Záznam z prosincového zastupitelstva.

Záznam z prosincového zastupitelstva.


USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Usnesení číslo: 31/3Z/2022

Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Stanislav Mrvka – mluvčí

JUDr. Pavel Prygl Aleš Vyhnálek

ověřovatele zápisů ve složení:

Mgr. Jan Mikeš

Ing. Libor Votava, Ph.D.

Usnesení číslo: 32/3Z/2022 Schválení předloženého programu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje upravený program jednání

Usnesení číslo: 33/3Z/2022

Návrh rozpočtu města Jindřichův Hradec na r. 2023

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje zvýšení výdajů ORJ 20 – platy, náhrady platů, odvody v části Zastupitelstva obcí, celkem o 800 tis. takto:
  1. Odměny členů zastupitelstev ve výši 643 tis. Kč
  1. Odvody pojistného ve výši 157 tis. Kč
 2. schvaluje zařazení položky v ORJ 40 – odbor rozvoje, v části Sportovní zařízení v majetku obce – Rozhledna Rýdův kopec – Oprava rozhledny ve výši 5.500,00 tis. Kč
 3. ukládá

Odboru správy majetku města vypsání záměru pronájmu Rozhledny Rýdův kopec třetí osobě za účelem jejího provozování

 • schvaluje rozpočet města Jindřichův Hradec na rok 2023 dle upraveného návrhu v celkových objemech:
  • Příjmy po konsolidaci celkem 665.380,35 tis. Kč
  • Výdaje po konsolidaci celkem 1.054.178,35 tis. Kč
  • Saldo rozpočtu -388.798,00 tis. Kč4. Financování celkem 388.798,00 tis. Kč z toho:

Přijatá půjčka 5.000,00 tis. Kč

Splátka půjčky -500,00 tis. Kč

Zapojení finančních prostředků z min. let 384.298,00 tis. Kč

Usnesení číslo: 34/3Z/2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Jindřichův Hradec na r. 2024-2025

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Jindřichův Hradec na r. 2024-2025 dle přílohy č. 2 Usnesení číslo: 35/3Z/2022

Návrh rozpočtového opatření č. 100/2022 – Zvýšení výdajů na odvod DPH

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 100/2022, kterým se zvýší rozpočet výdajů, ORJ 41 – Finanční odbor, položka Daň z přidané hodnoty o částku 2.400.000,00 Kč a zároveň se sníží rozpočet výdajů v ORJ 41 – Finanční odbor, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku 2.400.000,00 Kč.

Usnesení číslo: 36/3Z/2022

Rozpočtová opatření schválená radou města

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí

– rozpočtová opatření č. 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 93, 99, 101, 102, 103 a 104/2022, která schválila Rada města Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 37/3Z/2022

Prodej části pozemku p.č. 3623, obec J. Hradec, k.ú. Buk u J. Hradce – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. neschvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 3623, orná půda, o výměře cca 340 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Buk u Jindřichova Hradce

Usnesení číslo: 38/3Z/2022

Směna a prodej částí pozemku p.č. 249/2, k.ú. Dolní Radouň – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. neschvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 249/2, trvalý travní porost, o výměře cca 200 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Radouň
 2. schvaluje záměr směnit část pozemku p.č. 249/2, trvalý travní porost, o výměře cca 105 m² ve vlastnictví města J. Hradec za část pozemku p.č. 274/1, zahrada, o výměře cca 45 m² ve vlastnictví paní , bytem

Modřany, Praha, vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Radouň za těchto podmínek:

 • rozdíl ve výměře vzájemně směňovaných pozemků bude uhrazen městu částkou ve výši 612 Kč/m²
  • pozemky p.č. 249/6 a p.č. 274/1 budou zatíženy služebností inženýrské sítě spočívající ve strpění uložení vodovodníhořadu. Služebnost bude zřízena pro město J. Hradec, bezúplatně, na dobu neurčitou a v rozsahu geometrického plánu
  • výměra směňovaných částí pozemků a rozsah služebnosti budou upřesněny geometrickým plánem
  • veškeré náklady se smlouvou spojené uhradí obě strany stejným dílem
  • žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám,případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní
  • město J. Hradec má právo od smlouvy odstoupit v případě, že rozdíl ve výměře vzájemně směňovaných nemovitostínebude uhrazen včas a řádně
  • rozdíl ve výměře vzájemně směňovaných nemovitostí bude uhrazen do 30ti dnů od podpisu smlouvy

Usnesení číslo: 39/3Z/2022

Převod bytového komplexu Hvězdárna – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. neschvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o sdružení mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec a Bytovým družstvem Jindřichův Hradec Hvězdárna, IČ 25191004, Kosmonautů 60/V, 377 01 Jindřichův Hradec, zpracovaného Bytovým družstvem Jindřichův Hradec Hvězdárna
 2. schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o sdružení mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec a Bytovým družstvem Jindřichův Hradec Hvězdárna, IČ 25191004, Kosmonautů 60/V, 377 01 Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu, zpracovaného Advokátní kanceláří GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS
 3. schvaluje přijetí záměru bezúplatně převést Bytový komplex Hvězdárna sestávající se z:
  1. parc.č. 3521/91, zast.plocha a nádvoří, o výměře 559 m2, jehož součástí je stavba Jindřichův Hradec V čp. 60,
  1. parc.č. 3521/92, zast.plocha a nádvoří, o výměře 522 m2, jehož součástí je stavba Jindřichův Hradec V čp. 61,
  1. parc.č. 3521/93, zast.plocha a nádvoří, o výměře 608 m2, jehož součástí je stavba Jindřichův Hradec V čp. 62,
  1. parc.č. 3521/94, zast.plocha a nádvoří, o výměře 395 m2, jehož součástí je stavba Jindřichův Hradec V čp. 63,
  1. parc.č. 3521/95, zast.plocha a nádvoří, o výměře 361 m2, jehož součástí je stavba Jindřichův Hradec V čp. 64,
  1. parc.č. 3518/11, zast.plocha a nádvoří, o výměře 365 m2, jehož součástí je stavba Jindřichův Hradec V čp. 65,
  1. parc.č. 3518/10, zast.plocha a nádvoří, o výměře 342 m2, jehož součástí je stavba Jindřichův Hradec V čp. 66,
  1. parc.č. 3518/9, zast.plocha a nádvoří, o výměře 506 m2, jehož součástí je stavba Jindřichův Hradec V čp. 67,
  1. parc.č. 3518/8, zast.plocha a nádvoří, o výměře 365 m2, jehož součástí je stavba Jindřichův Hradec V čp. 68,
  1. parc.č. 3518/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3518/16, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3518/17, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3518/18, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3518/19, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3518/20, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3518/22, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3518/23, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3518/24, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3518/25, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3518/26, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3518/27, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3518/28, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3518/29, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3518/30, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3521/102, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3521/103, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3521/104, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3521/105, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3521/106, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3521/107, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3521/108, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3521/110, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3521/111, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3521/112, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3521/113, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3521/114, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3521/115, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3521/116, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 15 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3521/117, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3521/119, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3521/120, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3521/121, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3521/122, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3521/123, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3521/124, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3521/125, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  1. parc.č. 3518/13, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 34 m2,
  1. parc.č. 3518/14, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 45 m2,
  1. parc.č. 3518/21, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2, na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná stavba,
  1. parc.č. 3521/109, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 11 m2, na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná stavba,
  1. parc.č. 3521/118, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2, na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná stavba,
  1. parc.č. 3518/32, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 637 m2,
  1. parc.č. 3518/64, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 903 m2,
  1. parc.č. 3521/97, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 54 m2,
  1. parc.č. 3521/98, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 30 m2,
  1. parc.č. 3521/99, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m2,
  1. parc.č. 3521/100, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 81 m2,
  1. parc.č. 3521/101, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 304 m2,
  1. parc.č. 3521/142, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 78 m2,- parc.č. 3521/144, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 m2, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec,

Bytovému družstvu Jindřichův Hradec Hvězdárna, IČ 25191004, se sídlem Kosmonautů čp. 60/V, 377 01 Jindřichův Hradec za těchto podmínek:

 • dojde k úplnému umoření vkladu města do bytového komplexu Hvězdárna ze strany Bytového družstva Jindřichův HradecHvězdárna tak, jak bylo smluvně ujednáno ve Smlouvě o sdružení ze dne 8.7.1999 ve znění pozdějších dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 ke smlouvě o sdružení,
  • dojde k uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o sdružení ze dne 8.7.1999, jehož předmětem je narovnání způsobu umořovánívkladu města,
  • zřízení služebnosti v převáděných pozemcích dotčených stavbou inženýrských sítí a veřejného osvětlení ve vlastnictvíměsta, a to za celkovou jednorázovou úplatu 500 Kč

Usnesení číslo: 40/3Z/2022

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje

„Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec“ podle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 41/3Z/2022

Dotační programy města na rok 2023 a vyhlášení prvních výzev

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje

„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sportu“ a vyhlášení první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2023 podle předloženého návrhu

 • schvaluje

„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže“ a vyhlášení první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2023 podle předloženého návrhu

 • schvaluje

„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti“ a vyhlášení první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2023 podle předloženého návrhu

 • schvaluje

„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví“ a vyhlášení první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2023 podle předloženého návrhu

 • schvaluje

„Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti“ a vyhlášení první výzvy v rámci Dotačního programu na rok 2023 podle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 42/3Z/2022

Návrh na změnu Statutu sociálního fondu města Jindřichův Hradec a Zásad pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu města Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje

Statut sociálního fondu města Jindřichův Hradec a Zásady pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu města Jindřichův

Hradec s účinností od 1. ledna 2023 podle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 43/3Z/2022

Návrh na zřízení osadních výborů v místních částech města Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. stanoví počet členů osadních výborů ZMě:

Buk – 7 členů (Václav Picka, Radek Mencl, Marek Augustin, Luděk Moravec ml., Hana Jasanská, Miroslava Chroboková, Milan Schimek)

Políkno – 5 členů (Ing. Václav Markes, Ing. Antonín Kolář, Pavel Hulík, Petr Cihla, Dana Amortová)

Matná – 5 členů (Ing. Martin Šula, Markéta Marešová, Jan Kejval, Marie Magyarová, Libuše Kocourková)

 • volí předsedy osadních výborů ZMě takto:

předseda osadního výboru v Buku – pan Václav Picka předseda osadního výboru v Políknu – pan Ing. Václav Markes předseda osadního výboru v Matné – pan Ing. Martin Šula

Usnesení číslo: 44/3Z/2022

Změna v personálním obsazení finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. bere na vědomí rezignaci Ing. Jiřího Blížila na funkci člena finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec ke dni 29. 11. 2022.
 2. volí

Ing. Petra Vlčka členem finančního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 45/3Z/2022

Návrh na stanovení výše odměn za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec a návrh na stanovení odměny členům komisí Rady města Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. stanoví měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Jindřichův Hradec od 1. ledna 2023 takto:

členům ZMě ve výši 2 800,- Kč členům výborů ZMě a komisí RMě ve výši 4 400,- Kč předsedům výborů ZMě a komisí RMě ve výši 5 500,- Kč členům rady města ve výši 11 000,- Kč

s tím, že při souběhu výkonu více funkcí člena ZMě se bude poskytovat odměna vyšší

 • stanoví odměnu členům komisí Rady města Jindřichův Hradec, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, ve výši 250,- Kč za každé zasedání dané komise rady města, kterého se zúčastní.
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář