Záznam z listopadového zastupitelstva.

Záznam z listopadového zastupitelstva.


USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Usnesení číslo: 11/2Z/2022

Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jaromír Kopřiva – mluvčí doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. Ing. Jiří Strachota

ověřovatele zápisů ve složení:

PhDr. Jitka Čechová

Mgr. Bc. Vít Pošvář

Usnesení číslo: 12/2Z/2022

Schválení předloženého programu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje upravený program jednání (doplněn bod 22 Žádost o zajištění odpovídající ceny el. energie)

Usnesení číslo: 13/2Z/2022

Žádost o povolení splátek dluhu – S.K.

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje v souladu s předloženým návrhem uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu mezi městem Jindřichův

Hradec a paní , trv. bytem  Jindřichův Hradec

Usnesení číslo: 14/2Z/2022

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Get Better Academy Europe s.r.o.

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 250.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2022 mezi městem Jindřichův Hradec, jako poskytovatelem, a obchodní společností Get Better Academy Europe s.r.o., se sídlem Palackého 1170/22, 252 19 Rudná, identifikační číslo 07312695, jako příjemcem, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 15/2Z/2022

Smlouva o zápůjčce – Sdružení měst a obcí Bukovská voda

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce mezi Sdružením měst a obcí Bukovská voda, IČ: 65050541, se sídlem: Týnská 292, Dolní Bukovsko a městem Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 16/2Z/2022

Uzavření veřejnoprávních smluv k Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec a návrh na provedení rozpočtového opatření č. 87/2022

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje provedení rozpočtového opatření RO 87/2022 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:
  1. zvýšení rozpočtu příjmů v části Přijaté transfery, zařazením položky Program regenerace MPR v celkové výši

925.000 Kč,

 • zvýšení rozpočtu výdajů, Oddíl Činnosti muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních památek, položkaProgram regenerace o částku 725.000 Kč a položka Oprava hradební zdi Parkány o částku 200.000 Kč;

provedení rozpočtového opatření RO 87/2022 v ORJ 38 bytové hospodářství takto:

 • zvýšení rozpočtu příjmů v části Přijaté transfery, zařazením položky Oprava domu čp. 93/I částkou 150.000 Kč,
  • snížením rozpočtu výdajů, položka Opravy a údržba, technické zhodnocení, ostatní, o částku 900.000 Kč,- zvýšení rozpočtu výdajů zařazením položky Oprava domu čp. 93/I částkou 1.050.000 Kč.
 • schvaluje znění vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu.
 • schvaluje uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec dle schváleného vzoru s příjemci jednotlivých dotací v souladu s usnesením Zastupitelstva města Jindřichův Hradec č. 391/39Z/2022 ze dne 30. 3. 2022.

Usnesení číslo: 17/2Z/2022

Program regenerace MPR Jindřichův Hradec na léta 2023 až 2032

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje

„Program regenerace Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec 2023 až 2032“.

Usnesení číslo: 18/2Z/2022

Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec – 1. etapa – analýza dotačních možností projektu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí analýzu dotačních možností projektu „Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec“ ve vlastnictví města Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 19/2Z/2022

Návrh na provedení rozpočtového opatření 94/2022 v ORJ 40 odbor rozvoje – Děbolín – ČOV a kanalizace – pozastávka

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 94/2022, kterým se v ORJ 40 Odbor rozvoje

 • zvýší příjmy, v části Nedaňové příjmy, položka Ostatní nedaňové příjmy o částku 591.050,89,00 Kč;
 • a zároveň se zvýší výdaje v ORJ 40 Odbor rozvoje, v položce Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod očástku 591.050,89 Kč.

Usnesení číslo: 20/2Z/2022

Rekonstrukce učebny 2. základní školy Jindřichův Hradec – předložení žádosti do IROP

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje zařazení projetu Základní škola Jindřichův Hradec, Janderova 160 – rekonstrukce učebny a kabinetu fyziky, chemie a přírodovědy do rozpočtu města na r. 2023 částkou 10 mil. Kč a podání žádosti do nejbližší výzvy IROP.

Usnesení číslo: 21/2Z/2022

Rozpočtová opatření schválená radou města

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí

– rozpočtová opatření č. 77, 78 ,79, 82, 83, 84, 85 a 86/2022, která schválila Rada města Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 22/2Z/2022

Úprava rozpisu schváleného rozpočtu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí

– opravné doklady rozpisu schváleného rozpočtu č. 881 – 937/2022.

Usnesení číslo: 23/2Z/2022

Pečovatelská služba – financování zakázky z rozpočtu města pro rok 2023

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje financování zakázky „Zajištění pečovatelské služby pro město Jindřichův Hradec v roce 2023“ z rozpočtu města v roce 2023 za cenu 0,50 Kč na 1,–Kč přijatých a vyúčtovaných úhrad od klientů za poskytnuté služby za základní činnosti pečovatelské služby

Usnesení číslo: 24/2Z/2022

Prodej nebytové jednotky č.9, ul. Jarošovská 430/II, Jindřichův Hradec – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje záměr prodat jednotku č. 430/9 (dílna nebo provozovna) zapsanou na LV 5956, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy Jindřichův Hradec II čp. 430 a pozemku parc.č. 2322/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 331 m2 ve výši 108/606 zapsaných na LV 5462 a spoluvlastnický podíl na pozemku parc.č. 2322/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 131 m2, ve výši 1/10, zapsaný na LV 11349, vše obec i k. ú. Jindřichův Hradec:

 • obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu ve výši 900.000 Kč
 • žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní
 • žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené, včetně nákladů na vypracování znaleckého posudku- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy
 • prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně

Usnesení číslo: 25/2Z/2022

Prodej garáže č.9, Dolní Skrýchov čp. 64 – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje záměr prodat garáž č. jednotky 64/9 zapsanou na LV 169 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp. 64 Dolní Skrýchov a pozemku parc.č.st. 144, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2, ve výši 17/753, zapsaných na LV 163, vše k. ú. Dolní Skrýchov, obec Jindřichův Hradec, manželům

, trvale bytem , 377 01 Jindřichův Hradec III, za

těchto podmínek:

 • za cenu 155.000 Kč
 • žadatelé mají vyrovnány veškeré závazky vůči městu Jindřichův Hradec, jím zřízeným právnickým osobám aorganizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní
 • žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené, vč. nákladů na vypracování znaleckého posudku
 • na garáž je uzavřena nájemní smlouva s 3měsíční výpovědní lhůtou
 • kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy
 • prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně

Usnesení číslo: 26/2Z/2022

Prodej pozemku p.č. 262, k.ú. Jindřichův Hradec – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 262, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec, do rovnopodílového vlastnictví manželů  377 01 Jindřichův

Hradec, za těchto podmínek:

 • za cenu 1.155 Kč/m²
 • žadatelé mají vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatelé podmínky takové smlouvy plní
 • žadatelé uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené
 • prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou spojené nebudou kupujícími uhrazeny včas a řádně
 • kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy

Usnesení číslo: 27/2Z/2022

Informace o ceně vodného a stočného pro rok 2023

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí informaci o ceně vodného a stočného pro rok 2023

Usnesení číslo: 28/2Z/2022

Svěření úkolů v samostatné působnosti města jednotlivým místostarostům a uvolněné člence rady

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. svěřuje úkoly v samostatné působnosti města Jindřichův Hradec jednotlivým místostarostům takto:

Bc. Radim Staněk – zajištění a koordinace úkolů v oblasti správy a nakládání s nemovitým majetkem města, vyjma bytového fondu města, územního plánu města a kultury;

Ing. Bohumil Komínek – zajištění a koordinaci úkolů v oblasti dopravní obslužnosti, školství, mládeže a tělovýchovy a životního prostředí.

 • svěřuje úkoly v samostatné působnosti města Jindřichův Hradec uvolněné člence Rady města Jindřichův Hradec Ing. Magdě Blížilové, a to zajištění a koordinaci úkolů v oblasti finančního hospodaření, sociálních věcí a správy a nakládání s bytovým fondem města.
 • pověřuje místostarostu Ing. Bohumila Komínka a uvolněnou členku Rady města Jindřichův Hradec Ing. Magdu Blížilovou ve věcech podepisování dokumentů města vztahujících se k jejich svěřené působnosti vyjma smluvních dokumentů města.
 • pověřuje člena Zastupitelstva města Jindřichův Hradec Bc. Radima Staňka k zajišťování činnosti města při tvorbě a změnách Územního plánu města Jindřichův Hradec podle § 47 odst. 1 a § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Usnesení číslo: 29/2Z/2022

Návrh volby předsedů a členů finančního a kontrolního výboru

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. volí tyto členy finančního výboru:

předseda: Ing. Jan Mlčák, MBA (SNK-ED) členové:

Ludmila Kubánková (Nezávislí pro Hradec)

Ing. Jiří Blížil (ANO 2011)

Pavel Stručovský (ANO 2011)

Markéta Vyhnálková (SPD)

Ing. Martin Tošer (Společně s Piráty)

Ing. Bc. Jana Fučíková (Starostové a nezávislí)

Kateřina Svobodová (ODS)

Ing. Libor Votava, Ph.D. (HSR)

 • volí tyto členy kontrolního výboru:

předseda: Mgr. Bc. Vít Pošvář (Starostové a nezávislí) členové:

Mgr. Bc. Milan Synek (Nezávislí pro Hradec)

JUDr. Pavel Prygl (ANO 2011)

Milada Hrušková (ANO 2011)

JUDr. Tomeš Vytiska (SPD)

Mgr. Jan Slavík (Společně s Piráty)

Bc. Jiří Drahota (ODS)

Mgr. Libor Vondráček (HSR)

MgA. Sabina Langerová (SNK-ED)

 • stanoví odměny členům finančního výboru a kontrolního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, kteří nejsou členy ZMě, ve výši 500,- Kč za každé zasedání daného výboru ZMě, kterého se zúčastní.

Usnesení číslo: 30/2Z/2022

Návrh na zřízení výboru pro územní plán a výboru pro rozvoj města Zastupitelstva města Jindřichův Hradec a volbu jejich předsedů a členů

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. zřizuje výbor pro územní plán a výbor pro rozvoj města Zastupitelstva města Jindřichův Hradec
 2. volí tyto členy výboru pro územní plán: předseda: Ing. Pavel Hudler (ODS) členové:

Ing. Bohumil Komínek (Nezávislí pro Hradec)

Zdeněk Nosek (ANO 2011)

Aleš Vyhnálek (SPD)

Ing. arch. Matěj Šebek (Společně s Piráty)

Mgr. Karolína Šotová (Starostové a nezávislí)

Ing. Tomáš Blábolil (ODS)

Bc. Felix Hanek (HSR)

Ing. Karel Matoušek (SNK-ED)

 • volí tyto členy výboru pro rozvoj města:

předseda: PhDr. Jitka Čechová (Nezávislí pro Hradec) členové:

Ing. Karel Přibyl (Nezávislí pro Hradec)

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA (ANO 2011)

Aleš Vyhnálek (SPD)

Ing. arch. Lukáš Soukup (Společně s Piráty)

Mgr. Ondřej Pumpr (Starostové a nezávislí)

Ing. Tomáš Blábolil (ODS)

Leoš Jeřela (HSR)

Ing. Miroslav Dvořák (SNK-ED)

 • stanoví odměny členům výboru pro územní plán a výboru pro rozvoj města Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, kteří nejsou členy ZMě, ve výši 500,- Kč za každé zasedání daného výboru ZMě, kterého se zúčastní
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář