Komentář k jednání Rady města 14. 2. 2022

Další online jednání Rady města J.Hradec proběhlo bez účasti pana starosty Mlčáka. Ve vedení schůze ho zastoupila místostarostka Magda Blížilová, na základě předchozích zkušeností známá tím, že jí to pěkně odsejpá, takže jsme byli v očekávání, že 34 bodů jednání zvládneme během dvou hodin. Nakonec jsme vzhledem k delší debatě u některých bodů a paradoxně žádné diskusi v závěru, končili jednání po 17 hodině.

 

V úvodu jsme dostali základní informaci ke Covidové situaci, která se jeví jako stabilní a možná již lehce ustupující. Aktuálně 404 nemocných, 8 nově hospitalizovaných, ale ve srovnání s pátkem ubylo 200 případů. Ve školách bylo zachyceno 24 dětí s pozitivním testem. V nemocnici na jednotce ARO za minulý týden přibyl asi jeden pacient. Vzhledem k izolacím, karanténám a pozitivním testům je náročné zajišťovat personální pokrytí oddělení.

 

První debata proběhla u bodu č.6 – Žádost o výpůjčku společenského sálu v KD Střelnice – Okresní sdružení ČUS J.Hradec, kde kolega radní poukázal na to, že jsme již dávali dotační podporu tomuto sdružení, mohlo být tedy administračně jednodušší spojit ji i s touto „podporou“ formou výpůjčky sálu.

 

Toto téma pak souviselo ještě s bodem č.12 – Návrh na ocenění sportovců v rámci ankety Nejúspěšnější sportovec okresu Jindřichův Hradec za rok 2021, kde se pak již debata více rozproudila ohledně poskytovaných darů a seznamu navržených sportovců a kolektivů.

 

Debata a dotazy na podrobnější vysvětlení od pana tajemníka a zejména pak od samotného místostarosty Staňka padly u bodu č.8 – Odpověď na interpelaci PhDr. Jany Burianové z 36. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec. Uvidíme, zda bude paní kolegyně zastupitelka uspokojena.

 

K investičním akcím jsme přešli v bodě č.13 – Návrh zadání VZMR z ORJ 14 – 1.etapa opravy skladu hraček v 1.MŠ Jindřichův Hradec II, Růžová 39 jsme se podivili nad tím, že jsme o této zakázce nevěděli, neboť  jsme ji nemohli najít ani v rozpočtu na rok 2022, natož pak abychom viděli nějaký projekt a celkový záměr, o co tam jde a proč máme dát za opravu skladu 675.492 Kč bez DPH a to ještě jen jako první etapu. Dozvěděli jsme se, že nejde o akci investičního oddělení, ale že je to v gesci odboru školství, kde ten záměr byl v komentářích rozpočtu 2022. Odbor měl tuto akci již několik let připravenu a čeká se na vhodnou dotační podporu.

 

Dalších předpokládaných 868.997 Kč bez dph půjde do Děbolina v rámci projednávaného bodu č. 17 – Návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40 – Obnova odvodnění komunikací v Děbolíně, Jindřichův Hradec a návrh rozpočtového opatření č. 13/2022. Jde o obnovu odvodnění 40 metrů  komunikace u motorestu směrem do obce. Diskutovali jsem opět hlavě cenu, která vychází na 20tis Kč za metr.

 

Podrobnější informace jsme dostali také u bodu č.19 – Návrh nájemní smlouvy č. 2677101722 – Cyklistické propojení Rezkova ulice – Dolní Skrýchov a u bodu č. 20 – Žádost o neuplatnění/prominutí smluvní pokuty dopravci ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.

 

Z naší strany nejvíce diskutovaný bod byl č.21 – Plán péče a návrh výsadeb – Husovy sady. Místostarosta Staněk, ani speciálně zřízená komise životního prostředí, kde se spíš vyhodnocují nejhezčí truhlíky na balkonech, ani odbor životního prostředí v čele s ing. Novákovou nás zatím nikam moc neposunul. Čekali jsme v tomto materiálu, že budou zapracovány rady, o které jsme byli požádáni, jak se popasovat se situací, kdy se do původní zakázky nikdo nepřihlásil. Cca 10 zájemců si vyzvedlo podklady pro nabídku, ale nabídku ve 14ti denní lhůtě nepředložil nikdo. Tentokrát je termín pro podání nabídek prodloužen na 30 dnů. Požádali jsme také o doplnění jednoho účastníka, kterého by stálo za to také oslovit, protože má zkušenosti a realizoval úspěšně stejné věci pro jiná města, jestli předloží nabídku. Ostatně tento tip jsme dávali už před nějakým časem, ale v materiálu se opět neobjevil. Neschopnost nebo záměr někoho z výše jmenovaných? Požádali jsme tedy o doplnění. Zároveň jsme měli problém s jedním z uvedených účastníků, kteří budou aktivně osloveni, protože je podle nás minimálně v morálním střetu zájmů. Je členem komise životního prostředí J.Hradec a zároveň se uchází o zakázky a živí se na nich. Buď chci promlouvat do veřejného dění ve městě a jsem součástí struktury rozhodování ve městě, nebo se chci živit na zakázkách od města a pak se ale musím držet dál od jakékoli funkce v rámci města. Jedno nebo druhé je v pořádku. Nikoli však obě rola zároveň. Ovlivňovat rozhodování, doporučovat jak a co se má dělat a pak v rámci toho soukromě realizovat zakázky, to nám nepřipadá správné. Doporučili jsme v kritériích ze 100% cena změnit posuzování na 60% cena a 40% reference na již realizované podobné zakázky. Cena je pro nás důležitější, ale nelze opomenout také kvalitu, zkušenosti a dosavadní výsledky uchazeče, který předloží nabídku. Důležité slovo bude mít rada města, které jsme doporučili ještě na budoucí jednání přizvat skutečné praktiky v oboru, aby k tomu řekli své a bylo možno se rozhodnout pro co nejlepší řešení.

 

Bod č.23 – Žádost společnosti Atelier Za Mák s.r.o o poskytnutí součinnosti při získávání dotace – realizace záměru. Jde o zvelebování 6500 m2 Krafferovy zahrady, kterou má společnost pronajatu za cca 3200 Kč měsíčně na dobu dvaceti let. Žádost se týkala souhlasu města s vyřízením dotace na výsadbu 24 kusů stromů (Dřín obecný, Jeřab prostřední, Jírovec maďal, Trnovník akát, Muchovník lamačův, Třešeň ptačí, Morušovník bílý, Jabloň, Třešeň). Náš dotaz směřoval na to, zda je tato výsadba v souladu s celkovou koncepcí úpravy Krafferovy zahrady, jaká je celková vize, kam s tou zahradou chceme jít a kdo to oponuje či dozoruje, aby se touto postupnou metodou nedošlo zcela k jiným koncům. Zmíněno bylo také to, že zrovna Trnovník akát není úplně vhodná dřevina do zahrady.

 

Jelikož se několikrát ve veřejném prostoru objevilo konstatování, že noví nájemci zachraňují Krafferovu zahradu před přestavbou na parkoviště (webové stránky zahrady, Žurnál atp.), což není pravda, požádali jsme tiskovou mluvčí města, aby připravila tiskovou zprávu a tuto chytlavou lež dementovala. Současné vedení města nikdy neuvažovalo o záměru parkoviště v tomto místě, protože si zcela uvědomuje jedinečnost prostoru. Krafferova zahrada má úžasný genius loci, který je potřeba zachovat a rozvíjet i v návaznosti na blízké gymnázium a komunitu občanů, kteří tento prostor navštěvují. Je možné, že to někdy v minulosti bylo označeno tak, že by parkoviště Územní plán nevylučoval, ale zamýšleno rozhodně nebylo.

 

Následovali technické body z odboru správy majetku a diskutovalo se opět až u bodu č. 29 – Vzdušné vedení optických kabelů (JHComp) – dodatek č.3. Šlo o to, že internetové připojení poskytující společnost má nyní na sídlišti paneláky propojené optickým kabelem, který visí ze střechy na střechu, což je levnější varianta, než kabel zakopat do země. Povolení mít takovéto vzdušné propojení má do konce roku 2025, za což také firma zaplatila. JHComp žádal prodloužení o dalších 15 let do roku 2040. Odbory připravily materiál, který navrhoval místo 15 let prodloužení o dalších 5 let, což se nám i ostatním radním zdálo přijatelnější. Mandát rady města je vždy na 4 roky a zatěžovat smluvně další zastupitelstva a rady na 15 let se nám nezdálo vhodné. Nikdo z nás neví, jaká bude situace, jak se bude situace na sídlišti vyvíjet, jaké budou nové požadavky. Jelikož společnost ušetří značné prostředky tím, že nemusí budovat podzemní vedení a dáváme jí jistotu celkově na 8 let dopředu, navrhli jsme zvýšení úplaty za dalších 5 let ze 118.174 Kč bez dph na 150.000 Kč bez dph. Radní se na protinávrhu těchto podmínek shodli, pokud budou přijatelné také pro internetovou společnost, máme dohodu. Je potřeba se chovat jako dobří hospodáři, hájit zájmy městské pokladny, ale na druhou stranu je tato jindřichohradecká firma etablovaná, poskytuje služby mnohým Hradečákům i městu samotnému, proto je dobře, že funguje a prosperuje. Ale zajímalo nás, i zda není omezena konkurence a zda nevytváříme podmínky pro vznik výsadního postavení na trhu, které by pak mohlo vést ke zvyšování cen občanům.

 

Do závěrečného bodu Diskuse se již nikdo nepřihlásil.

 

Brzo doplníme komentář oficiální tiskové prohlášení od mluvčí města ↓↓↓

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí –
Tagy:
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář