Peníze na sport, na kroužky a také místo pro Ing. Mrvku v Teplospolu

Březnové setkání zastupitelů nad záležitostmi města nemělo až na pár pikanterií výbušný obsah. Projednávalo se 23 bodů, převážně technických. Nejdůležitějšími body byla finanční podpora volnočasových aktivit dětí a finanční podpora sportu.

Basketbal byl již dříve odhlasován jako preferovaný sport, který bude i v roce 2023 dostávat na svou činnost miliony korun přesto, že jde o komerčně výdělečný projekt a nejvyšší ligu si spíše kupuje, než že by se tam díky výkonům probojoval. Tribuny, tedy show pro diváky, už také nejsou, co bývaly. Raději bychom viděli plné ochozy fandících Hradečáků, než plnou VIP zónu.

Oproti košíkové jsou tu sporty a týmy plné hradeckých mládežníků a herního nadšení, kteří na bednách šíří slávu města do všech koutů ČR. Proto si myslíme, že podporovaným sportem by mohl být po letech zase někdo další. Nebo sporty dva. Sportovní srdce a výkony ukazují třeba házenkáři, mladí hokejisté, florbalisté, veslaři atd.

Jsme proto rádi, že nakonec právě házenkáři a florbalisté dostali od zastupitelů alespoň větší příspěvek na pokrytí nákladů, než byl původně navržen radou města.

Když už jsme u těch nákladů. Sportovní komise by mohla pro příští rok zkusit navrhnout a předjednat jiný způsob podpory sportu ve městě. Ona to totiž v současnosti až taková podpora není. Město má sportoviště, kde musí platit energie a provoz, ať jsou plná či prázdná. Ať se tam něco děje nebo ne. Sportovcům tedy dá formou dotace peníze právě na úhradu těchto nákladů sportovišť, a to ještě né v plné výši, a obratem ruky si tyto peníze opět vezme. Kde je tedy podpora samotného rozvoje sportů v J. Hradci?

Další body byly už jen technické, převody pozemků, rozpočtová opatření atp.

K pikantnějším patřil bod č.5, kde se volil zástupce města do orgánu společnosti Teplospol a.s, což je placená funkce. Jak moc placená jsme se na dotaz nedozvěděli. Jen jsme se dozvěděli, že koalicí nominovaný Ing. Mrvka si k důchodu přijde ještě na něco málo navíc, ale dle jeho slov určitě nezbohatne, protože kdyby chtěl zbohatnout, tak kandiduje na místostarostu nebo do rady 🙂 Asi nechtěl, aby to takto vyznělo, ale stalo se 🙂 Předkládaný materiál to naznačil, že jde o součást koaličního ujednání po volbách. My to vnímáme jako klasickou trafiku výměnou za to, že bývalý starosta zůstane jen zastupitelem, aby místostarostovat mohl Ing. Komínek, a podpoří tak těsnou koalici dohodnutou na Floriánu. Jeho předchůdce Ing. Mlčák jako předseda představenstva Teplospolu z této funkce odstoupil.

Druhým kontroverznějším bodem koalice byl příspěvek města 200 tisíc Kč do Nadačního fondu, ze kterého se pak dávají příspěvky na nejrůznější potřebné věci.

To jsme v minulosti kritizovali, protože Nadace poslala 100 tisíc Kč do KC Jitka, aby tam spřátelené osoby „dělaly nějakou kulturu“. To se před tím nelíbilo radě města, kde byli naši zastupitelé Chalupský a Petrů, kteří to z rozpočtu města odmítli s tím, že by finanční podpora neměla být obecná, ale konkrétní, na konkrétní akci pořádanou KC Jitka, pokud se pro ni rozhodne i město. Nadace byla způsobem, jak radu obejít a stejně peníze na KC Jitka poslat.

V našem vnímání by Nadace měla plnit bohulibější a potřebnější cíle než přisypávat vybraným soukromým firmám do zisku.

Záznam z jednání zastupitelů můžete shlédnout v přiloženém záznamu.

Usnesení číslo: 78/6Z/2023

Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Mgr. Jan Mikeš – mluvčí

PhDr. Jitka Čechová Ing. Jiří Plucar

ověřovatele zápisů ve složení:

Ing. Ivo Ježek

Ing. Stanislav Mrvka

Usnesení číslo: 79/6Z/2023 Schválení předloženého programu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje upravený program jednání (stažen bod č. 14)

Usnesení číslo: 80/6Z/2023

Žádost o povolení splátek dluhu – E. Š.

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje v souladu s předloženým návrhem uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu mezi městem Jindřichův Hradec a paní

, trv. bydliště  Jindřichův Hradec

Usnesení číslo: 81/6Z/2023

Delegování zástupce města Jindřichův Hradec na valné hromady a do orgánů obchodní společnosti Teplospol a.s.

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. bere na vědomí odstoupení Ing. Jana Mlčáka, MBA z funkce předsedy představenstva společnosti Teplospol a.s., se sídlem Vajgar 585/III, Jindřichův Hradec, IČ 251 71 283 ke dni 28.02.2023.
 2. schvaluje ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, delegování, včetně práva hlasovat, zástupce města Jindřichův Hradec Ing. Stanislava Mrvky na valné hromady obchodní společnosti Teplospol a.s., se sídlem Vajgar 585/III, Jindřichův Hradec, IČ 251 71 283
 3. schvaluje ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, navržení zástupce města Jindřichův Hradec Ing. Stanislava Mrvky do orgánů, případně do funkcí v těchto orgánech, obchodní společnosti Teplospol a.s., se sídlem Vajgar 585/III, Jindřichův Hradec, IČ 251 71 283

Usnesení číslo: 82/6Z/2023

Smlouva o poskytnutí finančního daru – Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru dle předloženého návrhu mezi městem Jindřichův Hradec a Nadačním

fondem rozvoje města Jindřichův Hradec, IČ: 135 03 910, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 200 000,- Kč

Usnesení číslo: 83/6Z/2023

Rozmístění státní dotace a příspěvků města v Programu regenerace MPR na rok 2023

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje rozmístění státní dotace z Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec na rok 2023 dle předloženého návrhu.
 2. schvaluje poskytnutí příspěvku města vlastníkům jednotlivých objektů dle předloženého návrhu.
 3. požaduje předložit k projednání návrh rozpočtového opatření k rozdělení státní dotace a vlastních prostředků města po vydání rozhodnutí MK ČR o přidělení státní dotace.

Usnesení číslo: 84/6Z/2023

Rozpočtová opatření schválená radou města

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí

– rozpočtová opatření č. 1,4,5,11,12 a 14/2023, která schválila Rada města Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 85/6Z/2023

Návrh na poskytnutí finančních dotací na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu města J.

Hradec na rok 2023

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 70 tis. Kč z ORJ 14 – Odbor školství organizaci JUNÁK – český skaut, středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec, z. s., IČ 60816970, Vajgar 876/III, 37701 Jindřichův Hradec z 1. výzvy opatření č. 1 Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2023
 2. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 34 tis. Kč z ORJ 14 – Odbor školství organizaci Motion crew Jindřichův Hradec z. s., IČ 08238006, Pod Kasárny 978/II, 37701 Jindřichův Hradec z 1. výzvy opatření č. 1 Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2023
 3. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 45 tis. Kč z ORJ 14 – Odbor školství Domu dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10, IČ 42409152, Růžová 10/II, 37701 Jindřichův Hradec z 1. výzvy opatření č. 1 Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2023
 4. ukládá

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušné smlouvy

Usnesení číslo: 86/6Z/2023

Návrh na poskytnutí finančních dotací z 1. výzvy Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2023

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje poskytnutí finanční dotace z ORJ 14 – Odbor školství z 1. výzvy opatření č. 1 Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2023 dle předloženého návrhu – příloha č. 1
 2. schvaluje poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 1. výzvy opatření č. 2 Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2023 dle předloženého návrhu – příloha č. 1
 3. schvaluje poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 1. výzvy opatření č. 4 Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2023 dle předloženého návrhu – příloha č. 1
 4. schvaluje poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 1. výzvy opatření č. 5 Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2023 dle předloženého návrhu – příloha č. 1
 5. ukládá

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy sepsat příslušné smlouvy o poskytnutí finančních dotací

 • požaduje připravit vyhlášení 2. výzev v Opatření č. 2 a 5 Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu ke dni 1. 6. 2023

Usnesení číslo: 87/6Z/2023

Bezúplatný převod pozemků od SPÚ dle zákona č. 503/2012 Sb.

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod nově vzniklých pozemků, dle GP č. 476-1154/2020 do majetku města Jindřichův Hradec podle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., v platném znění od ČR Státního pozemkového úřadu, IČ 1312774, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov:

 • nově vzniklého pozemku p.č. 318/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m²
 • nově vzniklého pozemku p.č. 318/6, trvalý travní porost, o výměře 1 270 m²
 • nově vzniklého pozemku p.č. 318/10, vodní plocha, zamokřená plocha, o výměře 69 m²
 • nově vzniklého pozemku p.č. 318/15, trvalý travní porost, o výměře 172 m²vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Děbolín

Usnesení číslo: 88/6Z/2023

Koupě pozemků k.ú. Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Radouň – realizace

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. neschvaluje koupi pozemků p.č. 4208/6, trvalý travní porost, o výměře 501 m² a p.č. 4235/4, trvalý travní porost, o výměře 649 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec
 2. neschvaluje koupi pozemku p.č. 3963, trvalý travní porost, o výměře 1 839 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Radouň
 3. neschvaluje koupi pozemku p.č. 3136, trvalý travní porost, o výměře 8 085 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Radouň

Usnesení číslo: 89/6Z/2023

Prodej části pozemku p.č. 3377, obec i k.ú. J. Hradec – realizace

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje prodej pozemku p.č. 3377/6, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 26 m², který vznikl na základě geometrického plánu č. 5446-3203/2022 oddělením z pozemku p.č. 3377, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 917 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec, společnosti EG.D, a.s., IČ 28085400, se sídlem, Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno za celkovou kupní cenu 37.752 Kč včetně DPH.

Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 90/6Z/2023

Prodej spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 157/72,157/73,157/91,162/31, vše k. ú. Hlinice – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje záměr prodat spoluvlastnické podíly ve výši 7/48 na pozemcích p. č. 157/72, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře 128 m², p. č. 157/73, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře 46 m², p. č. 157/91, trvalý travní porost, o výměře 2217 m² a p. č. 162/31, trvalý travní porost, o výměře 192 m², vše k. ú. Hlinice, obec Tábor, zapsaných na LV č. 85 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, obálkovou metodou, za těchto podmínek:

 • za minimální nabídkovou cenu 20 Kč/m²
 • žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní – žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené
 • prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou spojené nebudou

kupujícím uhrazeny včas a řádně

 • kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy
 • žadatel bere na vědomí, že na pozemek p. č. 157/91,trvalý travní porost, k.ú. Hlinice se vztahuje správní řízení spočívající v posouzení uložení opatření na rekultivaci poškozených pozemků
 • žadatel bere na vědomí, že nad pozemky p. č. 157/91 a 157/73 k. ú. Hlinice prochází nadzemní vedení VN a naparcele p. č. 157/91 je umístěn sloup VN.

Usnesení číslo: 91/6Z/2023

Prodej části pozemku p.č. 118/9, k.ú. H. Žďár u J. Hradce – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. neschvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 118/9, orná půda, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce

Usnesení číslo: 92/6Z/2023

Směna částí pozemků, k.ú. Dolní Radouň – změna usnesení – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. mění bod 2. usnesení zastupitelstva města č. 38/3Z/2022 ze dne 14.12.2022, který bude celý nově znít takto:

schvaluje

přijetí záměru směnit část pozemku p.č. 249/2, trvalý travní porost, o výměře cca 106 m² ve vlastnictví města J. Hradec za část pozemku p.č. 249/6, trvalý travní porost, o výměře cca 37 m² a část pozemku p.č. 274/1, zahrada, o výměře cca 39 m² ve vlastnictví paní  bytem , Modřany, Praha, vše obec Jindřichův

Hradec, k.ú. Dolní Radouň za těchto podmínek:

 • rozdíl ve výměře vzájemně směňovaných pozemků bude uhrazen městu částkou ve výši 612 Kč/m²
 • pozemky p.č. 249/6 a p.č. 274/1 budou zatíženy služebností inženýrské sítě spočívající ve strpění uložení vodovodníhořadu. Služebnost bude zřízena pro město J. Hradec, bezúplatně, na dobu neurčitou a v rozsahu geometrického plánu
 • výměra směňovaných částí pozemků a rozsah služebnosti budou upřesněny geometrickým plánem- náklady se smlouvou spojené uhradí obě strany rovnoměrně
 • žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní
 • město J. Hradec má právo od smlouvy odstoupit v případě, že rozdíl ve výměře vzájemně směňovaných nemovitostínebude uhrazen včas a řádně
 • rozdíl ve výměře vzájemně směňovaných nemovitostí bude uhrazen do 30ti dnů od podpisu smlouvy

Usnesení číslo: 93/6Z/2023

Návrh na změnu v personálním složení Výboru pro rozvoj města

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. odvolává

Ing. arch. Lukáše Soukupa z Výboru pro rozvoj města.

 • volí

MUDr. Jaromíra Kopřivu členem Výboru pro rozvoj města.

Usnesení číslo: 94/6Z/2023

Návrh na zřízení osadních výborů v místních částech města Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. zřizuje osadní výbory Zastupitelstva města Jindřichův Hradec pro volební období 2022 – 2026 v těchto místních částech: Buk

Děbolín

Dolní Radouň

Dolní Skrýchov

Horní Žďár

Matná

Otín

Políkno

Radouňka

 • stanoví počet členů osadních výborů ZMě takto:

Děbolín – 7 členů (Dalimil Hrubý, Ing. Kateřina Kubíčková MBA, Ing. Vladimír Maryška, Miroslav Med, Ivan Přech, Ing.

Hana Součková, Květa Šteflíčková)

Dolní Radouň – 7 členů (Petr Holoubek, Marcela Bočková, Martina Zemanová, Martin Salaba, Kateřina Hudziecová, Pavel

Šimák a Pavel Hrubý)

Horní Žďár – 7 členů (Petr Švob, Marek Chvala, Mgr. Tomáš Vybíral, Ing. Milan Schonbauer, Ing. František Winkler, Dagmar Pundová, Milan Rozporka)

Dolní Skrýchov – 7 členů (Ing. Ivo Ježek , Petr Jiránek, Radka Hogajová , Ing. Josef Šedivý , Ing. Karel Hron, Mgr.

Anděla Mrkvičková, Mgr. Petra Fialová)

Radouňka – 7 členů (Mgr. Radek Hrubý, Ludmila Razimová, Mgr. Martin Kolář, MUDr. Martin Dvořák, Bc. Miroslav Kadeřábek, Petra Balová, Miroslav Šťastný)

Otín – 5 členů (Ing. Petr Dalík, Milan Michálek, Blanka Slavíková, Ing. Ondřej Peckert, Ing. Bc. Jana Fučíková)

3. volí předsedy osadních výborů ZMě podle předložených návrhů takto: předsedkyně osadního výboru v Děbolíně – paní Květa Šteflíčková předsedkyně osadního výboru v Dolní Radouni – paní Marcela Bočková předseda osadního výboru v Horním Žďáru – pan Ing. František Winkler předsedkyně osadního výboru v Dolním Skrýchově – paní Mgr. Petra Fialová předseda osadního výboru v Radouňce – pan Mgr. Radek Hrubý předseda osadního výboru v Otíně – pan Ing. Petr Dalík

Usnesení číslo: 95/6Z/2023

Návrh na změnu Pravidel pro činnost osadních výborů ZMě Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje znění „Pravidel pro činnost osadních výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec“ podle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 96/6Z/2023

Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí zprávu o plnění přijatých usnesení Zastupitelstva města Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář