Krizové zastupitelstvo se nakonec konalo v neobvyklých podmínkách a bez účasti veřejnosti

Kvůli k tomu, aby naše reportáž mohla být interaktivní, budeme používat přenos z youtube, takže po kliknutí na každý jednotlivý bod, bude video vpravo dole přesměrováno na čas, který se ho týká. Živě budeme nadále poskytovat přenos na Facebooku.

Po zrušeném únorovém zastupitelstvu se to březnové konalo v krizovém režimu. Zastupitelé města se nesešli na společném veřejném jednání na střelnici, ale připojili se v počtu 22 ze svých počítačů online, aby eliminovali riziko ohrožení řízení města. Naši zastupitelé spolu s Mgr. Pumprem připravili protinávrh, aby mělo jednání trochu jiný program. Požadovali na program jednání zařadit informace od starosty jako šéfa krizového řízení, v jakém stavu je město a jaké jsou krizové scénáře, aby se mohli občané lépe zorientovat. Nutno uvést, že po předchozí kritice na Facebooku se výrazně zlepšily informace na stránkách města jh.cz. Následovat měly informace od samotného vedení nemocnice, aby byla fámám učiněna přítrž a všichni věděli, co a jak mají dělat, pokud by bylo potřeba vyhledat lékařskou pomoc.

Vzhledem k tomu, že přes noc připravené online zastupitelstvo (velká poklona a uznání pro IT oddělení pod vedením tajemníka Mgr. Holého) technicky omezovalo zastupitele např. podávat v průběhu jednání písemné protinávrhy, požádal Ing.Chalupský o odložení jednání do doby, než budou zprovozněny i tyto funkcionality online řešení. Protože jinak je ve velké výhodě pan starosta a koalice, která může lépe prohlasovat svou agendu. Zastupitelé tento protinávrh podpořili v nedostatečné míře.

Další body se týkaly financí. Zde jsme chtěli finanční body hlasovat zvlášť jednotlivě a ke každému mít diskusi a bližší vysvětlení. To bylo také přehlasováno. Jednotlivé kapitoly (doprava, školství atp.) mají své roční rozpočty. Nyní vše stojí, nečerpají se náklady, proč tedy sahat do výsledků hospodaření minulých let a z pokladničky odebrat dalších 3.2 milionu korun navíc ke stávajícím rozpočtům? Slovo „krize“ nemůže být argumentem či obhajobou pro nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Ba naopak, mělo by se s nimi nakládat rozumně, tam kde přinesou největší a nejrychlejší pomoc. Chtěli jsme, aby město hospodařilo se stávajícími prostředky a při 80% vyčerpání teprve požádalo s jasnými argumenty o navýšení.

Měli jsme připraveny i podněty od občanů do závěrečné interpelace, ale vzhledem k „bojovým podmínkám“, kdy se nemohly vyjadřovat jednotlivé odbory, je ponecháme na standardní zasedání nebo vzneseme písemně.

Po přečtení vyhotoveného zápisu ze zastupitelstva nás trochu vyplísnil náš kolega a bývalý zastupitel Vlasta Košner. Jeho komentář je také zajímavý, ponechali jsme ho červeně.


O F I C I Á L N Í Z Á P I S

 

z 15. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec,

které se uskutečnilo dne 25.března 2020

15. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec se uskutečnilo prostřednictvím videokonference, a to na základě usnesení vlády České republiky ze dne 23. 3. 2020 č. 274 (publikovaným pod č. 122/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření.


1. Zahájení

Zasedání zahájil starosta města Ing. Stanislav Mrvka. Seznámil přítomné s účastí členů na jednání ZMě.

 

Přítomno: 22 členů ZMě

Nepřítomno: 0 členů ZMě

Omluveni: 5 členů ZMě

Celkem 27 členů ZMě

 

Konstatoval, že ZMě je usnášeníschopné.

Zapisovatelkou jednání byla pověřena pracovnice Městského úřadu J. Hradec Iva Korandová.

Ing. S. Mrvka informuje o technických záležitostech videokonference z důvodu usnesení vlády  shora uvedeného. Videokonference bude nahrávána včetně zvukového záznamu. Bude postupně vyzývat jednotlivé zastupitele, aby se vyjádřili a hlasovali.

 


2. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (KLIKNI PRO VIDEO)

Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje
  návrhovou komisi ve složení:
  – JUDr. Tomeš Vytiska – mluvčí
  – Mgr. Vladislav Burian
  – Petr Spatzierer

ověřovatele zápisu ve složení:
– Bc. Miroslav Kadeřábek

– doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě.

 

Usnesení číslo: 269/15Z/2020

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje
  návrhovou komisi ve složení:
  – JUDr. Tomeš Vytiska – mluvčí
  – Mgr. Vladislav Burian
  – Petr Spatzierer

ověřovatele zápisu ve složení:
Bc. Miroslav Kadeřábek

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.


3. Schválení předloženého programu (KLIKNI PRO VIDEO)

Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.

K tomuto bodu se vyjádřili:

Ing. S. Mrvka – od Mgr. O. Pumpra a Ing. J. Chalupského byly přijaty požadavky na změnu programu. Byly přijaty až po schválení RMě a jsou nějaká pravidla. Dnešní jednání musí být zahájeno s programem, který byl předložen. V tomto okamžiku jsme v nouzovém stavu. Počítá se s ním do konce dubna a na to jsou odhadnuty náklady. Nejdou vystavovat objednávky, které by nebyly kryté z rozpočtu. Nyní jsou vydané objednávky za 244 tis. Kč. Není zahrnuto školství, doprava. Všichni zastupitelé obdrželi protinávrh Ing. J. Chalupského. Platí předložený protinávrh? Chcete o něm nechat hlasovat?

KOMENTÁŘ VLASTY KOŠNERA: „Neexistuje žádné zákonné pravidlo o tom, že změnu programu zastupitelstva lze předkládat jenom tak, aby bylo projednáno radou města, Navíc v této konkrétní situaci to nebylo ani možné. To znamená, že starosta se snažil rétoricky zkrátit zastupitele na jeho právu předkládat změny. Všechny rozpočtové změny se daly dělat v kompetenci rady. Další otázkou je, jaké možnosti dává radě stav nouze a městská krizová pravidla.“

Ing. J. Chalupský – o zaslaném návrhu Mgr. O. Pumpra se nebude nyní hlasovat?

Ing. S. Mrvka – o jednotlivých protinávrzích se může hlasovat.

Ing. J. Chalupský – o penězích nechci hlasovat bez informací.

Ing. S. Mrvka – informace podám v důvodové zprávě.

Mgr. O. Pumpr – vzhledem k technickým podmínkám nebudu podávat protinávrh.


Hlasování o protinávrhu Ing. J. Chalupského:

 

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje
  odložení jednání zastupitelstva o týden, aby bylo technicky možné připravit a vyzkoušet plnohodnotnou online variantu jednání zastupitelstva tzn. možnost diskutovat s ostatními zastupiteli, podávat průběžně protinávrhy usnesení, hlasovat společně atd.

 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení. S předloženým návrhem na usnesení souhlasilo 6 členů ZMě, 13 členů ZMě bylo proti a 2 členové ZMě se zdrželi.

 

PROTINÁVRH NEBYL PŘIJAT.


Návrh na usnesení:

 

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje
  předložený program jednání

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě a 2 členové ZMě se zdrželi.

 

Usnesení číslo: 270/15Z/2020

 

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje
  předložený program jednání

INFORMACE STAROSTY (KLIKNI PRO VIDEO)

Ing. S. Mrvka – poskytuje informace o vyhlášeném stavu nouze. Bylo potřeba nastavit tato opatření. Dobrá zpráva je, že v tomto okamžiku máme 49 lidí v karanténě, žádný pozitivní. Okres Jindřichův Hradec je prozatím jeden z mála bez pozitivních pacientů. Musí být hlavně zabezpečen běžný chod ve městě, aby se úplně život nezastavil. Obyvatelé jsou informováni prostřednictvím oficiálních stránek města, kde je odkaz k současné situaci Koronavirus, kde jsou všechny potřebné informace a jsou denně aktualizovány. Byly natištěny a rozneseny letáky pro seniory. Je možnost seniorům zabezpečit nákup. O pečovatelské domy se stará odbor sociálních věcí. Ti, kteří jsou v karanténě, jsou přesměrováni na ČČK. Bylo důležité zajistit ochranné prostředky pro obyvatele. Stát překvapil, že nemá ve svých zásobách tyto ochranné prostředky, tak bylo naším úkolem toto zajistit. Na sociální síti vznikla skupina dobrovolníku pod vedením p. Severové, která zajišťuje šití roušek a shánění materiálu. Roušky také šijí naši zaměstnanci jak z oddělení správy bytů, tak také ve VKC. Objednali jsme též roušky od místních firem (p. Karpíšková, Blažek s. r. o., Oděva, p. Hummel, p. Möhwaldová a další). Dnes členové JSDH rozdávali roušky před největšími obchodními domy v J. Hradci. Nakoupila se také desinfekce. Další je objednaná z firmy Fruko-Schulz. V Nemocnici se vystavěly pracoviště (stany) pro odběry i pro vstup. Nakoupí se ještě další stan. Jsou použity stany JSDH J. Hradec. Ve stanech v nemocnici pracuje lékařský personál a je potřeba pacienty „roztřídit“, aby šli na konkrétní místa. Nemocnici zabezpečuje zdravotním materiálem stát, prostřednictvím kraje.

KOMENTÁŘ VLASTY KOŠNERA: „To že stát překvapil je názornou ukázkou nefunkčnosti preventivního fungování oddělení krizového řízení, neboť v dobách klidu by mělo docházet k prověřování a cvičnému fungování krizového řízení a zároveň přenosu informací. Roztřiďování pacientů při vstupu do nemocnice je typickou ukázkou zbytečného blokování zdravotnického personálu na práci, kterou by mohli provádět „civilisté“ pouze pod dohledem a metodickým vedením zdravotníků, např. dobrovolní hasiči, nebo domobrana, kdyby nebyla v nedávné minulosti „rozprášena“ státem.“

Ing. J. Chalupský – krizový štáb nepočítal s touto situací? Že může přijít takováto epidemie? Tento plán by měl být připraven, a když nastala tato situace, tak by se měl oprášit a město by mělo být schopné hned reagovat. Připadá mi, že se teď vše dělá za pochodu. Je důležitá rychlost. Město nevyšlo vůbec vstříc. V jakých cenách se bude nakupovat desinfekce od Fruka?

Ing. S. Mrvka – je objednávka na 100 l za 15 tis. Kč. Město nemá zásoby ochranných pomůcek a materiálu, jelikož se zrušily sklady civilní ochrany. Ta byla na území okresu zrušena z rozhodnutí státu. Nikdy se nepočítalo s tím, že se bude muset narychlo svolat online zasedání ZMě. Od mého nástupu do funkce se každý rok v rozpočtu počítalo s částkou 5 mil. Kč. Každý rok jsem to prosazoval. Částka se bohužel každý rok snižovala. V letošním rozpočtu byla stanovena částka 1 mil. Kč a nakonec ZMě odsouhlasilo 500 tis. Kč. Mám zkušenosti z krizových situací. Financování se snažím držet v nějakých mezích a nejsou proti obecným zásadám financování.

KOMENTÁŘ VLASTY KOŠNERA: „Město objednává dezinfekci z Fruka za 150 Kč/l. A veřejně je Frukem prodávána za necelých 100 Kč/l.

Nikdy při přípravě rozpočtu nebyla částka na nákupy pro krizovou situaci odůvodněna žádným důvěryhodným rozborem, a tak je jasné, že řádný hospodář nevydává bianko-šek na neodůvodněné položky. Nebo snad někdo někdy viděl nějaký materiál oddělení krizového řízení o tom, že nadřízené orgány na kraji, IZS, potažmo stát nemá dostatečné kapacity? Zkušenosti starosty se rozhodně neprojevují v žádných relevantních podkladech.“

M. Petrů – krizový štáb měl k dnešnímu dni 500 tis. Kč. Z toho bylo možné zaplatit materiál na šití roušek. Je dobré, že oslovujete místní firmy, ale ti, co jste vyjmenoval, tak ti dodali 2500 roušek? Toto číslo je směšné. Nikde nebyla vyvěšena možnost, že zájemci o šití roušek se můžou přihlásit na určitém místě, kde by dostali materiál a můžou šít.

Ing. S. Mrvka – 2 největší firmy, které jsme měli nasmlouvané, byly z rozhodnutí hejtmanky staženy pro potřeby kraje.

KOMENTÁŘ VLASTY KOŠNERA: „Evidentní ukázka nefunkčnosti cvičení a koordinace krizového řízení.“

M. Petrů – pro zásobení JčK je určeno 6 firem a ani jedna z J. Hradce. A máme v našem regionu spoustu firem, ale ty nebyly osloveny. Mohly se oslovit i firmy z jiného kraje.

Ing. S. Mrvka – nevím, jaké máte informace, ale firmy Oděva a Blažek byly staženy. Dostali jsme nabídky, ale byla vysoká cena za 1 ks roušky.

M. Petrů – JHK nikdo neoslovil a ta měla firmy a kontakty, které nabízely roušky 45 Kč/ks. Město v tomto zaspalo. Stačilo se ozvat, zda nemám kontakty na nějaké firmy, kdo by ušil roušky, že město jich má nedostatek. To se nestalo.

VESELÁ VSUVKA – 20 vteřin

KOMENTÁŘ VLASTY KOŠNERA: „Jak je možné, že toto není připraveno na odd. krizového řízení? Proč nebyla učiněna výzva k šití roušek směrem k veřejnosti? Dobrovolnická činnost by jistě byla levnější, rychlejší. Stačilo to mít třeba připravené, nebo alespoň on-line přemýšlet.“

MUDr. J. Kopřiva – podává informace o situaci v nemocnici J. Hradec. V odběrovém místě jsou prováděny stěry nosohltanu, ne rychlotesty. Jsou každý den odesílány a výsledky jsou známy druhý den. Zítra se otevírá ambulance respiračních onemocnění. Roušek jednorázových je 20 tis. ks. Dvojkových respirátorů je 2800 ks a trojkových 200 ks. Zásoba plášťů, štítů, rukavic je tak na týden.

KOMENTÁŘ VLASTY KOŠNERA: „Má tyto informace krizový štáb? Je zhodnoceno, zda je to dostatečné? Případně, jsou nějaké požadavky směrem k městu?“

Ing. J. Chalupský – kolika seniorům se dodává jídlo a kolik lidí to zabezpečuje?

Ing. S. Mrvka – firma Ledax zabezpečuje klasický systém rozvozu, odbor sociálních věcí zajišťuje nákupy – do 10 lidí denně, ČČK zabezpečuje lidi v karanténě. Též do 10 lidí.

Ing. J. Chalupský – jakou má krizový štáb kapacitu? Zda je možné to vše pokrýt.

Ing. S. Mrvka – v žádném plánu se nepočítá se zásobením domů. Počítá se pouze se zásobením lidí, kteří se o sebe nejsou schopni postarat.

KOMENTÁŘ VLASTY KOŠNERA: „Ale to znamená také domů, takže z toho zase kouká nepřipravenost.“

Ing. J. Chalupský – kolika lidí se to týká?

Ing. S. Mrvka – cca do 100 lidí, když se nepočítají lidé, co zajišťuje Ledax.

KOMENTÁŘ VLASTY KOŠNERA: „Při použití rozumu by bylo vhodné to třeba někam zcentralizovat, snižují se tím náklady. Takže zase ukázka nečinnosti krizového řízení“


4. Návrh na zhodnocení volných finančních prostředků města (KLIKNI PRO VIDEO)

 

Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.

 

K tomuto bodu se vyjádřili:

Ing. J. Chalupský – kolik prostředků mělo město v loňském roce?

Ing. S. Mrvka – přibližně stejný stav. Jsou to prostředky, které tam byly v loňském roce.

Ing. J. Chalupský – pravděpodobně nehrozí inflace. Hrozí záporné úroky. Je dobré ty prostředky mít smluvně podchycené. Pokud ale finance někde budeme fixovat na 1 rok, když v této době nevíme, co se odehraje, není to vhodné řešení. Zda není lepší fixovat na půl roku, pokud by se něco zásadně dělo. Je lepší fixovat na kratší dobu, co mi bylo doporučováno, abychom měli volné ruce.

M. Petrů – proč nejvyšší částku 100 mil. Kč dáváme do WSPK, když má jednu z nejnižších sazeb.

Ing. S. Mrvka – výše úroku je vždy svázaná s délkou uložených prostředků. Pokud zkrátíme délku, nikdy se nedostaneme na výhodný úrok. Loni bylo u WSPK uloženo 150 mil. Kč. Snížili jsme o 50 mil. Kč. Je to jediná banka, která podporuje život ve městě. Pokud bude spadat pod někoho jiného, zatím na stole není žádná nabídka, takže min. rok je čas.

KOMENTÁŘ VLASTY KOŠNERA: „Myslím, že čas není, prostředky města nejsou pojištěny, to jsou pouze finance fyzických osob, to znamená, že s nejistotou v bance je to riziko i pro město. Navíc není ta podpora dění ve městě spíše minulostí?“

JUDr. T. Vytiska – souhlasí s krácením doby fixace. Nesouhlasí, že nebude inflace. Součástí každé krize je inflace. Měli jsme peníze radši utratit, protože dnešní situace dopadne, že o peníze bohužel přijdeme.

Ing. S. Mrvka – je to věc názoru, někdo je zastáncem držet finanční prostředky, někdo zas utratit, pravda je někde uprostřed. Musíme podporovat místní firmy. Nemůžeme si nyní určovat zkrácení lhůt. Musely by se udělat nové poptávky. Nabídky jsou vázány na délku uložení finančních prostředků.

KOMENTÁŘ VLASTY KOŠNERA: „Doby uložení jsou stejně všechny prošlé, takže nic nebrání učinit nové poptávky. Navíc je zarážející, že kratší fixace nebyly poptány z důvodu většího výběru.“

 

Návrh na usnesení:

 

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje
  uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na vkladový účet s bonifikací u J&T Banky a.s., IČ 47115378 na 12 měsíců a uzavření příslušné smlouvy.
 2. schvaluje
  uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na termínovaný vklad na 1 měsíc s automatickou obnovou u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242 a uzavření příslušné smlouvy.
 3. schvaluje
  uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na termínovaný vklad na 12 měsíců u Equa bank a.s. , IČ 47116102 a uzavření příslušné smlouvy.
 4. schvaluje
  uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na revolvingový termínovaný vklad na 1 měsíc u PPF banka, a.s., IČ 47116129 a uzavření příslušné smlouvy.
 5. schvaluje
  uložení finančních prostředků ve výši 100 mil. Kč na vkladový účet s výpovědní lhůtou 12 měsíců u Waldviertler Sparkasse Bank AG, IČ 49060724 a uzavření příslušné smlouvy.

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na usnesení souhlasilo 18 členů ZMě a 4 členové ZMě se zdrželi.

 

Usnesení číslo: 271/15Z/2020

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje
  uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na vkladový účet s bonifikací u J&T Banky a.s., IČ 47115378 na 12 měsíců a uzavření příslušné smlouvy.
 2. schvaluje
  uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na termínovaný vklad na 1 měsíc s automatickou obnovou u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242 a uzavření příslušné smlouvy.
 3. schvaluje
  uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na termínovaný vklad na 12 měsíců u Equa bank a.s. , IČ 47116102 a uzavření příslušné smlouvy.
 4. schvaluje
  uložení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na revolvingový termínovaný vklad na 1 měsíc u PPF banka, a.s., IČ 47116129 a uzavření příslušné smlouvy.
 5. schvaluje
  uložení finančních prostředků ve výši 100 mil. Kč na vkladový účet s výpovědní lhůtou 12 měsíců u Waldviertler Sparkasse Bank AG, IČ 49060724 a uzavření příslušné smlouvy.

5. Rozpočtové opatření č. 19/2020 – řešení krizové situace (KLIKNI PRO VIDEO)

 

Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.

 

K tomuto bodu se vyjádřili:

M. Petrů – školství – dětské skupiny. 1 mil. Kč je určen pro dětské skupiny. Je to super, nikdo nic nemá proti zřízení těchto skupin, ale zdá se mi to spousta peněz. Zmínil jste, že tam jsou skupiny do 25 dětí. Na školství mi řekli, že do 15 dětí. Na platy to není, co se týče budov, to běží též dál, tak nevím, co se bude z toho hradit. Chtělo by to přesné rozpočítání. Z toho důvodu byl návrh odděleného hlasování po položkách. Je to veliká částka, i když nevíme, na jak dlouho, ale i tak je to vysoká, nemůžu se k ní dopočítat. Každá škola má na krizi vyčleněné prostředky. Měli bychom odhlasovat méně peněz a pak to navýšit. Můžeme je investovat na vzdělávání online.

Ing. S. Mrvka – ano jsou to skupiny do 15 dětí. Já mluvil souhrnně za všechny skupiny. Z tohoto nemůžeme hradit vzdělávání. Můžeme hradit ochranné pomůcky, stravování, desinfekci. Nemůžeme dát na vzdělávání, to nemá s krizovým stavem nic společného. Museli jsme vycházet z toho, že se třeba mohlo stát, že zasedání ZMě 3 měsíce nebudou. Ty peníze leží na položkách odboru a vyúčtovávají se po předložení faktur a budou se potom žádat od státu. Pokud se nepoužijí, tak se zas vrátí zpět.

KOMENTÁŘ VLASTY KOŠNERA: „Samozřejmě, že zastupitelstvo města může dát prostředky na vzdělávání, technické zabezpečení on-line výuky, metodiku atd. Zastupitelstvo je v tomto suverénní.“

Ing. J. Chalupský – tato čísla jsou pro mě nepochopitelná. Pokud potřebujeme od státu vytáhnout co nejvíc peněz, musíme částku hodně nafouknout, abychom si ji potom nárokovali zpět, tak to potom je pochopitelné, ale pokud to tak není, tak to nechápu. V rozpočtu je v současném stavu peněz dost. Co se týká MHD, tak my nechceme, aby se lidé shlukovali, ale podpoříme MHD? To nedává smysl. J. Hradec se dá jednoduše přejít z jedné strany na druhou. My schválíme peníze a pak do 500 tis. Kč s nimi rada může pohybovat, jak chce a už to ZMě kontrolovat nemůže. Jedná se o spoustu peněz, ale nevíme, na co se použijí. Postrádám vyčíslení. Pokud chcete hlasovat dohromady, tak to hlasovat nemůžu.

Ing. S. Mrvka – z té diskuze že z jedné strany vyplývá, ze jsme zloději, kteří chtějí vše rozkrást a z druhé strany říkáte a navádíte, abychom porušovali zákony a na co by se peníze mohly použít. Peníze se musí použít na určené věci. Pokud to bude hodně nebo málo, to teď nikdo neví. Je to návrh peněžních prostředků, co se může stát. Pokud ZMě rozhodne úplně zastavit MHD, nebude ji financovat, tak nebude nic. Pokud se rozhodne nefinancovat školství a bude se svolávat každých 14 dní ZMě, když peníze dojdou, proč ne.

KOMENTÁŘ VLASTY KOŠNERA: „Naprosto nefér argumentace, v normální situaci se také každý měsíc nehlasují peníze pro školství. Máme schválený rozpočet na celý rok a tam má rada pravomoc přesouvat, takže flexibilní to je a ZMě může toto rozhodovat ex-post, neboť to rada není schopna představit a obhájit.“

Mgr. O. Pumpr – jde o to vytvořit jakýsi disponibilní účet na pokrytí krize pro následné vyúčtování od státu. Ztráta u MHD už byla vykázána?

Ing. S. Mrvka – je to ztráta, že jezdí zadarmo. Finanční prostředky proplácíme až při vyúčtování. Až po předložení faktur. Dopředu nedostanou žádné peníze.

KOMENTÁŘ VLASTY KOŠNERA: „Peníze na to v rozpočtu jsou, takže propláceno být může a jestli si rada rozhodla o provozování MHD zdarma, tak ať si to pak před zastupitelstvem obhájí a bude muset požádat o peníze až dojdou, odhaduji tak v říjnu.“

JUDr. T. Vytiska – kolegové neberou v úvahu, že jde o mimořádné opatření, které je vyvolané mimořádnou situací, která si vynucuje náklady. To, co chce rada, je logické, odpovídá to situaci a peníze jsou účelově vázány na cíle. Nemůžou se zneužít. Pokud chcete hlasovat odděleně, lze to podat nyní.

Mgr. O. Pumpr – problém je v tom, že z materiálu toto původně nevyplynulo. Až z vysvětlení to dává logiku a nebudu dávat protinávrh.

Ing. J. Chalupský – aktuálně je v rozpočtu peněz dost. Není potřeba rozpočet nafukovat.

Ing. S. Mrvka – pokud budeme chtít od státu refundaci, tak prostředky musíme navýšit, abychom peníze dostali zpět.

KOMENTÁŘ VLASTY KOŠNERA: „Zatím je tam máme a až na podzim dojdou, tak se mohou navýšit, pokud to rada před zastupiteli obhájí. S refundací od státu to vůbec nesouvisí.“

 

Návrh na usnesení:

 

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 19/2020, kterým se
  – zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 10 – odbor dopravy, navýšením položky Příspěvek na MHD o 350,00 tis. Kč a položky Znalecké posudky, svědečné o 150,00 tis. Kč,
  – zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 14 – odbor školství, zařazením nové položky Krizová situace ZŠ, MŠ ve výši 1.000,00 tis. Kč,
  – zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 16 – odbor kanceláře starosty navýšením položky Krizové řízení, mimořádné události o 500,00 tis. Kč,
  – zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 19 – odbor vnitřní správy navýšením položky Provoz o 160,00 tis. Kč a položky Ostatní investice o 40,00 tis. Kč, oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy,
  – zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 28 – odbor sociálních věcí, zařazením nové položky Služba pro seniory v krizové situaci ve výši 1.000,00 tis. Kč,
  – zvyšuje financování, zvýšením položky Změna stavu finančních prostředků o částku 3.200,00 tis. Kč.

 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě a 3 členové se zdrželi.

 

Usnesení číslo: 272/15Z/2020

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 19/2020, kterým se
  – zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 10 – odbor dopravy, navýšením položky Příspěvek na MHD o 350,00 tis. Kč a položky Znalecké posudky, svědečné o 150,00 tis. Kč,
  – zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 14 – odbor školství, zařazením nové položky Krizová situace ZŠ, MŠ ve výši 1.000,00 tis. Kč,
  – zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 16 – odbor kanceláře starosty navýšením položky Krizové řízení, mimořádné události o 500,00 tis. Kč,
  – zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 19 – odbor vnitřní správy navýšením položky Provoz o 160,00 tis. Kč a položky Ostatní investice o 40,00 tis. Kč, oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy,
  – zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 28 – odbor sociálních věcí, zařazením nové položky Služba pro seniory v krizové situaci ve výši 1.000,00 tis. Kč,
  – zvyšuje financování, zvýšením položky Změna stavu finančních prostředků o částku 3.200,00 tis. Kč.

 


6. Návrh rozpočtového opatření č. 7/2020 – Sadové úpravy v objektu Hvězdárny, Jindřichův Hradec (KLIKNI PRO VIDEO)

 

Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek.

 

Návrh na usnesení:

 

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje
  provedení rozpočtového opatření č. 7/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:
  – Oddíl komunální služby a rozvoj, j. n., položka Hvězdárna – pozastávky SOD, sadové úpravy – zvýšení o částku 1 600 000 Kč,
  – Oddíl Silnice, položka Rekonstrukce ulice Kostelní 2. etapa – snížení o částku 1 600 000 Kč.

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na usnesení souhlasilo 19 členů ZMě a 3 členové ZMě se zdrželi.

 

Usnesení číslo: 273/15Z/2020

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje
  provedení rozpočtového opatření č. 7/2020 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:
  – Oddíl komunální služby a rozvoj, j. n., položka Hvězdárna – pozastávky SOD, sadové úpravy – zvýšení o částku 1 600 000 Kč,
  – Oddíl Silnice, položka Rekonstrukce ulice Kostelní 2. etapa – snížení o částku 1 600 000 Kč.

7. Rozmístění státní dotace a příspěvků města v Programu regenerace MPR na rok 2020 (KLIKNI PRO VIDEO)

 

Materiál uvedl uvolněný člen rady města Ing. Bohumil Komínek.

 

K tomuto bodu se vyjádřili:

Doc. RNDr. J. Pokorný, CSc. – střet zájmů. Letos bylo málo nárokováno, město by mělo zvážit, co tam zahrnovat, aby se mohlo nárokovat víc.

Ing. B. Komínek – ano nárokovalo se málo. Nárokovali jsme pivovar a ten byl proškrtnut.

KOMENTÁŘ VLASTY KOŠNERA: „Pivovar přece není rozhodnut žádným směrem, takže škrtnutí bylo lze očekávat. Co to je za alibismus.“

 

Návrh na usnesení:

 

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje
  rozmístění státní dotace z Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec na rok 2020 dle předloženého návrhu.
 2. schvaluje
  poskytnutí příspěvků města vlastníkům jednotlivých objektů dle předloženého návrhu.
 3. požaduje
  předložit k projednání návrh rozpočtového opatření k rozdělení státní dotace a vlastních prostředků města po vydání rozhodnutí MK ČR o přidělení státní dotace.

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na usnesení souhlasilo 21 členů ZMě a 1 člen ZMě se zdržel.

 

Usnesení číslo: 274/15Z/2020

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje
  rozmístění státní dotace z Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec na rok 2020 dle předloženého návrhu.
 2. schvaluje
  poskytnutí příspěvků města vlastníkům jednotlivých objektů dle předloženého návrhu.
 3. požaduje
  předložit k projednání návrh rozpočtového opatření k rozdělení státní dotace a vlastních prostředků města po vydání rozhodnutí MK ČR o přidělení státní dotace.
 4. MAS Česká Kanada o.p.s. – souhlas se začleněním správního území a zpracováním Integrované strategie rozvoje území

 


8. MAS Česká Kanada o.p.s. – souhlas se začleněním správního území a zpracováním Integrované strategie rozvoje území (KLIKNI PRO VIDEO)

Materiál uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka.

 

Návrh na usnesení:

 

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje
  začlenění území města Jindřichův Hradec, včetně místních částí, do územní působnosti Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s., se sídlem Kostelní 20/1, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 281 58 717, a to pro roky 2021 – 2027
 2. schvaluje
  zpracování Integrované strategie rozvoje území na roky 2021 – 2027 na celé území v působnosti Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. dle předloženého návrhu

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. S předloženým návrhem na usnesení souhlasilo 22 členů ZMě.

 

Usnesení číslo: 275/15Z/2020

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje
  začlenění území města Jindřichův Hradec, včetně místních částí, do územní působnosti Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s., se sídlem Kostelní 20/1, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 281 58 717, a to pro roky 2021 – 2027
 2. schvaluje
  zpracování Integrované strategie rozvoje území na roky 2021 – 2027 na celé území v působnosti Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. dle předloženého návrhu

9. Diskuze + interpelace členů ZMě (KLIKNI PRO VIDEO)

 

V diskuzi vystoupili:

M. Petrů – v rámci krizového opatření, zda se RMě zabývala podporou živnostníků, OSVČ i firem.

Ing. S. Mrvka – jedná se o odpuštění nájmů těm, které jsou v prostorách města a pod SMJH. Jedna z forem podpory je podpořit místní firmy, aby dostávaly veškeré zakázky, i kdybychom rozpočet vyčerpali. Soutěžené zakázky mohou být i dražší.

Ing. P. Blížilová – parkování na sídlišti Vajgar. Je tam kritická situace. V rozpočtu je parkoviště, tak v jaké to je fázi.

Ing. B. Komínek – je připraven projekt. Řeší se akorát vodovod. Čekáme na vysoutěžení zakázek.

Ing. S. Mrvka – doporučoval bych, jelikož je to akutní, že bychom to vysoutěžili, ale museli bychom navýšit finanční prostředky. Aby se to urychlilo.

Z jakého důvodu by se mělo při zrychlení zdražovat?“

JUDr. T. Vytiska – začala RMě uvažovat o nižších daňových příjmech, i nižších příjmech města?

Ing. S. Mrvka – RMě se tím začne zabývat dle čísel MF ČR. Budeme si muset říct, že pokud klesnou příjmy, budeme muset stanovit, co budeme podporovat a co ne. Když se třeba nebude sportovat, není potřeba podporovat některé spolky. Nechci omezovat ORJ 40, zakázky, podnikání a tak. Čekáme na čísla z Ministerstva financí.


10. Závěr


15. zasedání Zastupitelstva města J. Hradec bylo skončeno v 18 hodin.

 

 

Ing. Stanislav M r v k a

starosta města

 

 

Ověřovatelé: Bc. Miroslav Kadeřábek

datum ověření zápisu ……………………………

 

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

Datum ověření zápisu .…………………………..

 

Zapsala: I. Korandová

V Jindřichově Hradci dne 25. března 2020

 

Vlastislav Košner

46 let, chovatel koní, strážný, nestraník, Jindřichův Hradec III

Narodil jsem se v březnu 1972 jako Hradečák. Kvůli své zrakové vadě jsem svá studijní léta od základní školy až po maturitu na gymnáziu absolvoval v Praze. Na jaře roku 1992 jsem se už mohl vrátit zpět do Jižních Čech, jelikož jsem získal odborné vzdělání v oblasti celní deklarace a tím pádem našel uplatnění jako celní deklarant, posléze jako vedoucí celní deklarant na přechodu v Nové Bystřici. Po vstupu do EU jsem se věnoval dalším profesím převážně komerčního zaměření. Nejprve jako disponent balíkové služby Transportexpress, později na Kasalově pile v obchodním oddělení. Posledních 7 let pracuji jako strážný a vedoucí skupiny ostrahy rezidenčního objektu. Současné povolání mi zároveň umožňuje více se věnovat chovu koní, což mě naplňuje více než 15 let. Po několika letech zkušeností v komunální politice jako zastupitel a člen ODS, stále sleduji politické dění, snažím se držet širší obzor skrze zdroje jako Academia Bohemika atd. Filosoficky mě hodně inspiruje Karel IV, Čingischán, Edmund Burke. Lev XIII.. Pius X. Sám sebe bych zařadil mezi konzervativce se sympatiemi k lidovému kapitalismu dle G. K. Chestertona a H. Belloca. Ve volných chvílích se věnuji koním, cyklistice, filosofii a řemeslům. Po delší odmlce jsem se rozhodl opět vrátit k aktivnější politice a pomoci s technickými a ideovými postupy v místním zastupitelstvu, protože mám pocit, že se z politiky vytratil myšlenkový obsah, filosofické zaměření a vize a to není dobré.