Záznam říjnového zastupitelstva


Usnesení číslo: 185/12Z/2023

Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Stanislav Mrvka – mluvčí

Ing. Josef Nejedlý Milada Petrů

ověřovatele zápisu ve složení: doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. Ing. Libor Votava, Ph.D.

Usnesení číslo: 186/12Z/2023 Schválení předloženého programu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje předložený program jednání

Usnesení číslo: 187/12Z/2023

Vzdání se práva na vymáhání pohledávek a jejich účetní odpis pro nedobytnost

Zastupitelstvo města po projednání:

  1. schvaluje vzdání se práva od dalšího vymáhání pohledávek, jakož i jejich účetní odpis pro nedobytnost uvedených v Seznamu pohledávek určených k účetnímu odpisu v celkové částce 181.623 Kč
  2. ukládá oddělení právnímu odboru kanceláře starosty realizaci bodu 1. tohoto usnesení v souladu se Směrnicí pro evidenci a vymáhání pohledávek

Usnesení číslo: 188/12Z/2023

Rozpočtová opatření schválená radou města

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí

– rozpočtová opatření č. 97, 98, 99, 100, 101/2023, která schválila Rada města Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 189/12Z/2023

1. Prodej bytové jednotky č. 270/1, ulice Nádražní 270/II, Jindřichův Hradec – realizace 2. Prodej pozemku p. č. 2520, k. ú. Jindřichův Hradec – realizace

Zastupitelstvo města po projednání:

  1. schvaluje prodej bytové jednotky 270/1 (byt) zapsané na LV 5911, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy Jindřichův Hradec II, čp. 270 a pozemku p. č. 2519, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 150 m² ve výši 11/78 zapsaných na LV 5389, vše obec i k. ú. Jindřichův Hradec manželům*****, trvale bytem *****, za celkovou kupní cenu 900.000 Kč.

Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

  • schvaluje prodej pozemku p. č. 2520, ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 53 m², k. ú. i obec Jindřichův Hradec, do rovnopodílového spoluvlastnictví manželům *****, bytem *****, (podíl 1/2) a paní ***** (podíl 1/2) za celkovou cenu 61.215 Kč.

Kupní smlouvy budou uzavřeny dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 190/12Z/2023

Prodej pozemku p.č. 3192/10 a p.č. 3192/45, k.ú. Jindřichův Hradec – realizace

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje prodej pozemku p.č. 3192/10, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb. (LV 5323), o výměře 57 m² a pozemku p.č. 3192/45, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 171 m², vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, *****, za celkovou kupní cenu 28.500 Kč. Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 191/12Z/2023

Koupě pozemku p.č. 3227, obec i k.ú. Lodhéřov – realizace

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, 37701 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako kupujícím) a ***** (jako prodávajícími) na koupi pozemku p.č. 3227, trvalý travní porost, o výměře 2 875 m², obec i k.ú. Lodhéřov, dle předloženého návrhu kupní smlouvy, za celkovou kupní cenu 143.000 Kč.

Kupní cena bude uhrazena z ORJ 39.

Usnesení číslo: 192/12Z/2023

Koupě pozemku p.č. 3148/2, k.ú. Jindřichův Hradec – realizace

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, 37701 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako kupující) a SOHORS spol. s r.o., se sídlem Žár 70, 374 01 Žár, IČ 46683941 (jako prodávající) na koupi pozemku p.č. 3148/2, trvalý travní porost, o výměře 487 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu kupní smlouvy, za celkovou kupní cenu 36.500 Kč včetně DPH. Kupní cena bude uhrazena z ORJ 39.

Usnesení číslo: 193/12Z/2023

Koupě pozemku p.č. 915/4, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce – realizace

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, 37701 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako kupující) a panem ***** (jako prodávající) na koupi pozemku p.č. 915/4, lesní pozemek, o výměře 1 855 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce dle předloženého návrhu kupní smlouvy, za celkovou kupní cenu 88.000 Kč. Kupní cena bude uhrazena z ORJ 39.

Usnesení číslo: 194/12Z/2023

Prodej objektu č.p. 1037/II, který je součástí pozemku p.č. 3959/202, obec i k.ú. Jindřichův Hradec záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 3959/202, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 514 m², jehož součástí je stavba Jindřichův Hradec II, čp. 1037, občanská vybavenost, obec i k. ú. Jindřichův Hradec s cílem získat zájemce/ investora, který by vlastním nákladem provedl komplexní rekonstrukci předmětné nemovitosti za účelem poskytování zdravotních služeb, dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 195/12Z/2023

Změna v personálním obsazení finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí rezignaci Mgr. Markéty Vyhnálkové na funkci člena finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec ke dni 19. září 2023

2. volí

Jiřinu Markovou členkou finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář