ADRESOVANÝ ZASTUPITELŮM dne 20.02.2019, který byl následně zaslán všem zastupitelům 26.02.2019 5:51 v požadované formální podobě pro zařazení na program jednání.:

Vážení zastupitelé, zástupci občanů Jindřichova Hradce,

Vaši předchůdci před časem ve svém usnesení pod lidovým názvem „revitalizace parku“ či „revitalizace Husových sadů“ prakticky dali zelenou vykácení zdravého parku, aby byl nahrazen výsadbou parku nového (viz. plánek zachycující park).

Nejistota před volbami a nyní vegetační klid ještě park chvíli chrání, ale za pár měsíců již tomu tak nebude a kdykoli lze dát povel motorovým pilám, aby z parku udělaly holou planinu, kde se pak bude realizovat pomníček pár tehdejších zastupitelů, kteří tuto zásadní věc v životě města dostatečně neprodiskutovali s odbornou i laickou veřejností.

Vykácet vzrostlý park není to samé jako postavit špatně parkoviště, to se dá předělat, jen to bude stát dvojí peníze. Park, a jeho ekologická hodnota, bude nenávratně pryč. Stínu vzrostlých stromů se již naše generace nedočká. A protože park je živý organismus se svými zákonitostmi, je dost možné, že při současném stylu provádění změn dojde k dalším nežádoucím konsekvencím.

My, jako zastupitelé, se na Vás, kolegy, obracíme jménem všech, kteří se již několik let snaží park zachránit a skutečně ho revitalizovat ve smyslu doplnit mladými stromy a další vegetací.

Co jedni zastupitelé svým rozhodnutím způsobili, to druzí, snad rozumnější, mohou svým rozhodnutím napravit.

Chceme Vás požádat o zrušení usnesení č.189/9Z/2011 z 24.8.2011 a zabránit tak plošnému vykácení parku.

Následně bychom byli rádi, kdybyste podpořili otevření celospolečenské diskuse o podobě a budoucnosti parku a to v rámci ucelenějšího pohledu na zeleň ve městě, rozmístění sportovišť, klidových zón, parkovacích domů, odstavných a záchytných parkovišť, vodních ploch atd. Aby se z hlediska urbanismu a rozvoje města postupovalo správně a na základě odborné diskuse, ze které vyplyne ten nejlepší směr.

 

Důvody, proč je potřeba usnesení zrušit.

Nechceme se utápět v chronologickém výčtu, co vše bylo po právní stránce učiněno a zjištěno (kompletní dokumentaci lze prostudovat zde). Uvedeme fakta, která by Vám jako Hradečákům neměla být lhostejná:

 • Naplněním usnesení hrozí významná ekologická škoda – dojde k likvidaci významného přírodního ekosystému a jedné z charakteristik města a biocentra, které navazuje na biokoridor vedený podél řeky Nežárky. Odstranění vzrostlých stromů povede ke zvýšení teplot v parku a v okolí. Povrchové teploty vykácené části Husových sadů stoupají za slunných dnů i o 30 oC ve srovnání s teplotami ve stínu stromů. Husovy sady byly založeny v 19. století na místě hlubokého hradebního příkopu a půda proto poskytuje prakticky neomezený prostor pro zasakování dešťové vody. Realizace schváleného projektu ovšem počítá s odvedením podstatného podílu dešťových srážek do kanalizace, což má za následek vylití nečištěných odpadních vod při silném dešti do vodoteče (Vajgar, Nežárka) přes „dešťové odlehčovače“. Současná opatření na zmírňování extrémních teplot ve městech jsou zaměřena na zvýšení zásaku dešťových vod a na podporu vzrostlé zeleně, tedy stromů, které jsou v letním horku „nedostižným chladicím zařízením“. Schválený projekt je opakem těchto snah.
 • Naplnění usnesení je neekonomické – na vykácení parku následnou výsadbu mladých dřevin a rostlin je rozpočtováno 15 milionů korun. K tomu pak nutno připočítat provozní náklady na závlahu a uchycení nově založeného ekosystému. A to s velkým rizikem neúspěchu! Stromolezci jsou schopni celý současný park strom po stromu zdravotně zkontrolovat s náklady cca 40-60tis Kč a provést zdravotní řez v rozpočtu cca 2-3tis Kč na strom. Tedy celkově provést zdravotní sanaci v řádech menších statisíců korun a další roky již udržovat vzrostlý park s náklady větších desetitisíců.
 • Rozhodnutí o revitalizaci bylo učiněno před značnou dobou, kdy neprobíhala dostatečná diskuse k větším změnám ve městě, přičemž kompletní vykácení a obměna parku patří k těm největším změnám, které můžeme ve městě udělat.
 • Z právního hlediska lze Rozhodnutí OŽP z 19. listopadu 2012 k povolení kácení považovat za nezákonné z následujících třech důvodů1) platí základní pravidlo, že stromy rostoucí mimo les a soukromé zahrady jsou chráněny zákonem a jejich pokácení si vyžaduje vážné důvody k jejich odstranění. Z plánku zakreslení stromů k pokácení lze na první pohled zjistit, že více než 60 stromů je určeno k vykácení z „koncepčních důvodů“, tedy proto, že nezapadají do představy nové podoby parku, tedy ne pro svou nebezpečnost. Z toho vyplývá, že park má jen ustoupit nové vizi, ne být citlivě revitalizován a rozvíjen. Odbor životního prostředí dostatečně nezdůvodnil souhlas s kácením a neobjasnil vážné důvody, když odkázal jen na koncepční důvody a časově na ohled  k hnízdění netopýrů.
  2) Rozhodnutí je neproveditelné – realizační firma nemá jasnou specifikaci a zaměření jednotlivých stromů, které se mají kácet. Jsou označeny jako soubor, ze kterého se budou muset „dovtípit“ nebo sami rozhodnout, které stromy byly asi myšleny k pokácení. Po právní stránce jsou tedy na velmi tenkém ledě, který může znamenat žaloby a soudní spory založené na procesně technických pochybeních.
  3) Rozhodnutí vypršela závaznost – po dvou letech nekonání se má za to, že není potřeba toto usnesení realizovat, pokud do té doby nebylo vykonáno. Jednak proto, že se změnily podmínky a je potřeba udělat nové zhodnocení situace (staré není aktuální), ale také proto, že čas ukázal, že po předchozím prořezání potenciálně nebezpečných větví, již riziko újmy na zdraví či majetku nehrozí. Ostatně to bylo také prověřeno nejméně dvěma vichřicemi, které nezpůsobily v parku žádné zřícení stromu.Platné usnesení z 24.8. 2011 a schválený projekt z listopadu 2011 brání péči o park i diskusi o koncepci parku, která by reagovala na změnu klimatu projevující se násobným počtem tropických dnů, úbytkem drobných srážek, zvýšenou četností přívalových dešťů, nárůstem vysokých teplot zejména ve městech, usychání a úhynu stromů.
 • Alternativně jsme tedy schopni se o park postarat se stejnými rozpočtovanými náklady skoro 100 let.
 • Tento zásadní zásah do podoby středu města a do životního prostředí občanů vyvolal několik protestních petic (petiční archy čítají na 2500 občanů, kritiku odborníků i stížnosti u nadřízených orgánů.

A co s parkem dál?

Park tvoří významnou dominantu v půdorysu našeho města a je nejen plícemi, ale také velkým naším ochráncem. Měli bychom ho citlivě a odborně rozšiřovat tak, aby se vytvořilo užitečné životní mikroklima, které propojí příjemný pocit z pobytu ve městě s prvky moderního historického města. Protože máme díky našim příznivcům a poradcům k tomuto tématu blízko, rádi bychom do města pozvali přední české a evropské odborníky, abychom se s nimi a širokou veřejností mohli projít městem a říci si zásadní věci, které jsou nutné vědět hned od začátku, pokud chceme vůbec s parkem nějak rozumně nakládat.

Následně bychom v diskusi pokračovali napříč městem i radnicí, abychom si řekli, jak vůbec chceme park a zeleň ve městě využívat, kdo ji bude využívat, co nám má přinést, jaké jsou pro a proti a na základě toho pak začali spolu formovat představu rozvoje parku a nové podoby zeleně ve městě. Tato odborně laická kvantifikovaná společenská poptávka by měla rezultovat v přesné zadání, které pak bude uchopeno týmem specialistů, kteří na ni připraví řešení v architektonické soutěži. Ruku v ruce s přípravou zelených ploch, klidových zón, aktivních či pasivních částí města by se připravil i systém následné údržby a péče, abychom časem mohli o Jindřichově Hradci mluvit svou podobou jako o upraveném moderním městě či rezortu „golfového/lázeňského“ střihu. A to nejen v centru ale také na sídlištích a obytných čtvrtích. Dalšími prvky do mozaiky k propojení jsou Vajgar, Nežárka, sportoviště, cyklostezky atd.

V tomto bude potřeba, aby spolu hodně mluvily výbory a komise, do kterých jsme také nominovali naše zástupce, kteří na sebe váží řadu odborných názorů a zkušeností. Pokud spolu budou smysluplně mluvit, naslouchat jeden druhému, ptát se, diskutovat a půjde jim o společnou věc, pak jistě najdeme životaschopné uspořádání „zelených“ ploch na půdorysu našeho města, které bude mít šanci přetrvat generace a zvyšovat svou hodnotu.

Závěrem tedy shrnu… na nejbližší zasedání zastupitelstva připravíme do hlasování návrh „zrušení usnesení č. 189/9Z/2011“ a chceme Vás požádat o aktivní hlasování PRO toto zrušení usnesení.
Následně bychom byli rádi, kdybychom mohli společně záležitost parku znovu uchopit a lépe vše připravit, aby výsledná podoba pro další generace již byla v souladu s přáním většiny občanů Hradce a byla více nadčasová.

Prosíme, dejte nám na tento email každý z Vás konkrétně vědět, zda náš návrh na zrušení povolení kácet podpoříte, nebo prosíme o zaslání Vašich obav a argumentů, proč by nemělo být usnesení zrušeno!

Děkujeme.

Jan Pokorný
Libor Votava
Milada Petrů
Jarda Chalupský
Dana Bednářová
Felix Hanek
Vlastimil Košner
Libor Vondráček

Vyšlo na webu autora.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře
 1. Pingback: 2isabelle
 2. Pingback: stromectol 6mg
 3. Pingback: get cialis
 4. Pingback: ivermectin iv
 5. Pingback: stromectol xl
 6. Pingback: stromectol xl
 7. Pingback: luckyland casino
 8. Pingback: stromectol cream
 9. Pingback: ivermectin ontario
 10. Pingback: stromectol
 11. Pingback: lasix rx
 12. Pingback: ivermectin uk buy
 13. Pingback: cialis milligrams
 14. Pingback: invermectin
 15. Pingback: cialis tablets
 16. Pingback: viagra for men
 17. Pingback: cialis walmart
 18. Pingback: cialis com
 19. Pingback: usa online casinos
 20. Pingback: tadalafil cialis
 21. Pingback: real cash casino
 22. Pingback: ivermectin cream 5
 23. Pingback: tadalafil india
 24. Pingback: goodrx tadalafil
 25. Pingback: generic cialis
 26. Pingback: stromectol 3mg
 27. Pingback: tadalafila
 28. Pingback: tadalafil goodrx
 29. Pingback: sildenafil walmart
 30. Pingback: liquid viagra sale
 31. Pingback: order stromectol
 32. Pingback: tadalafil pills
 33. Pingback: cost of ivermectin
 34. Pingback: ivermectin generic
 35. Pingback: ivermectin kaufen
 36. Pingback: Anonym
 37. Pingback: Anonym
 38. Pingback: viagra price india
 39. Pingback: ivermectina 3
 40. Pingback: plaquenil pills
 41. Pingback: ventolin

Přidat komentář