Záznam květnového zastupitelstva


Usnesení číslo: 112/8Z/2023

Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Ing. Libor Votava, Ph.D. – mluvčí

Ludmila Kubánková Ing. Jan Mlčák, MBA

ověřovatele zápisů ve složení:

PhDr. Jana Burianová

Milada Petrů

Usnesení číslo: 113/8Z/2023 Schválení předloženého programu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje předložený program jednání

Usnesení číslo: 114/8Z/2023

Žádost o prominutí poplatků z prodlení – J. P.

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje prominutí poplatků a úroků z prodlení ve výši 100 % celkové částky, tj. částky 605.054 Kč panu ***** trv. bytem *****, 377 01 Jindřichův Hradec,
 2. schvaluje účetní odpis prominutých poplatků a úroků z prodlení za dlužníkem *****, *****, 377 01 Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 115/8Z/2023

Návrh rozpočtového opatření č. 59/2023 – Vodojem Pleše – sanace stavební části

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje provedení rozpočtového opatření RO 59/2023 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:

 • Oddíl Obnova vodohospodářských sítí, položka Vodojem Pleše – sanace stavební části – zvýšení o částku 4 000 000 Kč.
 • Oddíl Komunální služby a rozvoj j. n., položka Energeticky úsporná opatření – snížení o částku 4 000 000 Kč.

Usnesení číslo: 116/8Z/2023

Návrh závěrečného účtu města Jindřichův Hradec za rok 2022

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje závěrečný účet města Jindřichův Hradec za rok 2022,
 2. schvaluje celoroční hospodaření města Jindřichův Hradec bez výhrad.
 3. přijímá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022, uvedená v příloze č. 2 tohoto materiálu

Usnesení číslo: 117/8Z/2023

Schválení účetní závěrky za rok 2022

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje účetní závěrku města Jindřichův Hradec za rok 2022
 2. schvaluje výsledek hospodaření města Jindřichův Hradec za rok 2022 ve výši 170 643 539,28 Kč
 3. schvaluje zaúčtování hospodářského výsledku ve výši 170 643 539,28 Kč jako nerozdělený zisk.

Usnesení číslo: 118/8Z/2023

Rozpočtová opatření schválená radou města

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí

– rozpočtová opatření č. 9, 13, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 a 40/2023, která schválila Rada města Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 119/8Z/2023

Zahájení pořizování návrhu změny č. 3 Územního plánu Jindřichův Hradec – jednotný standard

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. rozhoduje dle §6 odst. 5 písm. a) a §44 stavebního zákona v platném znění o zahájení pořízení změny č. 3 ÚP z vlastního podnětu, která bude vydána formou opatření obecné povahy dle §171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
 2. schvaluje obsah změny č. 3 ÚP:
  1. převod územně plánovací dokumentace „Územní plán Jindřichův Hradec v aktuálním znění po změně č. 1“do jednotného standardu v souladu s platnou legislativou
  1. zařazení změny využití části plochy přírodní u Naxerovy lávky na plochu veřejná zeleň parková
 3. rozhoduje v souladu s §55a stavebního zákona o pořízení změny č. 3 zkráceným postupem pořizování změny územního plánu

Usnesení číslo: 120/8Z/2023

Smlouva o bezúplatném převodu pozemků p.č. 3686/3, k.ú. J. Hradec, p.č. 740/5, k.ú. Radouňka od ÚZSVM – realizace

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. A/4429/CJHM/2023, jejímž předmětem je převod pozemků p.č. 3686/3, k.ú. Jindřichův Hradec a p.č. 740/5, k.ú. Radouňka od ČR

– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město. Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 121/8Z/2023

Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v lokalitě garáží Na Řečičce, k.ú. Jindřichův Hradec od ÚZSVM

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva mezi městem Jindřichův Hradec (jako nabyvatelem) a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město (jako převodcem) na převod pozemků p.č. 3893/37, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 163 m², 3893/38, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 296 m², 3893/39, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 81 m², 3893/40, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 533 m², 3893/42, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 202 m², 3893/43, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 169 m², 3893/44, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 136 m², 3893/45, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 160 m², 3893/46, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 116 m², 3893/47, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 115 m², 3893/48, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 113 m², 3893/50, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 425 m², 3893/237, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 37 m², vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 122/8Z/2023

Prodej spoluvlastnických podílů pozemků p. č. 157/72,157/73,157/91,162/31, vše k. ú. Hlinice realizace

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje prodej spoluvlastnických podílů ve výši 7/48 na pozemcích p. č. 157/72, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře 128 m², p. č. 157/73, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře 46 m², p. č. 157/91, trvalý travní porost, o výměře 2217 m² a p. č. 162/31, trvalý travní porost, o výměře 192 m², vše k.

ú. Hlinice, obec Tábor, zapsaných na LV č. 85 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, za celkovou kupní cenu 7 534,- Kč, panu *****, bytem *****, *****}}. Kupní smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 123/8Z/2023

Koupě pozemku p.č. 3351, obec i k.ú. Lodhéřov – realizace

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, 37701 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako kupujícím) a manželi panem ***** (jako prodávajícími) na koupi pozemku p.č. 3351, trvalý travní porost, o výměře 5 602 m², obec i k.ú. Lodhéřov, dle předloženého návrhu kupní smlouvy, za celkovou kupní cenu 280.000 Kč.

Kupní cena bude uhrazena z ORJ 39.

Usnesení číslo: 124/8Z/2023

Prodej části pozemku p.č. 3650/45, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. neschvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 3650/45, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 154 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec

Usnesení číslo: 125/8Z/2023

Směna části pozemku p. č. 1849/1, k. ú. Dolní Radouň za část p. č. 152, k. ú. Dolní Radouň – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje záměr směnit část pozemku p. č. 1849/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 9 m², k. ú. Dolní Radouň, obec Jindřichův Hradec ve vlastnictví města za část pozemku p. č. 152, zahrada, o výměře cca 9m², k. ú. Dolní Radouň, obec Jindřichův Hradec ve vlastnictví manželů *****, ***** za těchto podmínek:

 • směna bude provedena o stejných výměrách bez dalšího finančního vyrovnání
 • v předmětné části směňovaného pozemku p. č. 1849/1, k. ú. Dolní Radouň je uložena telekomunikační přípojka pro žadatele
 • žadatelé mají vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatelé podmínky takové smlouvy plní
 • žadatelé uhradí polovinu nákladů se smlouvou spojené
 • výměry směňovaných pozemků budou upřesněny geometrickým plánem

Usnesení číslo: 126/8Z/2023

Prodej pozemku p.č. 1074/10, obec J. Hradec, k.ú. Děbolín – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 1074/10, orná půda, o výměře cca 5710 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Děbolín s cílem získat vhodného zájemce/investora, který by vlastním nákladem zabezpečil rozparcelování na cca 4-5 RD a vybudování související infrastruktury, a to v dohledném časovém horizontu tak, aby výstavba respektovala regulativy dané platnou územně plánovací dokumentací, za těchto podmínek:

 • obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu ve výši 550,- Kč/m² bez DPH tj. 665,- Kč/m² včetněDPH,
 • požadujeme rozparcelování na cca 4-5 RD s maximálním využitím zastavitelné plochy pozemku, vybudováníZTV, přičemž je nutné zabezpečit a vybudovat dopravní napojení ze silnice III/14810, a navrhnout ho tak, aby plynule navazovalo na již navrženou komunikaci v přilehlém území,
 • upozorňujeme, že pozemek je dotčen ochranným pásmem komunikace, ochranným pásmem vodovodníhopřivaděče a plynovodu, je v něm uložen telekomunikační kabel a část pozemku zasahuje do meliorovaných ploch,
 • po schválení v zastupitelstvu města bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě,
 • žadatel uhradí zálohu na kupní cenu ve výši 50% kupní ceny nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvyo budoucí kupní smlouvě
 • prodej se uskuteční až po vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy, kterou budepravomocně povolena výstavba komunikací a inženýrských sítí a po zpracování geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra předmětu převodu, město předpokládá, že předmětem převodu nebude část pozemku určená pro komunikační napojení
 • projekt na výstavbu inženýrských sítí a komunikace bude zpracován a předložen k odsouhlasení městu nejpozději do 1 roku od uzavření budoucí kupní smlouvy,
 • stavební povolení bude vydáno nejpozději do 2 let od uzavření budoucí kupní smlouvy,
 • nedodržení termínů může být důvodem k ukončení budoucí kupní smlouvy bez nároku na jakoukoliv náhradu vynaložených finančních prostředků na projektovou dokumentaci a s tím související stavební řízení
 • upozorňujeme, že na předmětnou část pozemku je uzavřená nájemní smlouva na dobu určitou do 30.4.2024

Usnesení číslo: 127/8Z/2023

Prodej pozemků p.č. 3575/1 a p.č. 3575/2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje záměr prodat pozemky p.č. 3575/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4676 m² a p.č. 3575/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2350 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o , IČ 48035599, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice za těchto podmínek:

 • za celkovou kupní cenu 8.833.000 Kč vč. DPH,
 • město Jindřichův Hradec si vyhrazuje předkupní právo pro jakékoliv budoucí zcizení, a to za stejnou kupnícenu, předkupní právo bude zřízeno jako právo věcné na dobu 10 let
 • město Jindřichův Hradec si vyhrazuje zpětnou koupi ve smyslu § 2135 OZ v případě, že kupující nezrealizujerozšíření provozu na převáděných pozemcích do 10ti let od podpisu kupní smlouvy.
 • upozorňujeme, že stávající sjezd na pozemky je z účelové komunikace na pozemku p.č. 3575/4, k.ú. J.Hradec, ve vlastnictví společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.,
 • na pozemek p.č. 3575/2, k.ú. J. Hradec je uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou s jednoletou výpovědní lhůtou
 • pozemek p.č. 3575/1 je zatížen věcným břemenem spočívající v právu uložení plynového potrubí, zajištěníprovozu, oprav a údržby rozvodných zařízení pro společnosti EG.D
 • upozorňujeme, že oba pozemky jsou dotčeny vedením STL plynovodu, případně jeho ochranným pásmem
 • žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní – žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené
 • prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně
 • kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy

Usnesení číslo: 128/8Z/2023

Majetkoprávní vypořádání přeplocených částí pozemků p.č. 3111/108 a p.č. 3111/33 v k.ú. Jindřichův Hradec – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje přijetí záměru prodat nově vzniklé pozemky p.č. 3111/127, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m2 a p.č. 3111/126, ostatní plocha jiná plocha o výměře 44 m2, oddělené z pozemku p. č. 3111/108, ostatní plocha, ostatní komunikace a nově vzniklý pozemek p.č. 3111/128, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m2, oddělený z pozemku p.č. 3111/33, ostatní plocha, jiná plocha, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec paní ***** za těchto podmínek:

 • za celkovou cenu 29.975 Kč
 • nově vzniklé pozemky byly zaměřeny geometrickým plánem č. 5384-76/2022
 • v pozemcích je umístěn telekomunikační kabel, je na nich umístěno oplocení s podezdívkou ve vlastnictvížadatele, vč. rozvodných skříní
 • žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní – prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a nebude kupující uhrazena včas a řádně
 • kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy

Usnesení číslo: 129/8Z/2023

Souhlasné prohlášení – vzletová a přistávací dráha

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje uzavření Souhlasného prohlášení mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875 a Aeroklubem Jindřichův Hradec, z.s., Jindřichův Hradec II 744, 377 01 Jindřichův

Hradec, IČ 42409209, dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 130/8Z/2023

Elektronizace služeb a automatizace procesů města Jindřichův Hradec – RoPD a návrh na provedení rozpočtového opatření č. 54/2023 v ORJ 19 místní správa

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 54/2023 v ORJ 19 místní správa takto:

– snížení rozpočtu výdajů, položka Výdaje na výpočetní techniku a informační systém o částku 850.000 Kč, – zařazení nové položky Elektronizace služeb a automatizace procesů města Jindřichův Hradec částkou 850.000 Kč.

 • bere na vědomí informaci o realizaci projektu Elektronizace služeb a automatizace procesů města Jindřichův Hradec dle RoPD čj. MMR-32589/2023-55/1 spolufinancovaného z IROP 2021-2027.
 • schvaluje přijetí závazku financování projektu Elektronizace služeb a automatizace procesů města Jindřichův Hradec dle RoPD čj. MMR-32589/2023-55/1, z rozpočtu města, ORJ 19, v letech 2024 a 2025.

Usnesení číslo: 131/8Z/2023

Plán kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec pro rok 2023

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje plán kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec v roce 2023 takto:

 1. kontrola individuálních a programových dotací v rozsahu dle ustanovení § 119 odst. 3 písm. a) a b) zákonač. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 2. kontrola stížností v samostatné působnosti v rozsahu dle ustanovení § 119 odst. 3 písm. a) a b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 3. kontrola bytového fondu města v rozsahu dle ustanovení § 119 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 4. kontrola obchodní společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. v rozsahu dle ustanovení § 119 odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář