Město schválilo odměny ředitelům, řeší potíže s investicí na 5.ZŠ a zvažovalo novou částku na odkup školky od Franka.

Třicet bodů 19. rady města proběhlo docela rychle. Nějaké to rozpočtové opatření na zaúčtování dotace, souhlas s poskytnutím znaku města a záštity starosty nad akcí, což znamená mediální zviditelnění před volbami.

 

Pak přišly pololetní mimořádné odměny pro ředitele/ředitelky příspěvkových organizací v oblasti kultury, školství a také jednateli Služeb města za mimořádně skvělé výsledky. Je to něco, co se v komerční sféře, která na tu veřejnou vydělává, jen těžko pochopí a jde v podstatě o třináctý a čtrnáctý plat. Navíc jsou našim neuvolněným radním Miladě Petrů a Jardovi Chalupskému, kteří dochází rozhodovat na radu města jednou týdně, předloženy konkrétní částky odměn těsně před projednáváním daného bodu, takže mají asi tak 30 vteřin na rozmyšlenou a zváženou, zda je odměna adekvátní, nebo není. To je důvod k tomu, že se naši radní zdráhají hlasovat pro takové návrhy a nechávají tuto odpovědnost na zbylých radních zejména starostovi a místostarostech. Obzvlášť Jarda Chalupský je z firmy zvyklý o odměnách přemýšlet minimálně 14 dnů, aby byly motivační, aby dávaly smysl, aby odměny neznesvářily lidi mezi sebou, aby byly opodstatněné a zasloužené. Jelikož jde o mimořádnou odměnu, měl by ji odpovědný pracovník získávat za mimořádné výsledky nad rámec stávajících běžných povinností. V případě Služeb města se nějak nemůžeme dopátrat, co je těmi mimořádnými výsledky míněno. Z čeho jsou starosta a místostarostové tak rozjásáni.  

 

Rada schválila užívání veřejného prostranství pro OHANA HOROR CIRKUS, harmonogram projednávání rozpočtu na rok 2023, majetkové a nájemní záležitosti, přidělení služebního bytu zaměstnanci města v tíživé situaci, uspořádání tábora pro děti ze slabého a sociálně znevýhodněného prostředí a dalších pár více méně technických bodů.

 

Delší diskuse proběhla u bodu č. 24 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo SM 0511/2021 „Rekonstrukce základní školy Jindřichův Hradec III Vajgar 692“ a návrh na provedení rozpočtového opatření č.63/2022. Zní to složitě, ale jde o rekonstrukci elektroinstalace na 5. ZŠ na sídlišti Vajgar u Řečičky, kam město nasměrovalo cca 50 milionů Kč na výměnu elektrorozvodů silno a slaboproudu a i zde tradičně nastaly potíže se zakázkou a k našemu překvapení cca půl roku už probíhají dohady mezi městem, projektantem a zhotovitelem. Jedni tvrdí, že naprojektované věci provést lze, realizační firma zase tvrdí, že nelze, naši technici investičního oddělení, kteří nás zastupují a hlídají naše investiční klidné spaní, na to asi žádný názor nemají, nebo jsme se ho od místostarosty zodpovědného za zakázky Bc. Kadeřábka nedozvěděli s tím, že to musí posoudit asi soud.  Opět tedy postupy a vzájemná komunikace mezi partnery, kterou komerční sféra nikdy nepochopí, protože jak soukromníkovi, tak komerční sféře jde vždy o zdárný výsledek a ten se snaží od začátku pečlivě ohlídat, nic neponechá náhodě. Nikoli však v případě městských investic, tady je vždy prostor.

 

A pak přišel ještě bod ohledně změny nabídnuté ceny firmou pana Franka na odkup pozemku s nemovitostmi na sídlišti U Nádraží za částku 40 milionů Kč. Diskutovali jsme i tuto cenu, která se nám zdá stále vysoká z různých úhlů pohledu. Na pozemku jsou stále nemovitosti buď zbořené, polorozbořené nebo před demolicí, což bude stát další peníze. Soukromníka tolik ne, ale město dle tradičních URS tabulek zaplatí další miliony, a to stále bez jasnější představy, jak pozemek využije. Proti tomu jsou nespokojení petenti a je otázkou zda je adekvátní vykoupit jejich riziko potíží za 40 milionů, zda je správné, aby ostatní občané J. Hradce věnovali rozhodnutím zastupitelů tuto částku na tento účel. Jde cca o 200 tis. Kč na petenta, kterou vykoupíme potenciální hrozící potíže horšího žití na sídlišti. Přičemž je stále otázkou, zda k tomu zhoršení dojde. Možná je projekt jen špatně vysvětlený a odkomunikovaný. Jen pro porovnání za 70 milionů Kč budeme mít novou čističku pro celé město. Nebo můžeme vymýšlet, jak podpořit či zlevnit energie. Opět to byl materiál tzv. „na stůl“, takže jsme ho viděli až v průběhu rady, proto jsme se při hlasování zdrželi, nicméně rada města nabízenou upravenou částku odkupu schválila a tento bod půjde k rozhodnutí do zastupitelstva. Jelikož jedním ze zastupitelů občanů je Ing. Komínek, který zároveň zastupuje i investiční aktivity pana Franka, bude zajímavé sledovat diskusi a zda bývalý placený radní nahlásí střet zájmů, jelikož je nyní pravděpodobně placený i z druhé strany investory, které zastupuje za lepší Hradec. 🙂

Tisková zpráva z rady města 20. června 2022

Vrcholem kulturního léta v Jindřichově Hradci bude opět opera na zámku. Tentokrát se můžete 27. srpna těšit na Carmen. Město opět chystá letní tábor v Radíkově pro děti ze sociálně slabých rodin. Rada souhlasila s upravenou nabídkou na odkup areálu na sídlišti U Nádraží. Poslední slovo ale budou mít zastupitelé na jednání 29. června. To jsou některá z témat, které řešili městští radní na svém posledním jednání. Podrobnosti v tiskové zprávě.

Opera na zámku – letos se diváci mohou těšit na Carmen 27. srpna

Rada města schválila uzavření smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec a s Agenturou Croce Vratislava Kříže o uspořádání operního představení Georgese Bizeta Carmen. Tradiční opera se na III. nádvoří zámku odehraje 27. srpna 2022. Vratislav Kříž ve spolupráci s městem operu organizuje pravidelně. Vstupenky budou v prodeji od konce června.

Město opět chystá letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin

Rada města schválila smlouvu o uspořádání tábora mezi městem Jindřichův Hradec a Domem dětí a mládeže. Jedná se o rekreačně výchovný tábor pro 30 dětí ze slabého, sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem tábora je výchovné působení na děti směřující k eliminaci kriminálně rizikových jevů, omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, k získání potřebných společenských a hygienických návyků a smysluplného trávení volného času v době letních prázdnin. Tábor město pořádá pravidelně od roku 2003 v souladu s Plánem prevence kriminality města Jindřichův Hradec a v rámci Podpory prevence kriminality Jihočeského kraje. Pro letošní rok jsme obdrželi od Jihočeského kraje dotaci na tento projekt ve výši 82.000 Kč. Rekreačně výchovný tábor se uskuteční prostřednictvím Domu dětí a mládeže v Jindřichově Hradci na turistické základně v Dolním Radíkově, kde je poskytnuto zázemí a plné vybavení pro nezletilé děti. V letošním roce se bude tábor konat v termínu od 14. do 24. 8. 2022.

Rada souhlasila s upravenou nabídkou na odkup areálu na sídlišti U Nádraží

Na jednání rady města 13. června radní nesouhlasili s nabídkou Karla Franka na odkup nebo směnu areálu bývalé mateřské školy na sídlišti U Nádraží (viz. tisková zpráva z rady města 13. června). Následně zaslal pan Frank upravenou nabídku na odkup areálu na sídlišti U Nádraží. Nabídkovou cenu areálu se rozhodl snížit na kupní cenu dohodou ve výši 39.950.000 Kč. Nová nabídka neobsahuje žádost o směnu nebo prodej pozemků v Radouňce. Pan Frank dále uvádí, že pokud město nebude mít zájem o získání tohoto rozvojového území, bude pokračovat ve svém záměru ohledně výstavby domu služeb s prodejnami, kancelářemi, parkovištěm a další rozvoj území bude zvažovat dle vypořádání své žádosti ve změně územního plánu č. 1. Při veřejném projednání změny územního plánu č. 1 v kulturním domě Střelnice bylo město Jindřichův Hradec vyzváno zúčastněnými občany města k odkoupení předmětného areálu. Nyní je na stole konkrétní nabídka. Rada města s upravenou nabídkou souhlasila s tím, že by kupní cena byla uhrazena z výsledku hospodaření minulých let. Konečné slovo ale budou mít zastupitelé, kteří o koupi areálu budou rozhodovat na svém jednání 29. června 2022.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí
Tagy:
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář