Záznam červnového zastupitelstva


Usnesení číslo: 132/9Z/2023

Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Michaela Zudová – mluvčí doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. JUDr. Pavel Prygl

ověřovatele zápisů ve složení:

PhDr. Jitka Čechová

Mgr. Martin Žižkovský

Usnesení číslo: 133/9Z/2023 Schválení předloženého programu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje program jednání dle upraveného návrhu

 • stažení bodu č. 9 – Stavební úpravy chodníku v ulici Pražská
 • stažení bodu č. 17 – Převod bytového komplexu Hvězdárna – realizace
 • doplnění bodu č. 20 – Záměr na obnovení pivovaru v Jindřichově Hradci s možností využití dotačních programů a návrh na provedení RO č. 74/2023

Usnesení číslo: 134/9Z/2023

Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Bukovská voda za rok 2022 a Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontroly hospodaření za rok 2022

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávu dozorčí rady Sdružení měst a obcí Bukovská voda, se sídlem Týnská 292, Dolní Bukovsko, identifikační číslo 650 50 541, za rok 2022

Usnesení číslo: 135/9Z/2023

Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace za rok 2022

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí závěrečný účet DSO Česká inspirace, svazek obcí, IČ 60085126, se sídlem tř. Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové za rok 2022

2. bere na vědomí

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace, svazek obcí, IČ 60085126, se sídlem tř. Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové za rok 2022.

Usnesení číslo: 136/9Z/2023

Zpráva o činnosti obchodní společnosti Teplospol a. s. za rok 2022

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí zprávu o činnosti obchodní společnosti Teplospol a.s., se sídlem sídliště Vajgar 585, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 25171283, za rok 2022

Usnesení číslo: 137/9Z/2023

Pravidla motivačního programu města Jindřichův Hradec na podporu zdravotní péče

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje

Pravidla motivačního programu města Jindřichův Hradec na podporu zdravotní péče dle předloženého návrhu

2. schvaluje znění vzorové Darovací smlouvy o poskytnutí motivačního bonusu dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 138/9Z/2023

Změna návrhu zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Pod Hradem včetně úprav dlažby a závazek financování z rozpočtu města na r. 2024

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje financování veřejné zakázky Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Pod Hradem včetně úprav dlažby z rozpočtu města na r. 2024.

Usnesení číslo: 139/9Z/2023

Schválení územní studie revitalizace sídliště Vajgar, Jindřichův Hradec „Změň Vajgar.“

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje územní studii revitalizace sídliště Vajgar, Jindřichův Hradec, zpracovanou Ing. arch. Tomášem Benešem.
 2. ukládá odboru výstavby a územního plánování provedení zápisu studie do evidence územně plánovací činnosti.
 3. požaduje podat podnět do připravované změny č. 2 územního plánu na změnu využití ploch B1.10, B1.09, B5.01, B1.02 dle návrhu územní studie revitalizace sídliště Vajgar, Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 140/9Z/2023

Poskytnutí finanční dotace na podporu obnovy kulturního dědictví z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2023

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje poskytnutí finanční dotace společnosti Norek s.r.o. se sídlem Jarošovská 252/II Jindřichův Hradec, IČ:13502956 na provedení výměny 5 ks stávajících oken za okna nová na objektu Václavská 131/III (bývalý kostel sv. Alžběty) ve výši 107 tis. Kč.
 2. schvaluje poskytnutí finanční dotace Římskokatolické farnosti – probošství Jindřichův Hradec, se sídlem Kostelní 74/I, Jindřichův Hradec, IČ: 60821086 na restaurování souboru lavic 6 ks z kostela Nanebevzetí Panny Marie – 3.

etapa obnovy ve výši 105 tis. Kč.

 • schvaluje poskytnutí finanční dotace paní *****, nar. *****, trvale bytem *****, Jindřichův Hradec zastoupené na základě plné moci ze dne 04.05.2023 panem ***** bytem *****, Jindřichův Hradec ve výši 175 tis. Kč.
 • schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru s příjemci dotace dle bodů 1 až 3.

Usnesení číslo: 141/9Z/2023

Rozpočtová opatření schválená radou města

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí

– rozpočtová opatření č. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57 a 58/2023, která schválila Rada města Jindřichův Hradec

Usnesení číslo: 142/9Z/2023

Poskytnutí finančních dotací v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2023

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. ukládá odboru sociálních věcí s žadateli sepsat příslušné smlouvy
 2. schvaluje poskytnutí finančních dotací z ORJ 28 – Odbor sociálních věcí z Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2023 ve výši dle předloženého návrhu uvedeného v příloze č. 1 žadatelům , u nichž požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč.

Usnesení číslo: 143/9Z/2023

Žádost organizace BASKET Jindřichův Hradec z. s. o poskytnutí mimořádné finanční dotace na individuální účel v oblasti sportu a návrh na provedení rozpočtového opatření č. 68

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 300 tis. Kč Z ORJ 14 – Odbor školství na individuální účel v oblasti sportu organizaci BASKET Jindřichův Hradec, z. s., IČ 06468641, U Stadionu 1137/II, 37701 Jindřichův Hradec, účelově určené na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí družstev U17 a U-19 v nevyšších soutěžích daných věkových kategorií v kalendářním roce 2023,
 2. schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 68/2023 takto:
  1. ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 – Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje ve školství snížit položkuDotační program na podporu sportu o 300 tis. Kč,
  1. ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 – Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje ve školství zařadit položkuMimořádná individuální dotace Basket Jindřichův Hradec z. s. ve výši 300 tis. Kč,
 3. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné finanční dotace na individuální účel v oblasti sportu mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, Klášterská 135/II, 37701 Jindřichův Hradec a organizací BASKET Jindřichův Hradec, z. s., IČ 06468641, U Stadionu 1137/II, 37701 Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu,
 4. ukládá

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušnou smlouvu

Usnesení číslo: 144/9Z/2023

Prodej části pozemku p.č. 668/14, k.ú. Matná – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. neschvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 668/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 87 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Matná

Usnesení číslo: 145/9Z/2023

Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Jindřichohradecko za rok 2022

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jindřichohradecko, IČ: 70974250 za rok 2022.

Usnesení číslo: 146/9Z/2023

Zajištění poštovních služeb na pobočkách České pošty v Jindřichově Hradci a návrh na provedení RO č. 71/2023.

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje provozování poštovních poboček sídliště Vajgar 599/III a Kosmonautů 47/V městem Jindřichův Hradec prostřednictvím Pošty Partner+.
 2. schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 71/2023 takto:
  1. zvýšení rozpočtu příjmů v části 2) Nedaňové příjmy, položka Ostatní nedaňové příjmy o částku 222.000,00 Kč
  1. zvýšení rozpočtu výdajů v ORJ 19, položka Provoz o 516.420,50 Kč
  1. zvýšení rozpočtu výdajů v ORJ 20, v části Místní správa, položka Platy, náhrady platů o 360.000,00 Kč- zvýšení rozpočtu výdajů v ORJ 20 v části Místní správa, položka Odvody pojistného o 120.000,00 Kč – snížení rozpočtu výdajů v ORJ 41, položka Nespecifikovaná rezerva o 774.420,50 Kč.
 3. schvaluje přijetí závazku financování provozování poštovních poboček městem Jindřichův Hradec prostřednictvím pošty Partner+ z rozpočtu města, ORJ 19 a 20 v letech 2024 až 2028.

Usnesení číslo: 147/9Z/2023

Návrh na aktualizaci Dotačního programu na podporu sportu a vyhlášení druhých výzev pro rok 2023

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje navýšení alokace pro druhou výzvu o 27.000 Kč v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti o nevyčerpanou částku z první výzvy, Opatření č.1.
 2. schvaluje vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti na rok 2023 podle předloženého návrhu.
 3. schvaluje vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže na rok 2023 podle předloženého návrhu.
 4. schvaluje aktualizaci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2023 podle upraveného návrhu.
 5. schvaluje vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu na rok 2023 podle upraveného návrhu.

Usnesení číslo: 148/9Z/2023

Záměr na obnovení pivovaru v Jindřichově Hradci s možností využití dotačních programů a návrh na provedení RO č. 74/2023

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje záměr na obnovení pivovaru v Jindřichově Hradci, dle předloženého návrhu
 2. schvaluje podání žádostí o dotace na obnovu pivovaru v Jindřichově Hradci v rámci příslušných dotačních programů
 3. schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 74/2023 takto:
  1. zvýšení ve výdajové části ORJ 40 – Odbor rozvoje, položka Činnosti muzeí a galerií, zachování a obnovakult. památek o 10.000.000 Kč
  1. zvýšení položky financování – změna stavu finančních prostředků o 10.000.000 Kč.
 4. schvaluje závazek financování Projektu obnovy pivovaru v Jindřichově Hradci do dalších let z rozpočtu města Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář