Husovy sady – ideální plán pro příští léta a desetiletí

Na jednání Zastupitelstva města  dne 26. 6. 2019, byla  schválena revokace usnesení č. 189/9Z/2011 ze dne 24. 8. 2011 a uloženo odborům správy majetku a životního prostředí, aby po dokončení Územní studie systému sídelní zeleně zajistili zpracování návrhu nové koncepce péče o dřeviny a zeleň v Husových a Mertových sadech. Srozumitelně řečeno, byla zastavena 2. Etapa “revitalizace Husových sadů”, představující vykácení cca 45 stromů.

V lednu 2020, 29. 1. 2020 schválilo Zastupitelstvo města  provedení inventarizace, zaměření a posouzení zdravotního stavu jednotlivých stromů a zpracování návrhu opatření pro jednotlivé stromy a návrhu kompenzačních řešení. Posudek zpracoval soudní znalec Ing. J. Kolařík. Lze shrnout, že za  posledních 5 let se zdravotní stav stromů nezhoršil. Ke kácení je určeno pouze torso jednoho stromu a podle doporučení J. Kolaříka bylo ještě na jaře ošetřeno 27 stromů.

V  materiálu předloženého Zastupitelstvu města  dne 24. 6. 2020 je doporučena jako další postup architektonická soutěž o ceně  cca 500 000,- Kč (odměna pro soutěžící/skicovné, porotu či komisi a organizátora soutěže).

Případná cena za zpracování Projektové dokumentace  je odvislá od velikosti řešené plochy, hrubý odhad je cca 1,7 mil. Kč. (při řešení celé plochy dosud nerevitalizované části Husových sadů – cca 8 500 m²). Vlastní realizace projektu je potom v řádu desítek milionů Kč, jak patrno na příkladech z Vodňan a Humpolce. Dobrý hospodář se musí zamyslet, zda jsou takové náklady na úpravu a péči Husových sadů nutné.

 

Husovy sady možnost dalšího postupu

Konzultovali jsme návrh na zadání architektonické soutěže s architektem, pracovníky státní správy odboru životního prostředí několika měst, právníkem působícím v oblasti životního prostředí a soudním znalcem v oboru dendrologie a posuzování dřevin.

Se stromy v Husových sadech lze dlouhodobě pracovat při zachování funkčnosti parku (viz posudek J. Kolaříka z roku 2020). Podle Zákona o ochraně přírody nesmí být tyto stromy pokáceny ani poškozen jejich kořenový systém. Každá větší úprava se dostává do konfliktu se Zákonem o ochraně přírody, protože dojde k poškození stromů a životního prostředí. V minulých suchých letech prokázaly stromy svoji odolnost. Předností Husových sadů je dostatečný prostor pro kořeny velkých stromů, neboť sady vznikly na zasypaném hradebním příkopu.

Architektonická soutěž se zpracováním projektu a realizací představuje náklady desítek milionů Kč, jak je zřejmé z materiálu přiloženého k bodu 13 pro jednání Zastupitelstva 24. 6. 2020 (Humpolec, Vodňany). Architektonická soutěž je nehospodárným postupem.

Stonásobně levnější (stovky tisíc Kč)  je péče o současný porost s respektováním posudku Ing. J Kolaříka pod dohledem arboristy. Takový odborník s požadovanou kvalifikací se nabízí z nedalekého okolí.

Připomínám, že realizací 1. Etapy revitalizace Husových sadů nákladem cca 10 milionů Kč došlo k poškození životního prostředí a ztrátě ekologických funkcí řádově milionů Kč ročně, porušen byl též Zákon 114/1992 Sb. Jak může Městský úřad přikazovat občanům, aby nekáceli vzrostlé stromy, když sám povolí kácení v 1. Etapě a svolí ke kácení více než 45 dalších zdravých stromů? To vše řádově za desítky milionů Kč.

Přikládám na fotografiích příklady péče o park v různých městech při zachování zápoje vzrostlých stromů, které vytvářejí životní prostředí.  Dále přikládám „ Odhad ztrát ekosystémových služeb za zmýcení 84 stromů na Střeleckém ostrově v Praze“ (jsem spoluautor).  K „revitalizaci“parku na Střeleckém ostrově  za téměř 100 milionů Kč nedošlo, životní prostředí neutrpělo. Nejvyšší kvalitou životního prostředí ve městě jsou vzrostlé stromy, jejichž bezpečnost a dlouhověkost je podmíněna dostatečným prostorem pro kořeny. Takovou lokalitou jsou právě Husovy sady založené na zasypaném hradebním příkopu z poloviny 19. století. S rozvahou o budoucím vývoji udržované vysoké stromy různého druhu a různého věku s travním podrostem zlepšují nejlépe životní prostředí a ukazují na rozumný přístup Města: chladí výparem vody, poskytují kyslík, uvolňují volatilní organické látky (terpenoidy) s prokázaně positivním efektem na zdraví a psychiku člověka; v souvislosti s koronavirem upozorňují na zadržování prachu i aerosolů na povrchu listů/jehlic.

Vzhledem k prokázanému dobrému zdravotnímu stavu stromů doporučuji pracovat se současným zápojem/prostorem vzrostlých stromů v intencích posudku J. Kolaříka a pod soustavným dohledem arboristy ve spolupráci s architektem, případně zahradním architektem. Stromy a jejich kořeny jsou chráněny podle Zákona 114 a poskytují zdravé životní prostředí. Zdůrazňuji, že taková péče je v řádu stovek tisíc Kč a v dalších letech i méně. Výdaje Města budou tedy na úrovni jednotek procent ve srovnání s architektonickou soutěží, jejíž výsledek nemůže životní prostředí zlepšit.

Přílohy:

fotografie parků se vzrostlými stromy a trávníkem.

Zhodnocení ekologických služeb 84 stromů Střeleckého ostrova v Praze

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

73 let, biolog, přední odborník na rovnováhu mezi vegetací a sluneční energií, ředitel ENKI o.p.s , nestraník, Jindřichův Hradec + předseda Komise životního prostředí

V J.Hradci je respektovanou osobou. Jako ředitel ENKI, o.p.s patří ve vědeckých kruzích k předním českým klimatologům a hydrologům, kterým se daří chránit a obnovovat přírodu propojením technologie a přírodovědných postupů. To je využíváno hlavně při obnově krajiny po rozsáhlé těžbě. Z těch pro veřejnost zajímavějších projektů stojí za zmínku chov ryb ve východní Africe spojený s obnovou krajiny, účast na projektech na obnovu oběhu vody v části Saudské Arábie, odbahnění Vajgaru pomocí sacího bagru, zhodnocení funkce zeleně v Hradci Králové jako účinného prostředku k zásadnímu snížení teploty v centru města a zlepšení životního klima.Dr. Pokorný vystudoval katedru fyziologie rostlin na PřF University Karlovy, kde také přednáší, přednášel 7let po sobě semestrální kurz na univerzitě v Turku ve Finsku. V posledních letech se věnuje distribuci slunečního záření v krajině v souvislosti s vodním oběhem a vlivem na místní a globální klima. Vystupuje na zahraničních konferencích a spolupracuje s mezinárodními týmy a místními firmami. V Hradci zásadně přispívá k záchraně historického domu, který byl jejich rodině navrácen restitucí v nevalném stavu. Velkým darem je jeho schopnost i poměrně složité biologicko chemické procesy vysvětlit laické veřejnosti a ukázat konkrétní přínos aplikované teorie v praxi s hmatatelnými výsledky.

Kdo by si neuměl představit o čem je řeč, tyto krátké reportáže to dobře vysvětlují: