Komentář k jednání Rady města 10. 1. 2022

Rada města na své první schůzi v roce 2022 projednala 52 bodů. Hned v úvodu starosta informoval o tom, že je město připraveno na vlnu Omicron tak, aby byl zabezpečen chod úřadu a klíčová infrastruktura. V následujících týdnech se dá očekávat nákaza s různým průběhem až u 40% populace. Aktuálně je situace poklidná.

Diskuse proběhla zejména u následujících bodů, kde jsme chtěli od starosty a místostarostů hlubší vysvětlení:

Úklidové služby na plaveckém bazénu by měla dělat nová firma, která bude vybrána ve výběrovém řízení. Zakázka má orientační hodnotu 2.000.000 Kč bez DPH. Padly dotazy na kvalitu a zda není výhodnější alternativa vlastních zaměstnanců. Také byl vznesen podnět, že by firma mohla přednostně nabídnout práci Hradečákům, ale zájem ze strany místních prý není velký a navíc nejsou schopni konkurovat zahraničním pracovníkům. Systém agentury je pružnější a v důsledku prý levnější.

Záchytná stanice pro opuštěná zvířata. Konkrétně návrh zakázky na zhotovení projektové dokumentace ke stavbě. Hodnota zakázky cca 247.900 Kč bez DPH. Právě cena nám byla trnem v oku. Čtvrt milionu za projekt na psí boudu nás zaskočil. Konkrétně se jedná o 6-10 psů a 10-15 koček. Doptávali jsme se, zda neexistuje již prefabrikované řešení, abychom si přímo koupili již hotový produkt – jakési buňky, které by problém záchytných kotců řešily, protože od výše projektu lze odvodit, že samotná výstavba kotců může stát přes 2.5 mil Kč. Bylo argumentováno, že cena se bude soutěžit a může se najít projektant, který nabídne výrazně nižší cenu. To by bylo záhodno, protože za projekt na dům dávají lidé mezi 30 a 60 tisíci Kč. Budeme tedy rádi za šíření, aby se nám přihlásili i cenově šetrnější projektanti. S požadavkem na architektonickou soutěž snad nikdo nepřijde :). Kotce jsou potřebná věc, je potřeba je udělat rozumně.

Směna pozemků v Děbolíně za účelem vybudování odstavné plochy pro auta návštěvníků rozhledny, která se nachází na úpatí kopce a je dostupná jednak prašnou cestou od hlavní silnice vedle autobazaru, nebo skrze vesnici nahoru do kopce. Proběhla poměrně emotivní diskuse, kde především patronka místní části Děbolín Milada Petrů upozornila na to, že není možný příjezd po úzké silnici skrze vesnici, protože to by lidem zásadně zhoršilo komfort bydlení. Bylo doporučeno, aby všechny zamýšlené změny byly předem konzultovány a odsouhlaseny minimálně s osadním výborem, aby byly změny k lepšímu, ne k horšímu.

Souhlas s rekonstrukcí pro Tennis Centrum, který by chtěl na své náklady zrekonstruovat strojovnu pro přetlakovou halu pod gymplem. Nájemce je šikovný a má rozjednanou dotaci ve výši 80% od kraje 20% pokryje ze svého.

Udělení vyjímky pro parkování bytového domu u autobusového nádraží – velká diskuse, zvažování pro a proti, kdo tam bude bydlet, jak to bude fungovat, co to městu přinese, jak se zahustí provoz u bývalé Pojišťovny a jaké jsou tam kapacity. Je potřeba podporovat možnosti nového bydlení, ale takového, které bude přínosem, ne zátěží.

asdsad

Tisková zpráva z rady města 10. ledna 2022

Město chystá stavbu záchytné stanice pro opuštěná zvířata. Azyl by tam měli najít psi i kočky, letos vznikne projekt stavby. Rada souhlasila s uzavřením Dohody mezi městem a obchodní společností STATUS stavební a.s., která stavěla rozhlednu u Děbolína. Rozdělovali se individuální dotace z rozpočtu města. Většinu ještě musí potvrdit zastupitelé. Nájemce Teniscentra plánuje modernizaci strojovny přetlakové haly. Město nabídne k prodeji dvě opuštěné hrobky na městském hřbitově. Podrobnosti a další témata z jednání rady města si přečtěte v tiskové zprávě. 

Město chystá stavbu záchytné stanice pro opuštěná zvířata

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci stavby záchytné stanice pro opuštěná zvířata. Předpokládá se vybudování venkovních kotců pro šest až deset psů, buňky pro karanténu psů, buňky pro karanténu koček a buňky pro umístění koček po karanténě (cca 10-15 koček) na pozemku města u areálu Služeb města JH na Jiráskově předměstí. Součástí musí být prostor pro uskladnění krmiv, čistících prostředků nebo místo pro obsluhu. Do prostoru stanice musí být zaveden přívod elektřiny, vody a vybudována kanalizace. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 247 900 Kč bez DPH.

Rada souhlasila s uzavřením Dohody mezi městem a obchodní společností STATUS stavební a.s., která stavěla rozhlednu u Děbolína

Město vede soudní spor ohledně stavby rozhledny na Rýdově kopci u Děbolína. Soud od počátku apeloval na uzavření smíru mezi účastníky řízení, k čemuž poskytl lhůtu k jednání do 31. 1. 2022.  V nařízené věci bylo v průběhu soudního řízení vyhotoveno již několik znaleckých posudků, které ovšem strany sporu vzájemně sporovali. Vedení města nyní vyslyšelo apel soudu na uzavření smíru, který by spočíval v uznání narovnací částky ve výši 650 000 Kč pro město. Zároveň by městu, coby žalobci, byla vrácena poměrná část soudního poplatku ve výši zhruba 100 000 Kč. Rada města s návrhem Dohody o narovnání souhlasila, stejně tak obchodní společnost STATUS stavební a.s. nemá připomínek. Po zaplacení smluvené částky by město vzalo žalobu zpět. Návrh Dohody o narovnání ještě musí schválit zastupitelstvo.

Město Jindřichův Hradec a obchodní společnost STATUS stavební a.s. uzavřely dne 1. 8. 2014 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací a dodávek díla „Rozhledna Rýdův kopec Děbolín – Jindřichův Hradec“. Město reklamovalo vůči zhotoviteli stavební vadu díla spočívající v degradaci provedených nátěrů s tvrzením, žetyto nebyly provedeny v souladu se smluvními ujednáními a projektovou dokumentací. Zhotovitel toto pochybení odmítá a ve způsobu provedení nátěrů špatný postup nevidí.

Rada souhlasila s přidělením individuálních dotací z rozpočtu města. Většinu ještě musí potvrdit zastupitelé

Individuální dotace budou poskytovány stejným způsobem jako v roce předchozím. Pro rok 2022 je v této položce alokována částka 2 300 000 Kč. Město prozatím obdrželo celkem dvanáct žádostí. Žadateli jsou subjekty, které žádaly o individuální dotaci již v předchozích letech, jediným novým žadatelem je Okresní sdružení České unie sportu Jindřichův Hradec. Rada města souhlasila s přidělením individuálních dotací. Tam, kde částka převyšuje 50 000 Kč, musí ještě dotaci schválit zastupitelé. 

VI. ročník Jindřichohradeckého půlmaratonu – 200 000 Kč,

BROMEX solution s.r.o.III. ročník Jindřichohradeckého duatlonu – 100 000 Kč,

BROMEX solution s.r.o.Mezinárodní cyklistický etapový závod „Okolo jižních Čech 2022“ – 450 000 Kč,

Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z. sČinnost pobočky mobilní specializované paliativní péče v Jindřichově Hradci – 100 000 Kč,

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.III. ročník extrémního překážkového závodu Jindřichohradecký Lev 2022 – 100 000 Kč,

JC Event s.r.o.Podpora vzájemné spolupráce a podpora služeb poskytovaných JHK podnikatelským subjektům – 120 000 Kč,

Jihočeská hospodářská komora, Oblastní kancelář Jindřichův HradecXV. ročník střelecké soutěže „Skrýchovská puška – memoriál Jana Šorše“ – 2 700 Kč,

Klub vojáků v záloze při Územní vojenské správě Jindřichův HradecVIII. ročník střelecké soutěže „Jindřichohradecká mířenka – memoriál Jiřího Mrkvičky a Jaroslava Štíchy“ – 2 700 Kč,

Klub vojáků v záloze při Územní vojenské správě Jindřichův HradecJINoHRÁtky aneb Dejte děti do jeslí – 150 000 Kč,

Muzeum JindřichohradeckaVýstava obrazů Lucie Novotné, Výstava – Šaty šlechty, Večer s jazzem a vínem, Adventní dny na zámku v Jindřichově Hradci – 70 000 Kč,

Národní památkový ústavNákup nového sanitního vozu – 500 000 Kč,

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.Vyhlášení nejlepších sportovců okresu Jindřichův Hradec – 55 000 Kč,

Okresní sdružení České unie sportu Jindřichův Hradec,z.s.

Město nabídne k prodeji dvě opuštěné hrobky na městském hřbitově Město Jindřichův Hradec má v majetku opuštěné hrobky č. 14 a č. 107 umístěné na městském hřbitově.Hrobky byly opakovaně zveřejňovány na desce Správy krematoria jako opuštěné hroby. Dle vyjádření Správy krematoria je patrné, že místa nikdo nenavštěvuje. V minulých letech byly prodány tři hrobky za vysoutěžené ceny v rozmezí od 3 611 Kč do 125 000 Kč. Minimální nabídková cena byla vždy stanovena znaleckým posudkem. Rada města souhlasila se záměrem prodat uvedené hrobky obálkovou metodou, za minimální nabídkovou cenu stanovenou znaleckým posudkem. Záměr prodat hrobky musí ještě schválit zastupitelstvo města.

Nájemce Teniscentra plánuje modernizaci strojovny přetlakové haly

Město Jindřichův Hradec uzavřelo v loňském roce nájemní smlouvu na pronájem areálu „Teniscentra“ a přilehlého víceúčelového hřiště se spolkem Tenis klub Jindřichův Hradec z.s. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31.12.2026 a výše ročního nájemného v roce 2021 činila částku 264 000 Kč. Tenis klub plánuje podat žádost o dotaci z Grantového programu na podporu sportovní infrastruktury vyhlášeného Jihočeským krajem na získání finanční dotace na rekonstrukci a modernizaci strojovny přetlakové haly, která je původní. Jednou z podmínek grantového programu je délka nájemní smlouvy na minimálně pět let od podání žádosti. Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy a současně schválila i provedení rekonstrukce strojovny. Stavební úpravy totiž může nájemce provádět jen na základě předchozí písemné dohody s pronajímatelem. Modernizace by měla zahrnovat pořízení nového elektrorozvaděče, rozšíření regulace hlavního elektromotoru se zajištěním optimalizace výkonu a spotřeby elektromotoru v návaznosti na zajištění bezpečnosti, komfortu a s tím spojených úspor na celkové spotřebě elektrické energie a vytápění.  Finanční prostředky jsou předběžně vyčísleny na částku 230 000 Kč bez DPH. Rekonstrukce by byla financována z dotačního programu Jihočeského kraje (max. 80 %) a z prostředků tenisového klubu (min. 20 %).

Město nabídne k pronájmu prostor vhodný k podnikání na sídlišti Vajgar

Rada města schválila na žádost nájemce ukončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání v domě čp. 587 na sídlišti Vajgar, kde dosud provozoval kancelář ČSOB Pojišťovny pan Jiří Pravda. Současně rada také schválila záměr pronajmout tento prostor o velikosti 20,29 m2 obálkovou metodou nejvyšší nabídce na dobu neurčitou za minimální nabídkovou cenu 889 Kč/m2/rok vč. DPH.

Služby města hledají firmu, která zajistí úklid plaveckého bazénu

Rada města schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. návrh na zadání veřejné zakázky „Úklidové služby na plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci“. Stávající smlouva byla předčasně ukončena ze strany poskytovatele – obchodní společnosti SIMACEK HS, spol. s r. o. Předmětem této veřejné zakázky jsou služby na zajištění pravidelného úklidu v areálu plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 mil Kč bez DPH. Úklid bude financovat společnost ze svých prostředků.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí – https://www.jh.cz/redakce/index.php?xuser=703829856193909892&lanG=cs&slozka=48383&clanek=301055

Tagy:
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář