Komentář k jednání Rady města 17. 1. 2022

Druhá schůze Rady města se nesla v poměrně svižném duchu. Opět online. Chyběl jen místostarosta Radim „Anděl na horách“ Staněk 🙂

Pan starosta nás seznámil s Covidovou situací. Na městě testujeme 2x týdně, v pondělí zachyceni 3 pozitivní pracovníci.

Školy aktuálně také testují 2x týdně, aktuální číslo pozitivních je 28.

  • ZŠ – 7
  • ZŠ – 2
  • ZŠ – 2
  • ZŠ – 1
  • ZŠ – 15 po návratu z lyžařského kurzu
  • ZŠ – 1

Jinak je situace stále poklidná, v nemocnici se stavy nemění.

Za jeden den lze odbavit 2000 vzorků testování, což je dostatečná kapacita, proto nebylo přistoupeno ke zřizování Mobilních pracovišť.

Na programu samotné rady bylo 31 bodů k projednání a přijetí usnesení.

K zajímavějším a diskutovanějším bodům patřily:

Aktualizace vnitřní organizační směrnice o evidenci dlouhodobého majetku a zásob.

Zde jsme se všichni neshodli, protože problematika je hlubší, váže se k zákonu z roku 2009 a iniciátorem jsou radní samotní, aby došlo ke zpřesnění či aktualizaci. Nešlo tedy o externí požadavek auditora nebo jiné autority.

Z důvodu nedostatku informací o plusech a mínusech takové změny, nebylo hlasováno jednomyslné.

Revize pravidel pro zadávání veřejných zakázek města Jindřichův Hradec.

Zde byl návrh, že by se kompetenční limit zvýšil z 200tis Kč na 500tis Kč. Protinávrh jednoho z radních ponechat původní limity nebyl přijat. Byl přijat těsně původní návrh..

Zajištění součinnosti a poradenství při zpracování žádosti o dotaci – Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec

Tímto bodem rada města rozjíždí jednu z největších investičních zakázek za poslední dobu v hodnotě cca 275mil Kč bez dph s tím, že zároveň zatíží několik dalších rozpočtů města. Pro rok 2022 je to 60 milionů Kč. Jednoduše jde o novou čističku, za jejíž nevybudování nám již začnou hrozit pokuty a sankce. Bývalá radnice se chlubila, že máme levnou vodu, ale už trochu zapomněla říci, že pak budeme muset vzít stamiliony a do revitalizace čističky je dát. Protože jde o velkou investici s dlouhodobějším dopadem a my máme v podstatě mandát od voličů jen od poloviny volebního období, navrhli jsme doplnění usnesení, aby tento materiál nebyl projednán jen v sedmičlenné radě, ale aby byl projednán i se všemi zastupiteli. Aby všichni zastupitelé byli hned od počátku o této akci podrobněji informováni, jak k tomu rada přistoupila a jak se chce s touto investicí poprat.Byť jí to žádný předpis neukládá.  Prvním rozhodnutím je, že vybereme specializovanou firmu, která pomůže vytipovat a následně i zrealizovat a administrovat dotaci v co největší výši, aby ta čistička Hradečákům toho nastřádaného koláče moc nesnědla. Tento návrh byl radou přijat. Všech 27 zástupců občanů bude informováno od samého počátku.

K tomuto bodu ještě jedna poznámka. Ve vzduchu je stále otázka, zda najít a usilovat o dotaci nebo ne. Pokud bude využita dotace, která nám může ušetřit značnou část investičních prostředků, které nebudeme muset zaplatit jen ze své městské kapsy, pak ale pravidla požadují, aby voda nebyla následně nikterak dotována. To ve svém důsledku může vodu zdražit. Navíc celá zakázka bude více pod kontrolou, protože do ní budou zapojeny „cizí“ peníze. Na druhé straně 300milionů je více než polovina z 500 milionů, které máme aktuálně v rezervě a jednou zakázkou z ní půlku ukrojíme jen na čističku. Dle našeho názoru by měla cena vody stejně kopírovat situaci na trhu, kdy může růst i klesat. Ne ji uměle držet v nějaké výši a když se to pak stane neudržitelným, tak dochází ke skokovým změnám z měsíce na měsíc, jako jsme toho svědky v energiích a lidé jsou pak bezradní. Je lepší se učit žít v dobách lepších i horších a průběžně se přizpůsobovat, než být na obláčku a pak z něho spadnout do hlubokých problémů. Pokud se neobjeví jiné zásadní skutečnosti, jsme pro využití dotace v maximální výši, aby nám zbylo více peněz na další potřebné věci ve městě (silnice, chodníky, zeleň, vodovod, kanalizace, sportoviště atd.)

Organizace a administrace zadávacího řízení – Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec

Druhý navazující bod, který byl již vysvětlen výše.

Žádost o prodej pozemku pč.3959/88 obec i k.ú Jindřichův Hradec – záměr

To už byl jeden bod z odboru majetku, kdy jsme se chtěli jen ujistit, že navržená cena v usnesení je řádně zdůvodněna  a opevněna, což bylo potvrzeno vysvětlením historie vztahů mezi sousedy a pozemky v dané lokalitě a referenčním posudkem.

V závěrečné diskusi jsme si s kolegou radním vysvětlili nepřímé nařčení, že „někomu přihráváme zakázky“, což je naprostý nesmysl! Jednak jako radní, kteří nemají přímý vliv na chod odborů, protože dochází jen jednou týdně hlasovat o předložených materiálech starostou a místostarosty, toho nemůžeme dosáhnout, ale ani to nikdo nemá v úmyslu. Jde nám jen o to, že na každý „prd“ se nemusí hned vypisovat nákladná architektonická soutěž a dělat kolem toho zdlouhavé výběrové tanečky, protože se nám nakonec stejně nikdo nepřihlásí. Po zkušenostech projektantů z minulých let jsme skoro rádi, že se nám někdo přihlásí. Když nad něčím přemýšlíte v pracovní skupině, potřebujete některé technické věci konzultovat, jinak jste zcela ve tmě a nemůžete se pohnout dál. Pak je fajn, když můžete někomu zavolat a nechat si dát odbornou radu, nebo si nechat udělat předběžnou studii, která Vás zastaví hned na začátku a přestanete o záměru uvažovat, protože předložené parametry jsou zcela mimo možnosti/ochotu města, nebo se záměr ukáže jako životaschopný a pak se teprve vyplatí udělat výběrové řízení na architekta a projektovou dokumentaci, protože v ten okamžik víte, že nevyhodíte třeba milion korun za celý projekt. Ostatně, takto se přeci rozhoduje doma každý z nás. Než se do něčeho pustíte, jdete si věci obšlápnout, zjistit si maximum informací, za co nejméně peněz, než se do toho pustíte se vším všudy naplno a začnou peníze lítat. Potřebujete mít jakousi reálnou vidinu konce a že to zvládnete jak kapacitně, tak finančně. Ne se zastavit v půlce a drbat si hlavu. O to víc, když rozhodujete o cizích penězích.

S tím možná souvisel i náš další dotaz – Jak to vypadá s revitalizací Husových sadů, kde bylo na zastupitelstvu přijato usnesení, že do ledna 2022 by mělo být jasno v dalším postupu. Respektive, že bude osloven arborista, který si přizve na pomoc zahradního architekta, případně další potřebné profese, a připraví plán dosadby a údržby parku. Místostarosta nám před koncem minulého roku sdělil, že vypsali výběrové řizení, cca 10 zájemců z řad arboristů a architektů si vyžádalo podklady, ale ve čtrnáctidenní lhůtě už nikdo žádný návrh na město nezaslal. V návaznosti na to jsme se zúčastnili pracovní online porady, jak tedy dál. Doc. Pokorný ve snaze pomoci i s tímto doporučil oslovit několik jmen, kde je historicky dobrá zkušenost, protože odvedli dobrou práci v jiných městech, jestli by měli zájem nám s tím pomoci. Od začátku jsme přitom chtěli jít tímto směrem. Nekácet zdravé stromy, jen je dostat do kondice, ctít hodnotu a dobrou práci předchůdců, kteří park dobře založili a jen ho postupně udržovat a rozvíjet dle odsouhlaseného plánu. Zároveň nedávat za projekt a realizaci 15, 17 milionů korun, když to lze za desítky až stovky tisíc.

Přeptali jsme se i na ledovou sochu na náměstí, které letos moc nepřálo štěstí a také jak to vypadá s osvětlením na sídlišti Pod kasárny, ke kterému jsme měli připomínky na minulých radách, jestli lze stav zlepšit.

Tisková zpráva z rady města 17. ledna 2022

Část peněz určených na opravu páteřní komunikace na sídlišti Vajgar by měla jít na rekonstrukci Václavské ulice. Rozpočtové opatření ještě musí schválit zastupitelstvo. Dětský tábor v Radíkově pro děti ze znevýhodněných rodin podpoří dotací kraj. Rada města schválila upravená Pravidla pro zadávání veřejných zakázek města. Podrobnosti a další témata z posledního jednání rady města najdete v tiskové zprávě.

Část peněz určených na opravu páteřní komunikace na sídlišti Vajgar by měla jít na rekonstrukci Václavské ulice. Rozpočtové opatření ještě musí schválit zastupitelstvo

V rozpočtu na letošní rok bylo na rekonstrukci Václavské ulice 4. etapa počítáno s částkou 19, 4 mil. Kč. Současně je v rozpočtu také položka oprava páteřní komunikace na sídlišti Vajgar a na tu je alokováno 26 mil. Kč. Částka na rekonstrukci Václavské ulice ale neodpovídá aktuálnímu vývoji cen ve stavebnictví, jde o částku kalkulovanou v loňském roce. Pro to, aby bylo možné letos rekonstrukci Václavské ulice dokončit až ke křižovatce s ulicí 28. října a doprojektovat zbytek silnice ke kruhovému objezdu u Penny Marketu, je potřeba rozpočet zvýšit, a to podle odhadu na 26, 4 mil. Kč. Rada města souhlasila s přesunem 7 mil. Kč z položky Vajgar na položku Václavská. Toto rozpočtové opatření ještě musí schválit zastupitelstvo. „Pokud zastupitelé budou pro, znamenalo by to, že letos dojde k doprojektování rekonstrukce Václavské ulice a také k samotné opravě silnice včetně kanalizace, sítí, veřejného osvětlení a chodníků, a to v úseku od křižovatky s ulicí Československých legií po křižovatku s ulicí 28. října. Pro akci Rekonstrukce páteřní komunikace na sídlišti Vajgar to bude znamenat, že se neopraví v celé délce tak, jak bylo původně plánováno, ale rekonstrukce se bude týkat úseku od okružní křižovatky u plaveckého bazénu směrem do sídliště Vajgar až po křižovatku u 4. ZŠ směrem do lokality Řečička,“ vysvětlil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek.Rada města schválila upravená Pravidla pro zadávání veřejných zakázek města

Revize Pravidel je vyvolána především změnou finančních limitů pro nadlimitní veřejné zakázky, a to nařízením vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona pro zadávání veřejných zakázek. Nadlimitní veřejnou zakázkou na služby a dodávky je nově veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je vyšší nebo rovna částce 5 610 000 Kč bez DPH, nadlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je vyšší nebo rovna částce 140 448 000 Kč bez DPH. V Pravidlech byl také navýšen limit pro veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie (tzv. přímé zadání) z částky 200 tis. Kč na 500 tis. Kč bez DPH s tím, že v kompetenci vedoucího odboru/ředitele zůstává uzavření objednávky bez souhlasu nadřízené osoby do limitu 50 tis. Kč bez DPH.

Administraci spojenou se zadáním veřejné zakázky a žádost o dotaci zpracuje na akci Intenzifikace čističky odpadních vod odborná firma

Město se chystá na vypsání výběrového řízení na dodavatele akce Intenzifikace čističky odpadních vod. Vzhledem k tomu, že se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku s poměrně složitým předmětem plnění, kdy se očekává, že většina dodatečných informací dodavatelů bude směřovat k technickému řešení, schválila rada města, aby se město v daném případě nechalo zastupoval odbornou firmou, která má s veřejnými zakázkami obdobného typu dostatečné zkušenosti a dovede celé zadávací řízení k uzavření smlouvy o dílo. Administraci spojenou se zadáním veřejné zakázky zpravuje společnost AP INVESTING, s.r.o. za 179 000 Kč bez DPH. Rada města schválila zadání veřejné zakázky zmíněné firmě. Tato společnost také zpracuje žádost o dotaci na tuto investiční akci. Ve hře jsou dva dotační programy, buď ze Státního fondu životního prostředí nebo z programu Ministerstva zemědělství. „Výběr jedné z variant se bude odvíjet od závazných podmínek poskytovatelů dotací a jejich dopadů na město Jindřichův Hradec. Při rozhodování o výběru bude také kladen důraz na zhodnocení případných dopadů na navyšování cen stočného,“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek. Rada města schválila zadání veřejné zakázky na zajištění součinnosti a poradenství při zpracování žádosti o dotaci na Intenzifikaci ČOV společnosti AP INVESTING, s.r.o. za cenu 244 000 Kč bez DPH. Oba body budou předloženy zastupitelstvu.

Dětský tábor v Radíkově pro děti ze znevýhodněných rodin podpoří dotací kraj

Rada města schválila přijetí dotace od Jihočeského kraje ve výši 82 000 Kč na realizaci projektu „Rekreačně výchovný tábor 2022“, který každý rok Město Jindřichův Hradec pořádá pro děti ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí. V letošním roce se rekreačně výchovný tábor uskuteční pro třicet dětí ve druhé polovině srpna od 14. do 24. srpna na Turistické základně jindřichohradeckého Domu dětí a mládeže v Radíkově.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí – https://www.jh.cz/cs/aktuality/tiskova-zprava-z-rady-mesta-17-1-2022.html

Tagy:
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář