Opozice se raduje i z menších úspěchů. Mládež získá 2 miliony navíc na sport!

Již šesté jednání zastupitelstva proběhlo 24. dubna v KD Střelnice.

Očekávali jsme debatu zejména kolem bodu týkajícího se sportu (bod 6 – Čas videa 1: 24:06 – Čas videa 2: 1:27) a letiště (bod 11 – Čas videa 2: 8:10-28:53). Naše očekávání se vyplnila, jak se můžete přesvědčit i z videozáznamů, které jsme mimořádně pořídili tři. Bylo tomu tak kvůli pauze v bodě 6. V rámci celého jednání tak proběhly 2 přestávky, ale více už v jednotlivých bodech.

1. Část videopřenosu: 15:55-17:05

Zastupitelstvo 24.4.2019 – část 1

Zveřejnil(a) Hradec srdcem a rozumem dne Středa 24. dubna 2019

Zahájení – účast (bod 1)

Na začátek jednání upozornil starosta, že dnešní jednání je natáčeno novým zařízením, které umožňuje hlasovat pomocí hlasovacích karet a není třeba už nosit na každé jednání notebook. Odkázal se přitom na oblibu tohoto zařízení mezi zastupiteli, kterou si však bez dalšího vyložil jako podporu ke koupi bez ohledu na specifikaci či cenu zařízení.
Diskusi ze zastupitelstva, kde se technologie nahrávání a hlasování testovala poprvé, si můžete přečíst zde.

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

 

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

(PROCESNÍ) HLASOVÁNÍ 1: Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (bod 2)
Čas videa 1: 11:00-12:17

Pro: 23

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 2: Schválení předloženého programu (bod 3)
Čas videa 1: 12:17-13:21

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 3: Zpráva o činnosti společnosti Teplospol a.s. (bod 4)
Čas videa 1: 13:21-22:30

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 4: Rozpočtová opatření schválená radou města (bod 5)
Čas videa 1: 22:30-24:06

Pro: 23

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 5: Návrh na poskytnutí finančních dotací na činnost sportovním a tělovýchovným organizacím z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2019 (PROTINÁVRH Ondřej Pumpr) (bod 6)
Čas videa 1: 24:06 – Čas videa 2: 1:27

U tohoto bodu proběhla zřejmě největší debata. Svými příspěvky jí nastartovali dva občané přihlášení do diskuse, jednalo se o člena sportovní komise Martina Lukschala a zástupce týmu HC Střelci Hynka Máchu. Druhý zmiňovaný poukazoval na nepoměr rozdělovaných peněz, tento fakt sice sklidil zájem, ale nijak se neprojevil v PROTINÁVRHU ani směřování další diskuse.
Naopak příspěvek Martina Lukschala otevřel téma podfinancování mládežnického sportu. Svou řeč doplnil také o prezentaci, která je vidět v záznamu videa a s několika v ní uvedenými čísly následně operovali další řečníci. Podstatnou informací, kterou přinesl do debaty, bylo i to, že z rozdělovaných peněz se zbytečně ještě platí DPH. Bylo totiž zvoleno řešení, které neumožňuje, se tomu vyvarovat.
Po příspěvcích hostů se slova chopil předseda sportovní komise MUDr. Kopřiva, který poukázal hlavně na to, že bez diskuse s komisí rada předložila odlišný návrh. Nepožádala komisi o diskusi ani o její písemné vyjádření a od stolu změnila závěry dlouhé a často emočně napjaté debaty, která vyústila v kompromis předložený sportovní komisí. Takový přístup ho mrzel a dal ke zvážení význam existence komise, jejíž názor není brán v potaz.
Jako druhý zastupitel se do diskuse zapojil Mgr. Pumpr, v jádru své řeči navazoval na oba členy sportovní komise, kteří mluvili před ním. Jako první zastupitel se zmínil o protinávrhu, který by uložil Radě vypsat druhý dotační titul na sport mládeže s rozdělením částky 2 miliony korun. Kromě toho také v rámci protinávrhu vyjádřil vůli spojit všechna hlasování do jednoho, tak aby si na sportovní komisi nehrálo zastupitelstvo poté, kdy si na sportovní komisi hrála už rada. Vyjádřil také podivení nad tím, proč se město už dříve neinspirovalo jinde v otázce daňové optimalizace, tak aby se mohlo ušetřit 15% na DPH, přestože jsou na úřadě lidé jako Michal Dvořák, kteří mají rozhled o řešení v jiných městech.
MUDr. Kopřiva se vyjádřil pro návrh souhlasně s tím, že by bylo potřeba provést v součinnosti se Službami města inventarizaci všech údajů a vzhledem k dalším rokům by se mělo stavět právě na lepší práci s čísly a ověřování jejich pravdivosti.
JUDr. Vytiska, který v diskusi navázal na vedle sedícího kolegu vyjádřil jeho návrhu podporu. S tím, že neplacení DPH není otázkou špatné fiskální morálky, ale otázkou vycházející ze změny koncepce. V zásadě položil řečnickou otázku „Proč platit něco zbytečně, když existují řešení, jak se tomu vyhnout?“ Zmínil také to, že Služby města se zabývají činností související se sportem i nesouvisející se sportem, je na zvážení zda je to ideální řešení.
Následovala krátká reakce starosty Mrvky, který zmínil problém hospodaření Služeb města v souvislosti s kůrovcovou krizí a po krátké odpovědi JUDr. Vytisky se jako již poslední do diskuse zapojil Ing. Chalupský.
Ten zmínil, že návrh na zvýšení financí zmíněný Mgr. Pumprem podpoří i proto, že v rámci rozvojového výboru bude sport pravděpodobně vnímám jako jeden z možných pilířů, na kterých by se do budoucna v Jindřichově Hradci měla stavět prosperita, a proto se peníze neztratí, i když si sport zaslouží spíše koncepční řešení. Sport pro mládež obecně je dle něj dobrou investicí, která pomůže dostat děti od počítačů a z ulic, což si všichni přejeme. Vidí zde, ale do budoucna prostor pro změnu systému rozdělování financí na sport, tak aby kluby nebyly nuceny „fixlovat“na. Sám však uznal, že nemáme ambice přijít hned první rok s uceleným funkčním řešením, ale již tento rok by měla být práce na novém systému započata.
Starosta Mrvka vznesl dotaz, zda je přichystán nějaký protinávrh, nebo bude stačit „veřejný slib“. Na to konto se Mgr. Pumpr odebral ke stolku, u kterého se zajišťuje průběh jednání zastupitelstva, a bylo patrné, že má v plánu formulovat návrh protinávrh v nastíněném smyslu. Klub ANO v reakci na to požádal o vyhlášení přestávky na poradu.
Po skončení porady následovalo ihned hlasování, které rozhodlo o rozdělení dalších 2 milionů na sport dětí a rozdělilo všechny finance v rámci 1. dotační výzvy dle návrhu Rady.

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

2. Část videopřenosu: 17:26-18:06

Zastupitelstvo 24.4.2019 – část 2

Zveřejnil(a) Hradec srdcem a rozumem dne Středa 24. dubna 2019

Po pauze vyvolané na žádost zastupitelů z ANO se ihned hlasovalo a následně pokračovalo v dalších bodech jednání. Poprvé v tomto volebním období byl tak aplikován tento institut vycházející z jednacího řádu.

HLASOVÁNÍ 6: Prodej části pozemku p.č. 763/3, části pozemku p.č. 763/2 a části pozemku p.č. 767, obec i k.ú. J. Hradec – realizace záměru (bod 7)
Čas videa 2: 1:27-3:27

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 7: Majetkoprávní vypořádání stavby „Chodník Dolní Radouň“ – budoucí směna – realizace (bod 8)
Čas videa 2: 3:27-4:38

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 8: Majetkoprávní vypořádání stavby „Místní komunikace Dolní Skrýchov“ – p.č. 93/12 – realizace (bod 9)
Čas videa 2: 4:38-6:18

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 9: Směna pozemku p.č. 1078/51 za pozemek p.č. 1078/52, k. ú. Otín u J. Hradce – záměr (bod 10)
Čas videa 2: 6:18-8:10

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 10: Prodej podílu na pozemku p.č. 3192/37, obec i k.ú. J. Hradec – záměr (bod 11)
Čas videa 2: 8:10-28:53

Do diskuse se jako hosté přihlásili manželé Jirmusovi, žadatelé o majetkové vypořádání. Ozřejmili zastupitelům osud pozemků kolem letiště. V některých fázích své řeči, přešli téměř do osobní konfrontace s některými radními a svou řeč tak pojali poměrně široce. Paní Jirmusové se akorát vešla do časového limitu 5 minut, pan Jirmus přetahoval a po upozornění starosty na překročení limitu svou řeč urychlil a brzy skončil.
Jako první se do diskuse přihlásil místostarosta Staněk, tak aby se vyjádřil k osobním útokům a předsevzal se odhlásit se z hlasování vzhledem osobnímu vztahu k věci. O uvedení bodu požádal starostu Mrvku a ten se k bodu pak i následně přihlásil. Ke konci jeho řeči požádal ještě pan Jirmus o možnost rozdání soudního rozsudku zastupitelům a s krátkým dotazem do diskuse ještě následně přispěl JUDr. Vytiska. Chtěl vědět, zda se jednalo o převedení pozemku manželů Jirmusových pod komunikací, po které se jezdí na letiště. Odpověď starosty Mrvky byla negativní s tím, že se úmyslně nejprve řeší větší pozemky a až poté by se řešily pozemky pod komunikací.
Negativně formulované usnesení však neumožňuje zastupitelům se vyjádřit pozitivně k věci, na což už minule upozorňoval JUDr. Vytiska. Zdržení se navíc při takové formulaci znamená něco jiného než při formulaci pozitivní, a tak se zastupitelstvo k věci na konec de facto nijak nevyjádřilo a dá se očekávat, že se příslušný bod opět objeví na pořadu některého z dalších jednání zastupitelstva.

Pro: 10

Zdrželo se: 13

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 11: Prodej pozemku p. č. 1078/49 k. ú. Otín u J. Hradce – záměr (bod 12)
Čas videa 2: 28:53-31:33

Pro: 21

Zdrželo se: 3

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 12: Prodej části pozemku p.č. 208/34, k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce – záměr (bod 13)
Čas videa 2: 31:33-33:28

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 13: Bezúplatný převod pozemku p.č. 3507/4 v k.ú. J.Hradec – schválení převodní smlouvy (bod 14)
Čas videa 2: 33:28-35:07

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 14: Zúčtování nájemného za rok 2018 – ČEVAK, a.s. (bod 15)
Čas videa 2: 35:07-38:25

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 15: Návrh na zřízení osadního výboru v místní části Matná (bod 16)
Čas videa 2: 38:25-40:01

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

3. Část videopřenosu: 18:20-18:26

Zastupitelstvo 24.4.2019 – část 3

Zveřejnil(a) Hradec srdcem a rozumem dne Středa 24. dubna 2019

V rámci krátké diskuse se Ing. Chalupský upřesnil náš postoj k zařízení na hlasování v rámci jednání a záznamu z něj. Upozornil, že náš postoj byl v úvodu jednání špatně vykládán jako požadavek k realizaci. Zařízení jsme si sice v rámci únorového jednání pochvalovali, ale to neznamená, že jsme ho chtěli pořídit, protože ani neznáme jeho cenu.

Na to dostal od starosty odpověď, že cena byla nižší než 500 000 Kč a není přesně známa. Ing. Petra Blížilová poté uvedla, že jeho cena je uvedena v rámci rozpočtových opatření v bodě 5. Byli jsme tak svědky poprvé toho, že Rada využila svých nově nabytých pravomocí a bez ohledu na názor zastupitelů pořídila movitý majetek dražší než 400 000 Kč.

Diskuse + interpelace členů ZMě (bod 17)

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P <br id=“18″ >

Blížilová P <br id=“18″ >

Blížilová P <br id=“18″ >

Blížilová P <br id=“18″ >

Závěr (bod 18)

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář