Komentář k jednání Rady města 31. 1. 2022

3.schůze rady města se konala opět ONLINE a měla na programu 40 bodů ze života města k projednání a rozhodnutí.

V úvodu pan starosta krátce opět informoval o Covidové situaci, kdy se v J.Hradci žádné drama nekoná. 347 nově nakažených, 3 nově hospitalizovaní. Kolega lékař pak doplnil, že ARO je stabilizované. V nemocnici jsou hospitalizovaní pacienti, ale spíše nemocní a starší. Vzhledem ke karanténám se řeší logistika a zastupitelnost v zajištění péče.

Diskutovanými body byly následující:

Bod č.5 – Zadání veřejné zakázky – Úklidové služby na plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Dotaz kolegyně radní směřoval na informaci, kolik byl rozdíl v kalkulaci, pokud bychom si zajišťovali úklid bazénu sami ve vlastní režii versus vysoutěžená cena firmy, která bude úklid zajišťovat vzhledem k tomu, že s původní firmou byla nespokojenost z pohledu kvality odváděné práce. Kalkulaci a srovnání by měl dodat ředitel Služeb města.

Bod č. 6 – Návrh na úpravu ceníků na zimním stadionu, UMT Piketa, plaveckém stadionu a na pohřební službě. Zde byly radní informování, že hlavním důvodem zvyšování cen jsou rostoucí náklady a ujištění, že se ceny týkají veřejnosti, ne sportovních klubů. Stejně tak se nám dostalo ujištění, že „ceny města“ zejména u pohřební služby nebudou křivit trh a likvidovat ostatní hráče na trhu, aby zůstala zajištěna volba a obslužnost pro občany. Není posláním města ničit podnikatelské soutěžení.

Bod č.9 – Prezentace města Jindřichův Hradec ne veletrzích, výstavách a zahraničních cestách v roce 2022. Zde byl vznesen dotaz, jak celkově funguje destinační management v tom smyslu, jestli nějakým způsobem měříme přínos. Máme dobré materiály, mnoho tištěných publikací k dispozici, pracovníci íčka do toho dávají dost energie… Otázkou je, jaký je jakýsi konverzní poměr našich nákladů a úsilí vzhledem k návštěvnosti města, kolik se nám daří získat pro JH návštěvníků a turistického ruchu ze míněných veletrhů atp. Bližší vysvětlení poskytnou pracovníci informačního střediska.

Důležitým bodem již z agendy místostarosty pro investice a dopravu byl bod č. 22 – Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec – 4.etapa. Jednoduše řečeno, jde o výběr stavební firmy, která zrekonstruuje další část Václavské ulice od „Karásků“ po „Barumku“. Zde bylo apelováno, aby byli dotčené firmy a obyvatelé dostatečně informováni o zamýšleném průběhu. Ideálně aby proběhla nějaká společná schůzka, kde by se vše vyjasnilo a domluvil postup prací tak, aby dotčení byli omezováni ve své činnosti co nejméně, aby měli možnost říci své návrhy a postřehy, jak rekonstrukci logisticky připravit. Provozovna u Karásků dokázala doposud přežít všechny nástrahy a drží si své místo „na slunci“ a to i navzdory těžkým kovidovým časům, oprava silnice by měla proběhnout tak, aby nebyla tím nejhorším, co je potkalo. V případě AVE byla zmíněna možnost prostoru v bývalém sběrném dvoře, že bude předmětem nabídky či jednání.

Neméně důležitou investiční akcí odboru rozvoje je bod č. 23 – Návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40 – PD – Rekonstrukce ulice Kostelní 3.etapa, Jindřichův Hradec. Jde o opravu silnice a povrchů od cca Dada Klubu, kde předchozí etapa skončila, kolem kostela až k muzeu fotografie. Budeme soutěžit projekt na tuto akci, kde by mělo být řešeno předláždění, které by bylo lépe pochozí i pro ženy na podpatcích, svody dešťové vody, kanalizace. Byla zdůrazněna obava, abychom se nedočkali nějakého nemilého překvapení, jako se tomu stalo s retardérem pod muzeem fotografie, který tam málo kdo v takové podobě při opravě ulice čekal. Aby projekt v důsledku přinesl zlepšení současného stavu, který vyhovuje, ne nějaké prvky typu půlmetrové obrubníky, úzký průjezd atp.

Stavební firma se bude soutěžit i pro bod č. 24 – Návrh zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – Rekonstrukce místních komunikací v Jindřichově Hradci – páteřní komunikace sídl.Vajgar, 2.etapa. Tuto zakázku už jsme měli jednou vysoutěženu a během pár dnů měla být loni započata práce na opravě silnice, pokud by většina z 27 zastupitelů zvedla ruku pro navýšení ceny, která z výběrového řízení vyšla vyšší než předpokládaná v rozpočtu. Je to ten případ, kdy ing. Mrvka měl výhrady, které vedly k překvapivému neodhlasování. Jinak mohla silnice v obou směrech kruháče u plaveckého bazénu sídlištěm po křižovatku u 4.ZŠ být již hotova. Odhad dle aktuálních cen hovoří o tom, že zaplatíme tentokrát ještě více, než za původní kritizovanou vysoutěženou cenu, proto jsme nemohli realizovat opravu celé silnice až k napojení na hlavní silnici od bazénu do města. Ale uvidíme, jaká cena se povede vysoutěžit, město je připraveno i na ten zbývající úsek. Aktuální předpokládaná cena zakázky je 12.415.618 Kč bez dph. Opět byl kladen důraz na logistiku rekonstrukce vozovek a nabídnutí řidičům alternativ pro dočasné parkování.

Poměrně dlouhá diskuse se vedla u bodu č.27 – Zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – PD – Revitalizace Mertových a Jakubských sadů, Jindřichův Hradec. V soutěži jsme získali firmu, která by měla připravit projektovou dokumentaci a vyřídit veškerou administraci, aby bylo možné zlepšit pobyt v parku prostřednictvím dosadby nových stromů, instalaci mobiliáře, zlepšení cestní sítě v sadech atd. Projekt a službu vítězná firma nabídla za 824.000 bez dph. Kolega radní diskutoval zejména o nastavení té zakázky, kdy jsme neměli jen jeden parametr = cena, ale v důsledku to na tu nejnižší cenu vysoutěžené bylo, neboť se přihlásily tři firmy, která každá měla nějakou slabinu a z nich se vybíralo. Zde jsme apelovali hlavně na to, aby byly Mertovy a Jakubské sady upraveny tak, aby je bylo možné využívat co nejvíce tzn. za všech ročních období i počasí a co nejširší veřejností. To znamená zejména dobře pojmout cestní síť jako je např v parcích v zahraničí, kde je decentní a vhodně zvolený pevný odvodněný povrch pro kočárky, bruslaře, jogging, atd a není obava, že se v dešti bude návštěvník sadů brodit blátem a přeskakovat kaluže na cestičkách. Před započetím projektování proběhne ještě pracovní schůzka k vyjasnění si očekávání.

Pak už šly technické body jako na drátkách, k předloženým materiálům už nebyla potřeba žádná diskuse.

Až do posledního bodu č.39 – Diskuse. Zde ing. Chalupský informoval o podnětu týkající se zkušebních komisařů u autoškoly, který podrobněji vysvětlí a zašle panu tajemníkovi, protože jde výhradně o výkon státní správy a samospráva s tím nemá co dočinění. Následně ing. Chalupský informoval radu města o dopoledním setkání s hejtmanem Kubou na poslanecké a senátorské úrovni, kde se probíraly věci týkající se rovněž J.Hradce (rozpočtové určen daní pro města, likvidace odpadu, napojení J.Hradce na dálnici do Č.Budějovic, dotažení dálnice na hranici s Rakouskem, zajištění pohotovostní péče lékařů a zubařů, zprovoznění letiště v Č.Budějovicích, úprava dotačních titulů atd.) Pár technických dotazů měla následně ještě radní Petrů. Závěrem místostarosta Staněk informoval o krocích vedoucích ke zlepšení dostupnosti zubní péče, která je výhradně doménou zdravotních pojišťoven, které ji hradí, ale město samozřejmě jde těmto službám naproti, jak to jen lze a snaží se motivovat lékaře i stomatology do J.Hradce. V prvním kvartále 2022 lze očekávat 2 nové zubaře a do konce roku další dva. Existuje možnost ještě dalších dvou, kteří zjišťují možnosti. Město pracuje s krajem na dotační podpoře těchto služeb.

Tisková zpráva z rady města 31. ledna 2022

Čtvrtá etapa rekonstrukce Václavské ulice začne v květnu, páteřní komunikace na sídlišti Vajgar se bude opravovat nejspíš během prázdnin. Od února se zvýšilo vstupné do plaveckého bazénu, na zimní stadion nebo hřiště na Piketě. Jindřichův Hradec se bude letos prezentovat na pěti veletrzích u nás i v zahraničí. Základní školu na Hvězdárně a 3. ZŠ v Jarošovské ulici čekají v létě velké rekonstrukce. Podrobnosti a další informace z jednání rady města najdete v tiskové zprávě.

Od května začne čtvrtá etapa rekonstrukce Václavské ulice

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec – 4. etapa. „Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy místní komunikace v ulici Václavská v celém uličním prostoru včetně rekonstrukce vodovodu, splaškové kanalizace, výstavby nové dešťové kanalizace, stavební úpravy veřejného osvětlení a uložení chrániček městské optické sítě,“ vyjmenoval místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek. Rekonstrukce bude provedena v úseku navazujícím na 3. etapu (od křižovatky s ulicí Československých legií) za křižovatku s ulicí Na točně. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 21, 4 mil. Kč bez DPH. Rekonstrukce je naplánována od 2. května do 14. října letošního roku. V rozpočtu města na rok 2022 je na výše uvedenou akci vyčleněna položka částkou 19,4 mil Kč. Navýšení částky v rozpočtu města o 7 mil Kč bylo schváleno zastupitelstvem města dne 26. 1. 2022.

Město hledá firmu na rekonstrukci páteřní komunikace na sídlišti Vajgar

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky Rekonstrukce páteřní komunikace na sídl. Vajgar, 2.etapa. Předmětem veřejné zakázky je výměna stávající obrusné vrstvy na obou směrech páteřní komunikace na sídl. Vajgar v úseku od kruhové křižovatky s ulicí Jáchymova (u plaveckého bazénu) po křižovatku s ulicí Na Řečičce (včetně této křižovatky). Jedná se o opravu (výměnu) asfaltové obrusné vrstvy komunikace s lokální sanací konstrukční vrstvy a opravu a zřízení nového odvodnění dešťových srážek. Součástí zakázky je i oprava krytu stávajících křižovatek mezi vnitřní a vnější komunikací, obnova stávajícího nebo zřízení nového dopravního značení a případná výměna nebo doplnění betonových obrubníků. „Požadavkem je rozdělení provádění prací na jednotlivé části (úseky), aby byl v maximální míře umožněn přístup k jednotlivým domům a minimálně omezen prostor k parkování,“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 12, 4 mil Kč bez DPH. S rekonstrukcí se začne do dvou měsíců po podpisu smlouvy s vítěznou firmou a samotné práce by měly trvat maximálně tři měsíce.

Od února se zvýšilo vstupné do plaveckého bazénu, na zimní stadion nebo hřiště na Piketě. Nový ceník služeb má i pohřební služba

Rada města schválila změny ceníků pro veřejnost za využití zimního stadionu a UMT Piketa, dále úpravu ceníku vstupného na plaveckém bazénu a úpravu některých položek v ceníku pro pohřební službu. „Důvodem změny cen jsou zvyšující se náklady – mzdové, nákup materiálu, energie, zvýšení ceny vody a další. Nové ceníky jsou platné od 1. února 2022,“ doplnil starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák. Konkrétně v jindřichohradeckém bazénu to znamená navýšení základního plného vstupného na jednu hodinu z 90 Kč na 100 Kč. U vstupného dětí je to místo 50 Kč nově 60 Kč. Kompletní ceník najdete na webu plaveckého bazénu. Na zimním stadionu se zvýšila například sazba za jednu hodinu pronájmu ledové plochy včetně úpravy ledu pro tréninky a zápasy mládeže, kdy jedna hodina ve všední dny odpoledne nebo ve svátky a o víkendu vyjde místo 1690 Kč na 1900 Kč. Kompletní ceník najdete na webu zimního stadionu. Na fotbalovém hřišti s umělým povrchem Piketa se zvýšila například cena za hodinový trénink včetně šatny ze 735 Kč na 900 Kč. Kompletní ceník najdete na webu hřiště. Změnil se také ceník některých položek pohřební služby.

Jindřichův Hradec se bude letos prezentovat na pěti veletrzích u nás i v zahraničí

Město Jindřichův Hradec se před vypuknutím covidové pandemie pravidelně do roku 2019 prezentovalo na tuzemských veletrzích a výstavách cestovního ruchu, ale i na zahraničních akcích.  Díky aktivní spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a JCCR (Jihočeská centrála cestovního ruchu) se město účastnilo jako spoluvystavovatel v rámci Jihočeské expozice na veletrzích: Regiontour Brno, Slovakiatour Bratislava a také Holiday World Praha, a to v rámci turistické oblasti Česká Kanada. Výhodou této spolupráce vždy bylo umístění pultu v rámci jednotného marketingu Jihočeského kraje a také cena, která se pohybovala cca 20 000 Kč za každý veletrh. V případě, že by naše město vystavovalo samostatně, tak by se cena za účast na jednotlivé akci pohybovala řádově mezi 150 000 až 200 000 Kč. Dalším významným partnerem v oblasti propagace našeho města je DSO Česká inspirace. Město Jindřichův Hradec je členem České inspirace od roku 2001. V rámci marketingového plánu pro rok 2022 schválila Valná hromada DSO ČI dne 26.12. 2021 v Poličce také účast na veletrzích a výstavách, které se budou v rámci covidových možností a opatření konat v kalendářním roce 2022. Účast je hrazena plně ze schváleného rozpočtu DSO Česká inspirace. Jedná se o možnost prezentovat naše město v rámci sdružení v expozici Czech Tourismu, která je považována za nejprestižnější v rámci propagace České republiky jak na tuzemských výstavách, tak i těch v zahraničí.

Veletrhy a výstavy v roce 2022:

9.-12.2. 2022 – Slovakiatour Bratislava – účast města v rámci expozice Jihočeského kraje pod hlavičkou Destinačního managementu Česká Kanada, z.s.

11.-12.3. 2022 – Dovolená Ostrava – účast města v rámci DSO Česká Inspirace

18.-20.3. 2022 – Holiday World Praha – účast města v rámci expozice Jihočeského kraje a ve společné expozice DSO Česká inspirace a Unesco

1.-2.4. 2022 Euroregion Jablonec nad Nisou – účast města v rámci DSO Česká inspirace

Listopad 2022 – TC Lipsko – město JH zastoupeno v rámci sdružení Česká inspirace v expozici Czech Tourismu

Na všech veletrzích a výstavách jsou prezentovány propagační materiály města Jindřichův Hradec – mapy, průvodce, kalendáře akcí, propagační materiály od partnerů – Dům gobelínů, Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Výstavní dům Stará radnice, Planetárium a hvězdárna prof. Františka Nušla, Státní hrad a zámek JH, obchodní centrum sv. Florián, JHMD, nabídka služeb a ubytování ve městě i v okolí a další turistické a kulturní informace. Veletrhy jsou stále hojně navštěvovány odbornou veřejností, ale i individuálními návštěvníky, kteří hledají inspiraci pro trávení volného času na svých cestách a dovolených v tuzemsku. Rada města schválila účast na zmíněných veletrzích. Město Jindřichův Hradec se prezentuje i v rámci návštěv v partnerských městech a na pracovních jednáních v zahraničí. Lze předpokládat, že i v průběhu roku 2022 se budou zástupci města cíleně věnovat rozvíjení těchto vzájemných aktivit, ať již spojených s cestou do zahraničí nebo při příjezdu zástupců partnerských měst do Jindřichova Hradce. Šestou základní školu na sídlišti Hvězdárna čeká rekonstrukce rozvodů vody a odpadů
Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů – zelený pavilon v objektu Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54.“ V celém čtyřpodlažním zeleném pavilonu školy budou vyměněny rozvody teplé, studené vody a cirkulace, rozvody požární vody, rozvody kanalizace (odpadů), výměna vybavovacích předmětů (umyvadla, WC, pisoáry, výlevky), oprava omítek, obkladů a výmalba v místě rekonstrukce rozvodů. „Současný stav rozvodů vody a odpadů v pavilonech není dobrý, vyžaduje časté opravy a o stávajícím stavu vypovídá i skutečnost, že z vodovodních kohoutů teče rezatá voda, která se musí odpouštět,“ doplnila místostarostka Jindřichova Hradce Magda Blížilová. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2022. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5, 9 Kč mil Kč bez DPH. Rekonstrukce by měla probíhat od 13. června do 26. srpna letošního roku.

Na třetí základní škole se bude rekonstruovat vzduchotechnika ve školní jídelně

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně v objektu Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746.“ V rámci akce bude osazena nová jednotka vzduchotechniky s rekuperací, provedena úprava rozvodů vody, elektřiny a vzduchotechniky. Nově bude nainstalováno měření a regulace nové jednotky vzduchotechniky a provedeny potřebné stavební úpravy. V rámci rekonstrukce dojde k demontáži a likvidaci původní jednotky vzduchotechniky, která byla vyrobena podle projektu z roku 1981, následně upravena v roce 1994 a je umístěna v suterénu školní jídelny. „Nová jednotka vzduchotechniky bude, vzhledem k nemožnosti dopravení do vnitřních prostor, umístěna na betonovém základu v exteriéru na vnitřním dvoře školy, kde bude z důvodu bezpečnosti žáků a odhlučnění uzavřena a zastřešena,“ uvedla místostarostka Jindřichova Hradce Magda Blížilová. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2022. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 mil Kč bez DPH. Termín realizace se předpokládá od 4. července do 8. srpna letošního roku.

Chystá se 3. etapa rekonstrukce Kostelní ulice

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu na projektovou dokumentaci na rekonstrukci Kostelní ulice. Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci ulice Kostelní a Za Kostelem. Jedná se o rekonstrukci vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, rekonstrukce kabelového vedení veřejného osvětlení a kompletní rekonstrukce povrchu. Projekt bude rovněž řešit parkovací místa a umístění kontejnerových stání. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 550 000 Kč bez DPH. Projektovou dokumentaci na revitalizaci Mertových a Jakubských sadů vypracuje firma Atregia s.r.o.
Do výběrového řízení na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace – Revitalizace Mertových a Jakubských sadů, Jindřichův Hradec“ se přihlásily tři firmy. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena ta od firmy Atregia s.r.o., z Brna za 997 040 Kč včetně DPH. Veřejná zakázka zahrnuje zpracování krajinářské studie (I. fáze), která bude připomínkována odbornou komisí a projednána v orgánech města. Na schválenou krajinářskou studii budou navazovat jednotlivé stupně projektové dokumentace (II. – IV. fáze). Cílem krajinářské studie a navazujících stupňů projektové dokumentace je zhodnocení stávajícího stavu a návrh řešeného území. To se bude týkat koncepce veřejného prostranství včetně všech zelených ploch a prvků zeleně, a dále koncepce infrastruktury: cestní sítě, komunikací, veřejného osvětlení a vybavenosti mobiliářem.

Úklid na plaveckém bazénu bude nově zajišťovat firma Čistící stroje s.r.o.

Rada města schválila Službám města JH zadání veřejné zakázky Úklidové služby na plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Jedná se o úklidové služby na plaveckém bazénu na období osmnácti měsíců. Byly doručeny tři nabídky. „Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Čistící stroje s.r.o. za cenu 1, 5 mil Kč. Úklid bude financovat společnost ze svých prostředků,“ vysvětlil starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák. Dosud (posledních cca 10 let) úklid zajišťovala společnost SIMACEK HS, spol. s.r.o., která na vlastní žádost předčasně stávající smlouvu ukončila.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí – https://www.jh.cz/cs/aktuality/tiskova-zprava-z-rady-mesta-31-ledna-2022.html

Tagy:
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář