Záchranáři úzkokolejky odpovídají na 5 klíčových otázek

Vážený pane XY,

Příští týden budu petentům z Jižních Čech a Vysočiny zasílat další newsletter (poslední v tomto roce), jak se vyvíjí situace ohledně záchrany jindřichohradecké úzkokolejky, což je bedlivě sledováno, protože to má velký dopad na atraktivitu regionu a částečně i dopravní obslužnost.

Chci Vás v této souvislosti požádat o zodpovězení pěti otázek, které jsou i mě často pokládány, a které dávají trochu ucelenější pohled na současný stav včetně výhledů do příštího roku.

Hlavně to budou informace od Vás, z první ruky, mediálně neohnuté.

  1. Podporujete zachování úzkokolejky jako „ letní turistické dráhy“ s možností objednání určitého množství veřejné služby v průběhu celého roku?
  2. Co se z Vašeho pohledu povedlo letos pro záchranu úzkokolejky udělat?
  3. Jaké by měly být z Vašeho pohledu další kroky na cestě vypořádání záležitostí s JHMD a možnosti opět úzkokolejku rozpohybovat pro turisty?
  4. Kdo by měl být podle Vás hlavním „tahounem“ k opětovnému zprovoznění dráhy, ať už v jakékoli variantě či rozsahu?
  5. Počítáte v rámci určité obezřetnosti či prozíravosti ve své agendě (rozpočet atp.) s možností, že se úzkokolejka v roce 2024 opět rozjede pro veřejnost, aby bylo možno ji podat pomocnou ruku?

Oslovuji i další zúčastněné subjekty se stejnými otázkami, abych následně mohl odpovědi příští týden ve středu 13.12.2023 zastlat petentům jako ucelený pohled všech důležitých partnerů na úzkokolejce.

Děkuji za Váš čas, dosavadní spolupráci a přeji pohodový zbytek roku 2023.

Vážení přátelé a příznivci úzkokolejky!

Ke konci roku jsem za vás položil 5 klíčových otázek všem důležitým hráčům, na kterých závisí úspěch při zachraňování úzkokolejky.

Přečtěte si odpovědi z první ruky. Zároveň dostanete i obrázek o tom, že není v tolika lidech komunikace jednoduchá 🙂 Natož pak společný postup.

Máte-li na čtení jen 1 minutu, tak shrnu podstatné:

Všech 9 nejdůležitějších hráčů znovuobnovení provozu podporuje, byť každý k tomu má za svůj resort další doporučení, s čím je potřeba se vypořádat.

Za úspěch v roce 2023 je považováno udržení klíčových lidí v dílnách s jejich Know-how, založení Spolku obcí na trati, získání povolení k provozu dráhy a za sebe dodám ještě vzájemnou komunikaci, která vede ke společnému cíli.

Jako další důležité kroky k obnovení provozu většina vidí hlavně finální rozhodnutí soudu o odprodeji v insolvenci, aby mohl insolvenční správce konat, získání zbývajících povolení a navázání nové životadárné spolupráce mezi partnery.

Trochu se již zúčastnění rozcházejí v představě, kdo by měl být hlavním tahounem všech jednání.

Dle mého názoru je to ten, kdo v té šlamastice má nejvíce peněz/dluhu a hledá nejlepší cestu ven, přičemž je pod drobnohledem regionu. Tedy věřitelský výbor zastoupený insolvenčním správcem ve spolupráci s potenciálními novými zájemci o úzkokolejku. Já mohu insolvenčnímu správci pomoci s přivedením všech k jednomu jednacímu stolu, aby se zkusili s novým provozovatelem efektivně domluvit na nové dlouhodobější spolupráci. Taková dohoda, byť předběžná, je důležitá i pro banky, které mohou pomoci investorovi odkup dofinancovat poskytnutím úvěrů. Dává to důvěryhodnost celému byznysplánu.

V roce 2024 počítáme s tím, že se úzkokolejka v nějakém rozsahu rozjede. Někteří, včetně mě, to vidí pro přežití a další rozvoj jako nutnost! V rámci možností na to také ve svých agendách každý myslí.

Aktuálně lze ještě doplnit, že na konci ledna 2024 by měl proběhnout soud, který dle odvolacího soudu musí procesně správně a finálně rozhodnout o prodeji v insolvenci.

Připraven by měl být i základní návrh jízdních řádů, podle kterých by pak Spolek obcí na úzkokolejce mohl jednat s novým provozovatelem úzkokolejky o konkrétní podobě fungování tak, aby byl pro lidi v regionu maximálním přínosem.

Máte-li 15 min a více, přečtěte si konkrétní překopírované odpovědi všech dotázaných:

  1. Podporujete zachování úzkokolejky jako „letní turistické dráhy“ s možností objednání určitého množství veřejné služby v průběhu celého roku?

Insolvenční správce (David Jánošík) – Vážený pane senátore, pokusím se na Vaše otázky odpovědět dle aktuálního stavu s tím, že situace v insolvenčním řízení je složitá a proměnlivá. Určitě podporuji, v tuto chvíli je otázkou nalezení poměru mezi turistickým provozem a veřejnou službou. Registruji v současné době zájem Jihočeského kraje o oba způsoby využití úzkokolejky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí/Česká správa sociálního zabezpečení (Marián Jurečka) – Domníváme se, že zachování „úzkokolejky“ je cílem všech zúčastněných subjektů, otevřenou otázkou však zůstává, za jakých podmínek a zda to vůbec bude vzhledem k dosavadnímu průběhu řízení (dosud není znám ani způsob řešení úpadku) a ztrátovému provozu ještě možné.

Ministerstvo dopravy/Státní fond dopravní infrastruktury (Martin Kupka) – Vážený

pane senátore, v příloze Vám posíláme reakci MD na Vaše otázky, ve kterých jsme se

pokusili shrnout současnou situaci. Ministerstvo dopravy, byť není účastníkem

insolvenčního řízení, se aktivně zajímá o další osud úzkokolejky a vnímá přínos, který

měla. Z tohoto důvodu sledujeme postup SFDI, který má v insolvenčním řízení

postavení věřitele a je aktivním členem věřitelského výboru. Omluvte, prosím, že jsme

to nestihli poslat včera.

Nad rámec vznesených dotazů posíláme ještě informaci o aktuálním vývoji insolvenčního řízení JHMD:

Aktuálně vydal Vrchní soud rozhodnutí, kterým jako odvolací soud RUŠÍ rozhodnutí soudu prvního stupně (Krajský soud v Českých Budějovicích), kterým byl prohlášen konkurz na majetek JHMD, a.s. Věc se tak vrací soudu prvního stupně.

V daném případě došlo k chybnému procesu ze strany soudu prvního stupně, když nenechal schůzi věřitelů hlasovat o věřitelském návrhu na reorganizaci poté, co byl zamítnut dlužnický návrh na reorganizaci.

Došlo tak (chybně) k rozhodnutí o konkurzu na majetek JHMD, a.s., ač mělo být hlasováno ještě o věřitelském návrhu na reorganizaci.

Další postup bude takový, že po zprávě insolvenčního správce bude svolána schůze věřitelů, aby hlasovala o věřitelském návrh na reorganizaci.

Na základě tohoto hlasování (přijetí či nepřijetí) bude rozhodnuto o formě řešení úpadku JHMD, a.s.

Vnímáme potenciál, který má tato lokální dráha zejména pro cestovní ruch. Provoz úzkokolejky financovaly Jihočeský kraj a kraj Vysočina. Ze státního rozpočtu jsme pomáhali v malém rozsahu jen s údržbou samotné infrastruktury. Pokud se kraje znovu rozhodnou pro obnovení provozu v letní sezoně, bude to jejich svébytné rozhodnutí.

K samotné otázce: Na udržení trati v provozuschopném stavu dostávaly JHMD každoroční příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“). Poskytnutí tohoto příspěvku je nicméně podmíněno provozováním určitého minimálního denního počtu páru vlaků, přičemž výše příspěvku je stanovena Metodikou klíčování nákladů na opravy a údržbu regionálních drah. Pokud je počet párů vlaků nižší než 6, ale zároveň alespoň 2 je příspěvek krácen na polovinu. Pokud je nižší než 2 páry denně, není příspěvek poskytován vůbec.

Pokud by tedy na trati byl zaveden „letní provoz“, tak bude mít nepochybně velký přínos pro opětovné zvýšení turistické atraktivity, ale pro případnou finanční podporu z prostředků SFDI by musely být nutně splněny podmínky uvedené výše.

Dále je nutné podotknout, že zmíněné insolvenční řízení bohužel nemá dle našeho názoru potřebnou, a v jiných případech obvyklou, dynamiku, což zabraňuje aktivnímu řešení celé věci, pročež majetek JHMD chátrá. Insolvenční soud doposud nebyl schopen pravomocně rozhodnout o způsobu řešení úpadku, přičemž toto rozhodnutí je klíčové pro další nakládání s majetkem JHMD a tím pádem i pro případnou obnovu provozu úzkokolejky. V souvislosti s degradací dopravní cesty musíme rovněž upozornit, že podmínkou pro příspěvek ze SFDI je, že trať musí být v provozuschopném stavu před zahájením samotného financování.

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ivan Bartoš) – Vážený pane senátore, z pověření pana ministra Vám v příloze zasílám dva dopisy, které obsahují odpovědi na Vámi položené otázky. Vzhledem k tomu, že obnovení provozu vyžaduje spolupráci více subjektů a nalezení dohody o budoucích objednávkách s kraji, je nezbytná meziresortní spolupráce. I přes ujištění ministra Jurečky v přiloženém dopise se proto ministr Bartoš nadále snaží nalézt řešení pro co nejrychlejší obnovení provozu, například na začátku ledna proběhne na toto téma schůzka náměstka MMR Lukáše Černohorského s vrchním ředitelem MD Filipem Teršem.

V případě, že k obnovení provozu dojde, je Ministerstvo pro místní rozvoj připraveno v rámci svěřených agend (turismus, místní rozvoj) jindřichohradeckou úzkokolejku podpořit.

Jménem pana ministra Vám děkuji za dosavadní aktivitu v této věci a těším se na spolupráci v příštím roce.

(Pozn.Chalupský.: Dopisy jsou přiloženy, pozorným přečtením jednak neodpovídají na otázky, ale také říkají trochu něco jiného. Dne 6.10.2023 píše pan ministr Bartoš (MMR) dopis panu ministru Jurečkovi (MPSV/ČSSZ)dopis zde Záchranáři úzkokolejky odpovídají na 5 klíčových otázek | Hradec srdcem a rozumem + Svobodní: Blogová platforma, kde vysvětluje nutnost společného postupu jménem státu a dokládá zájem státu o obnovení úzkokolejky také prostřednictvím usnesení našeho senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Dne 30.10.2023 však ministr Jurečka odpovídá ministru Bartošovi, že ČSSZ i SFDI jsou členy věřitelského výboru a společně již postupují, že je to MMR, které samo chybou odstoupilo z věřitelského výboru a nyní hledá cestu, jak se tam vrátit, aby za stát a svoje pohledávky mohlo také rozhodovat odpověď na stejném odkazu viz výše.)

Kraj Vysočina (Vítězslav Schrek) – Vážený pane senátore, v krátkosti reaguji níže na Vaše uvedené otázky. Současně bych rád zmínil, že se mohu vyjádřit čistě k trati 228, tj. Jindřichův Hradec – Kamenice nad Lipou – Obrataň, která z části leží na území Kraje Vysočina.

Sezónní provoz má své opodstatnění. Ze strany Kraje Vysočina je tedy i nadále možné jednat o turistickém provozu o víkendech a státních svátcích v období měsíců duben – září včetně. V měsících letních, tj.  červen – srpen s denním provozem, a to dle krajem schváleného konceptu jízdního řádů. Následně je nutné získat od případného dopravce, který by o zajištění krajem požadované služby měl zájem, finanční model provozu k následnému rozhodnutí kraje, zda je únosné se na požadovaném ze strany kraje finančně podílet. Zajisté pochopíte, že do doby, než bude známa finanční náročnost turistického provozu, tak není možné dopředu slibovat následné uzavření smlouvy. Samozřejmostí je ze strany dopravce, předložit potřebná osvědčení atd.

Jihočeský kraj (Martin Kuba) – nepřišla žádná reakce. (pozn. Chalupský: Jihočeský kraj se zatím v celé záležitosti nezdá být jako problém, byť komunikace trochu vázne a jsme si vědomi, že úzkokolejka nemá takovou prioritu jako budějovické radiály, diagonály a obchvaty.)

Spolek Jindřichohradecká úzkokolejná dráha (Michal Kozár) – Představitelé spolku jsou s novým insolvenčním správcem v kontaktu a pravidelně se dotazují na vývoj v řízení a ačkoli nejsou přímo účastníci řízení nabízejí pomoc při jednání s potencionálními zájemci o společnost. Cílem těchto jednání je zjištění představ zájemce a prezentování zájmů obcí, které se nacházejí na trase.

Závěrem uvádíme, že je snahou všech obcí sdružených ve spolku, včetně ostatních subjektů, které s námi intenzivně komunikují, aby byl provoz obnoven.

Potenciální investor a zájemce (Gepard Express/Albert Fikáček) – Ano, podporuji zachování úzkokolejky, ale s tím, že minimální objem výkonů objednaný kraji je v průměru 2 páry vlaků denně, jinak nelze financovat infrastrukturu ze SFDI a zároveň nevidím jiný způsob jejího financování.

Senátor za Pelhřimovsko a Jindřichohradecko (Jaroslav Chalupský) – jednoznačně podporuji zachování úzkokolejky a budu se i nadále snažit o to, aby všichni zúčastnění postupovali ve stejném směru, pokud to jen v rámci zákona bude možné, aby spojovali síly a netříštili je, a aby vše neusnulo.

  1. Co se z Vašeho pohledu povedlo letos pro záchranu úzkokolejky udělat?

Insolvenční správce (David Jánošík) – Asi nejdůležitější je, že zůstali všichni zkušení zaměstnanci a že máme stále naději na  opětovné zprovoznění dráhy. Podařilo se obnovit úřední povolení k provozu dráhy a nyní žádáme o bezpečnostní osvědčení. Pokud vše půjde dobře, budeme na jaře disponovat všemi potřebnými dokumenty.

MPSV/ČSSZ (Marián Jurečka) – Toto je otázka spíše na insolvenčního správce, který činí kroky k zachování majetkové podstaty.

ČSSZ jako člen věřitelského výboru podpořila získání oprávnění k provozování drážní dopravy a bezpečnostního osvědčení dle § 19 zákona o drahách.

MD/SFDI (Martin Kupka) – Důvodem proč se toho mnoho nepodařilo je vlekoucí se insolvenční řízení, kdy nestandardně více než jeden rok nebylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku JHMD, tedy zda bude řešen konkursem nebo reorganizací. Tato skutečnost brání a limituje insolvenčního správce, aby mohl provést kroky, které by vedly například k opětovnému obnovení provozu. Abychom však nebyli jen negativní, tak jako určitou útěchu je možné zmínit, že insolvenčnímu správci se podařilo zajistit pro JHMD Úřední povolení k provozování dráhy a dále uskutečňuje kroky k získání bezpečnostního osvědčení dle zákona o drahách, což je požadavek nutný k tomu, aby provoz dráhy mohl být opět obnoven.

MMR (Ivan Bartoš)zasláno vyjádření, které však na tento dotaz neodpovídá. (pozn. Chalupský: Povedlo se mít hlasovací sílu ve věřitelském výboru „za stát“ 3:2 a rozhodovat tak o osudu úzkokolejky, ale chybou zaměstance ministerstva její zástupce odstoupil a sílu většiny stát ztratil)

Kraj Vysočina (Vítězslav Schrek) – Zde můžeme jen těžko reagovat, ve stávající situaci Kraj Vysočina nemá žádný právní titul k zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím této trati.

Jihočeský kraj (Martin Kuba)nepřišla žádná reakce.

Spolek Jindřichohradecká úzkokolejná dráha (Michal Kozár) – V průběhu roku 2023 bylo možné zaznamenat změny, které provázeli insolvenční řízení Jindřichohradeckých místních drah, a.s.. Situaci několikrát zkomplikovala odvolání majitele společnosti a nutnost vyčkat na rozhodnutí soudu vyšší instance. Tyto skutečnosti ovlivnili možnosti dalšího posunu ve věci. Dále došlo ke změně osoby insolvenčního správce, což způsobilo taky zdržení, a to ve smyslu předání kompetencí a informací, mezi insolvenčními správci.

Pozitivem je, že vznikla dceřiná společnost Správa úzkokolejných drah, která požádala o vydání povolení k provozování dráhy. Prozatím nejsou ještě všechny dokumenty nutné pro civilní provoz k dispozici, ale alespoň je možné pozorovat posun v této oblasti. Do budoucna by to mohlo znamenat, že bude možné v rozsahu, na který budou prostředky dopravu na trati. Zahájení dopravy by zcela určitě podpořilo cestovní ruch v oblasti.

Potenciální investor a zájemce (Gepard Express/Albert Fikáček) – Více zakázek a zachování dílny, získání úředního povolení, podání žádosti o bezpečnostní osvědčení, přidání úzkokolejky do rozpočtu JČ Kraje.

Senátor za Pelhřimovsko a Jindřichohradecko (Jaroslav Chalupský) – Největším letošním úspěchem je určitě získání dílenských zakázek k udržení lidí a klíčového know-how v dílnách, spuštění drobné obchodní činnosti k získávání tržeb, vyřízení nejnutnějších povolení pro pohyb servisních vozidel na kolejích, nastavení základní vzájemné komunikace mezi zúčastněnými, přetrvávající zájem všech o zachování funkční dráhy, racionální rozhodování soudu v tomto směru.

  1. Jaké by měly být z Vašeho pohledu další kroky na cestě vypořádání záležitostí s JHMD a možnosti opět úzkokolejku rozpohybovat pro turisty?

Insolvenční správce (David Jánošík) – Důležité je, aby insolvenční řízení nabralo jasný směr, tedy aby bylo pravomocně rozhodnuto o způsobu řešení úpadku. Bez toho se dál nepohneme. Teprve poté lze hledat nejvhodnější model zpeněžení majetku nebo jiná vhodná řešení stávající situace.

MPSV/ČSSZ (Marián Jurečka) – Vzhledem ke stavu řízení by měl být další krok svolání schůze věřitelů za účelem hlasování o způsobu řešení úpadku dle usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 4 VSPH 1016/2023-B-272 (přiloženo – dokument.pdf), kterým Vrchní soud s Praze zrušil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o prohlášení konkurzu ze dne 11. 9. 2023. Dosud tedy nebylo pravomocně rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, a nelze tak činit jiné kroky, než jsou konány – získání potřebných oprávnění a udržení majetkové podstaty s co nejnižšími náklady.

MD/SFDI (Martin Kupka) – Jednoznačně je nutné, aby insolvenční soud rozhodl ve věci, tedy aby insolvenční správce mohl plnohodnotně vykonávat svoji činnost, na jejímž konci může být pro úzkokolejku nalezen nový vlastník, který bude mít zájem o provozování dráhy pro širokou veřejnost a zachová tento unikát.

MMR (Ivan Bartoš)zasláno vyjádření, které však na tento dotaz neodpovídá.

Kraj Vysočina (Vítězslav Schrek) – Nejprve je nutné, aby byl znám dopravce, který bude držet patřičná osvědčení a předloží nabídku objednateli. V současné době probíhá vypořádání na úrovni insolvenčního řízení, na úrovni ministerstva vnitra a soudů různých stupňů.

Jihočeský kraj (Martin Kuba)nepřišla žádná reakce.

Spolek Jindřichohradecká úzkokolejná dráha (Michal Kozár) – Otázky údržby tratě v budoucím období, výběr dopravce a další skutečnosti, nelze v současné době úplně odhadnout. Částečně lze uvažovat o tom, že provoz lze zahájit v rámci insolvenčního řízení, ale může nastat situace, že se najde zájemce, který koupí celý podnik – Jindřichohradecké místní dráhy a může rozhodnout o úplně jiném postupu.

Potenciální investor a zájemce (Gepard Express/Albert Fikáček) – Objednávka od obou krajů. 

Senátor za Pelhřimovsko a Jindřichohradecko (Jaroslav Chalupský) – Odrazovým můstkem musí být pravomocné rozhodnutí soudu. Pokud bude potvrzena cesta odprodeje, pak by měl insolvenční správce oslovit zájemce o úzkokolejku, aby předložili své nabídky a představy, co s úzkokolejkou zamýšlí. V tento okamžik je již důležité, aby zájemci jednali s ostatními partnery alespoň rámcově o možné spolupráci a byznys plán měl konkrétní pevnější kontury společných naplnitelných představ.

  1. Kdo by měl být podle Vás hlavním „tahounem“ k opětovnému zprovoznění dráhy, ať už v jakékoli variantě či rozsahu?

Insolvenční správce (David Jánošík) – Myslím si, že by se v této věci měly co nejvíce angažovat orgány veřejné správy, ať už stát, kraje nebo obce. Bez jejich podpory se to podaří realizovat dost složitě.

MPSV/ČSSZ (Marián Jurečka) – Osoba, která bude mít dispoziční oprávnění k majetkové podstatě dle pravomocného usnesení o způsobu úpadku společně s projevenou vůlí věřitelů dlužníka.

MD/SFDI (Martin Kupka) – Opět si musíme uvědomit, že JHMD se nachází v insolvenčním řízení, a proto stěžejní osobou pro zprovoznění dráhy je jednoznačně insolvenční správce a následně věřitelé (zejména Raiffeisenbank, a.s.), kteří rozhodnou o dalším osudu úzkokolejky. Určitý vliv mohou mít kraje (Vysočina a Jihočeský kraj) a obce, byť s ohledem na probíhající insolvenční řízení bude tento vliv spíše zájmový. V obdobných případech se osvědčilo odrazit se k novému rozvoji z úplně nového bodu.

MMR (Ivan Bartoš) zasláno vyjádření, které však na tento dotaz neodpovídá.

Kraj Vysočina (Vítězslav Schrek) – Vlastník infrastruktury, dráhy.

Jihočeský kraj (Martin Kuba)nepřišla žádná reakce.

Spolek Jindřichohradecká úzkokolejná dráha (Michal Kozár) – Dalším aspektem, po který je důležité znát možný objem dopravy, je projednání možností s uvolněním finančních prostředků do obnovy trati ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury. Uvedené nespadá úplně do kompetence spolku, ale ve spolupráci se subjekty, které by hradili objem dopravy může ovlivnit další rozhodování.

Potenciální investor a zájemce (Gepard Express/Albert Fikáček) – Správce, od toho ho tam máme. Ohledně lobbingu na krajích a propojování komunikace mezi ostatními například Vy, senátor 🙂

Senátor za Pelhřimovsko a Jindřichohradecko (Jaroslav Chalupský) –Největší zájem o rychlé vyřešení by měli mít věřitelé, tedy ti, kterým JHMD dluží peníze tzn. věřitelský výbor v čele s insolvenčním správcem. Dobrá zpráva je, že jsou zájemci o odkup i provozování úzkokolejky, tedy s nimi by mělo být předběžně komunikováno, aby pro ně případný obchod byl čitelný a mohli se na něj připravit. Insolvenční správce by měl mít velkou podporu od Spolku obcí na trati, protože budoucnost úzkokolejky je pro ně v regionu důležitá. Ve třetím gardu pak kraje, které obcím pomáhají zajišťovat obslužnost a služby pro občany. Celé to pak provazuje stát svými fondy na infrastrukturu.

  1. Počítáte v rámci určité obezřetnosti či prozíravosti ve své agendě (rozpočet atp.) s možností, že se úzkokolejka v roce 2024 opět rozjede pro veřejnost, aby bylo možno ji podat pomocnou ruku?

Insolvenční správce (David Jánošík) – Myslím si, že rozjezd úzkokolejky v roce 2024 je nezbytný pro její zachování. Byť to zpočátku nemusí být provoz v původním rozsahu, ani po celé délce tratí. Už v tuto chvíli činíme vše pro to, aby se vlaky v letní sezóně znovu rozjely.

MPSV/ČSSZ (Marián Jurečka) – Na tuto otázku nelze v dané chvíli a současném stavu řízení odpovědět, zodpovězení je závislé na mnoha proměnných a vývoji celého insolvenčního řízení.

MD/SFDI (Martin Kupka) – Pokud se insolvenční řízení podaří nastartovat a rozhodnout o způsobu úpadku, tak je v zájmu dalšího řešení věci, aby na trati byl obnoven provoz – alespoň turistický. V této věci se dělají aktivní kroky, byť pomalu, v podobě získání povolení k provozování dráhy a kroky k obstarání bezpečnostního osvědčení, což jsou předpoklady pro provozování dráhy. Obnovení provozu rovněž zlepší ekonomickou situaci JHMD, která aktuálně není dobrá. Ministerstvu dopravy není osud JHMD lhostejný a případný finanční příspěvek z rozpočtu SFDI je vázán na splnění podmínek uvedených výše. V případě jejich splnění může být poskytnutí finančních prostředků rozhodnuto i v průběhu kalendářního roku a není nutné čekat na schvalování rozpočtu SFDI na další rok.

MMR (Ivan Bartoš)zasláno vyjádření, které však na tento dotaz neodpovídá (viz originál vyjádření na Záchranáři úzkokolejky odpovídají na 5 klíčových otázek | Hradec srdcem a rozumem + Svobodní: Blogová platforma).

Kraj Vysočina (Vítězslav Schrek) – Nejdříve je nezbytné, aby infrastruktura byla provozovatelná a vážný dopravce přišel s konkrétním záměrem, který následně bude projednán v orgánech kraje. Teprve následně se můžeme zabývat řešením finančního krytí. Kraj Vysočina má svůj rozpočet na rok 2024 schválený. Děkuji za spolupráci a přeji klidný zbytek letošního roku

Jihočeský kraj (Martin Kuba)nepřišla žádná reakce.

Spolek Jindřichohradecká úzkokolejná dráha (Michal Kozár) – … Za tímto účelem nechal spolek vypracovat model objemu dopravy, jak na minimální, tak v optimální verzi (laicky řečeno – jízdní řády). Na základě tohoto dokumentu, mohou zástupci spolku projednávat možnosti podpory turistického ruchu ze strany krajů a zvážit i možnost vyčlenění vlastních prostředků, v rámci svých rozpočtových kapitol. Na druhou stranu, nelze očekávat, že v takto vypjaté době, kdy obcím budou snížené příjmy, budou představovat hlavního nositele plateb.

Potenciální investor a zájemce (Gepard Express/Albert Fikáček) – Mám připravenou licenci dopravce, bezpečnostní osvědčení a personál k obnovení provozu ihned po vyřízení bezpečnostního osvědčení provozovatele dráhy. Mohu tedy vyjet, pokud se dohodnu na pronájmu nebo odkupu úzkokolejky a podám si ruku s partnery.

Senátor za Pelhřimovsko a Jindřichohradecko (Jaroslav Chalupský) – Rád kdykoli komukoli z účastníků pomohu, aby se úzkokolejka opět nadechla do nové etapy svého rozvoje. Stejně tak rád pomohu s co nejrychlejším naplněním vagónů zájemci, jakmile se vláčky rozjedou, aby se úzkokolejka dostala rychle do ekonomické kondice a mohla se dál rozvíjet. Petenti mi s tím jistě pomohou. Jinými slovy, neumím si představit, že by se letos nevyjelo.

S vírou,

JARDA CHALUPSKÝ

P.S: Na odkazech v textu jsou originální dokumenty zaslané spolu s odpověďmi.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář