Záznam z lednového zastupitelstva.

Záznam z lednového zastupitelstva.


USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Usnesení číslo: 46/4Z/2023

Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje návrhovou komisi ve složení:

MUDr. David Kinšt – mluvčí

Ing. Pavel Hudler Ing. Jan Mlčák, MBA

ověřovatele zápisů ve složení: doc. RNDR. Jan Pokorný, CSc. JUDr. Pavel Prygl

Usnesení číslo: 47/4Z/2023 Schválení předloženého programu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje předložený program jednání

Usnesení číslo: 48/4Z/2023

Rozpočtová opatření schválená radou města

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí

– rozpočtová opatření č. 105, 106 ,107, 108, 109, 110, 111/2022, která schválila Rada města Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 49/4Z/2023

Úpravy rozpisu schváleného rozpočtu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí

– opravné doklady rozpisu schváleného rozpočtu č. 938 – 1012/2022.

Usnesení číslo: 50/4Z/2023

Komunitní plán sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec – Akční plán pro rok 2023

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje

Akční plán sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec pro rok 2023 dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 51/4Z/2023

Založení spolku „Jindřichohradecká úzkokolejná dráha z. s.“

Zastupitelstvo města po projednání:

  1. schvaluje založení spolku „Jindřichohradecká úzkokolejná dráha z. s.“ s tím, že město Jindřichův Hradec je jedním ze zakládajících členů.
  2. schvaluje znění stanov spolku „Jindřichohradecká úzkokolejná dráha z. s.“ dle předloženého návrhu.
  3. schvaluje umístění sídla spolku „Jindřichohradecká úzkokolejná dráha z. s.“ na adrese Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec.
  4. schvaluje zmocnění starosty města, Mgr. Ing. Michala Kozára, MBA, k zastupování města Jindřichův Hradec v orgánech spolku „Jindřichohradecká úzkokolejná dráha z. s.“.

Usnesení číslo: 52/4Z/2023

Prodej pozemku p.č. 262, k.ú. Jindřichův Hradec – realizace

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje prodej pozemku p.č. 262, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec, do rovnopodílového vlastnictví manželů  377 01 Jindřichův Hradec, za celkovou kupní cenu 25.410 Kč.

Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 53/4Z/2023

Prodej nebytové jednotky č. 9, ul. Jarošovská 430/II, Jindřichův Hradec – realizace

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje prodej jednotky č. 430/9 (dílna nebo provozovna) zapsané na LV 5956, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy Jindřichův Hradec II čp. 430 a pozemku parc. č. 2322/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 331 m² ve výši 108/606 zapsaných na LV 5462 a spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 2322/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 131 m², ve výši 1/10, zapsaného na LV 11349, vše obec i k. ú. Jindřichův Hradec p.  bytem

                                      , Člunek (do výlučného vlastnictví podíl ve výši 1/2) a manželům                                      , oba bytem

, Kamenice nad Lipou (do SJM podíl ve výši 1/2), za celkovou kupní cenu 961.000 Kč. Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 54/4Z/2023

Prodej garáže č.9, Dolní Skrýchov čp.64 – realizace

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje prodej garáže č. jednotky 64/9 zapsané na LV 169 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp. 64 Dolní Skrýchov a pozemku parc. č.st. 144, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m², ve výši 17/753, zapsaných na LV 163, vše k. ú. Dolní Skrýchov, obec Jindřichův Hradec, manželům , trvale bytem  377 01 Jindřichův Hradec II, za celkovou kupní cenu 155.000 Kč. Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 55/4Z/2023

Nabídka na odkoupení části pozemku p. č. 103 a p. č. 1855/16, vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Radouň realizace

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako kupujícím) a , bytem , 377 01 Jindřichův Hradec (jako prodávajícím) na koupi pozemku p. č. 1855/16, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře 86 m2 a pozemku p.č. 103/1, trvalý travní porost, o výměře 1230 m2, který byl oddělen geometrickým plánem č. 533-137/2022, z pozemku p. č. 103, trvalý travní porost, vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Radouň, za celkovou kupní cenu 26.320 Kč.

Kupní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu. Kupní cena bude hrazena z ORJ 39.

Usnesení číslo: 56/4Z/2023

Dohoda o zrušení věcného břemene užívání a Souhlasné prohlášení v k.ú. Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje uzavření Dohody o zrušení věcného břemene užívání a Souhlasného prohlášení uzavřených mezi městem Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00245875 (jako převodcem a nabyvatelem), paní , Jindřichův Hradec (jako převodcem a nabyvatelem či povinnou) a paní

, Jindřichův Hradec (jako oprávněnou), dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 57/4Z/2023

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2023 – Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.

Zastupitelstvo města po projednání:

  1. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., IČ: 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, J. Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí provozní dotace na úhradu rozdílu mezi vlastními náklady a výnosy z provozu sportovišť na rok 2023 ve výši dle schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec pro rok 2023, dle předloženého návrhu.
  2. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., IČ: 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, J. Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí finanční dotace na provoz veřejných záchodů na rok 2023 ve výši dle schváleného rozpočtu města Jindřichův Hradec pro rok 2023, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 58/4Z/2023

Volba přísedící Okresního soudu v Jindřichově Hradci

Zastupitelstvo města po projednání:

1. volí

do funkce přísedící Okresního soudu v Jindřichově Hradci paní  pro funkční období od ledna 2023 do května 2027.

Usnesení číslo: 59/4Z/2023

Strategický plán digitalizace Městského úřadu Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje

Strategický plán digitalizace Městského úřadu Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 60/4Z/2023

Pověření starosty města Jindřichův Hradec k jednání ve věci cen energií

Zastupitelstvo města po projednání:

1. pověřuje starostu města Mgr. Ing. Michala Kozára, MBA k jednání ve věci cen energií jako zástupce města Jindřichův Hradec v rámci organizací územních samosprávných celků

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář