Záznam záříjového zastupitelstva


Usnesení číslo: 175/11Z/2023

Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje návrhovou komisi ve složení:

MUDr. Jaromír Kopřiva – mluvčí

Ing. Ivo Ježek Ing. Jiří Plucar

ověřovatele zápisů ve složení:

Ing. Jiří Strachota

Ing. Michaela Zudová

Usnesení číslo: 176/11Z/2023 Schválení předloženého programu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje předložený program jednání

Usnesení číslo: 177/11Z/2023

Žádost o prominutí poplatků z prodlení – J. C.

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje prominutí poplatků a úroků z prodlení ve výši 100 % celkové částky, tj. částky 384.890 Kč panu ***** trv. bytem *****, 377 01 Jindřichův Hradec,
 2. schvaluje účetní odpis prominutých poplatků a úroků z prodlení za dlužníkem *****, *****, 377 01 Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 178/11Z/2023

Rozpočtová opatření schválená radou města

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí

– rozpočtová opatření č. 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96/2023, která schválila Rada města Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 179/11Z/2023

Návrh na poskytnutí finančních dotací z 2. výzvy opatření č. 2 a 5 Dotačního programu města Jindřichův

Hradec na podporu sportu v roce 2023

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 2. výzvy opatření č. 2 Dotačního programu města

Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2023 dle upraveného návrhu takto: a) VK Vajgar – 74 000 Kč

b) FK 1910 J. Hradec – 96 000 Kč Ostatní beze změny.

 • schvaluje poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 2. výzvy opatření č. 5 Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2023 dle upraveného návrhu takto: a) VK Vajgar – 0 Kč

b) FK 1910 – 45 000 Kč Ostatní beze změny.

 • ukládá

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušné smlouvy o poskytnutí finančních dotací.

Usnesení číslo: 180/11Z/2023

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 2 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 2

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje v souladu s §55 odst. 1, za použití §6 odst. 5 a obdobně za použití §47 odst. 1 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, zprávu o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec, která obsahuje pokyny pro zpracování změny č. 2 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny, včetně příloh č. 1 a č. 2.

Usnesení číslo: 181/11Z/2023

Prodej pozemku p.č. 805/6, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce – realizace

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 805/6, trvalý travní porost, o výměře 743 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, vzniklého dle geometrického plánu č. 1266-82/2023, panu *****, za celkovou kupní cenu 1.746.793 Kč včetně DPH.

Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 182/11Z/2023

Majetkoprávní vypořádání přeplocených částí pozemků p.č. 3111/108 a p.č. 3111/33 v k.ú. Jindřichův

Hradec – realizace

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje prodej nově vzniklých pozemků p.č. 3111/127, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m2 a p.č. 3111/126, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m2, oddělených z pozemku p. č. 3111/108, ostatní plocha, ostatní komunikace a nově vzniklého pozemku p.č. 3111/128, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m2, odděleného z pozemku p.č. 3111/33, ostatní plocha, jiná plocha, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec paní *****c za celkovou cenu 29.975 Kč.

Nově vzniklé pozemky byly zaměřeny geometrickým plánem č. 5384-76/2022. Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 183/11Z/2023

Prodej pozemků p.č. 2695/3 a p.č. 2695/2 v k.ú. Jindřichův Hradec – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 2695/3, zastavěná plocha a nádvoří , o výměře 19 m² a část pozemku p.č. 2695/2, zahrada, o výměře cca 54 m², vlastníku nemovitostí zapsaných na LV 12117 vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec za těchto podmínek:
  1. za cenu 1155 Kč/m² + příslušná sazba DPH
  1. žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní
  1. výměra prodávané části pozemku p.č. 2695/2 bude upřesněna geometrickým plánem
  1. upozorňujeme, že na pozemku p.č. 2695/3 stojí stavba garáže zapsaná na LV 12117
  1. na pozemky je uzavřena nájemní smlouva s tříměsíční výpovědní lhůtou
  1. žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené
  1. prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně
  1. kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy
 2. schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 2695/2, zahrada, o výměře cca 35 m², vlastníkům nemovitostí zapsaných na LV 5350, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec za těchto podmínek:
  1. za cenu 1155 Kč/m² + příslušná sazba DPH
  1. žadatelé mají vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní
  1. výměra prodávané části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem
  1. na pozemek je uzavřena nájemní smlouva s tříměsíční výpovědní lhůtou
  1. žadatelé uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené
  1. prodávající mají právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou spojené nebudou kupujícími uhrazeny včas a řádně
  1. kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy

Usnesení číslo: 184/11Z/2023

Návrh na pojmenování ulice (část komunikace E551)

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje pojmenování části komunikace E551, dle grafické přílohy, názvem Budějovická.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář