Debata o poště, úzkokolejce a rekordně krátké zastupitelstvo

Dubnové zastupitelstvo mělo rychlý průběh. Na programu byly jen standardní nekonfliktní materiály k projednání.

Náš zastupitel Ing. Chalupský byl určen mluvčím návrhové komise, ale jak konstatoval ve shrnujícím závěru, práce moc neměl, protože všech 16 připravených bodů bylo bez větší diskuse schváleno.

Diskuse se rozproudila až v interpelacích. Překvapivě aktivní byla PhDr. Burianová s dotazem trochu mimo mísu, ale i tak se jí odpovědi na Českou Poštu dostalo.

Aktivní byl opět Ing. Plucar, který bohužel až tak neřeší záležitosti města, což je parketa zastupitele, ale řeší celostátní politiku po vzoru svého předsedy Okamury. Chvílemi to působí, že mu témata Okamura i posílá. Navíc, než by s něčím sám konkrétně Hradečákům pomohl, tak raději vymýšlí úkoly pro ostatní. A to úkoly, že by bylo snazší chodit ke dvanácti měsíčkům pro jahody 🙂

Senátor ani rada města fakt nemají v kompetenci nastavování ceny elektřiny, plynu, řízení předsedy vlády, podpis dohod s EU, dohody o kompenzacích atp. Nerozhodují o České Poště ani o úzkokolejce.

Senátor je zákonodárce, opravuje a dolaďuje zákony. V regionu pomáhá svým vlivem, aby došlo k nápravě věcí, které ve státní sféře nezafungují. Není však exekutiva, která věci uskutečňuje.

Právě o poště a úzkokolejce se nakonec vedla největší řeč, ze které vyplynulo, že nejvíce pro občany J. Hradce dělá v záchraně úzkokolejky a rušených poboček pošty právě zastupitel Chalupský jako senátor prostřednictvím senátního výboru a vazby na ministry a také starosta Kozár, který jednal s regionální manažerkou České Pošty.

Jaké podrobnější informace zazněly, jak to vypadá s poštou a úzkokolejkou, můžete sami shlédnout v čase záznamu cca 1:04:30


Usnesení číslo: 97/7Z/2023

Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Ing. Jaroslav Chalupský – mluvčí

Mgr. Bc. Vít Pošvář Ing. Jiří Strachota

ověřovatele zápisů ve složení:

Ing. Pavel Hudler

MUDr. Jaromír Kopřiva

Usnesení číslo: 98/7Z/2023 Schválení předloženého programu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje předložený program jednání

Usnesení číslo: 99/7Z/2023

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace pro rok 2023 – Muzeum Jindřichohradecka

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace pro rok 2023 mezi městem Jindřichův Hradec, jako poskytovatelem, a příspěvkovou organizací Jihočeského kraje Muzeum Jindřichohradecka, se sídlem Balbínovo náměstí 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 000 70 971, jako příjemcem, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 100/7Z/2023

Žádost o poskytnutí individuální dotace: vybavení jednotky Hasičského záchranného sboru JčK dislokované na požární stanici Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 150 000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje, se sídlem Pražská tř. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČ 70882835, účelově určené na pořízení vybavení jednotky Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje dislokované na požární stanici J. Hradec
 2. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2023 mezi městem Jindřichův Hradec a žadatelem, Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, se sídlem Pražská tř. 2666/52b,

České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČ 70882835, dle předloženého návrhu

Usnesení číslo: 101/7Z/2023

Žádost o prominutí poplatků z prodlení – I. H.

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje prominutí poplatků a úroků z prodlení ve výši 100 % celkové částky, tj. částky 822.082,70 Kč panu ***** trv. bytem *****, 377 01 Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 102/7Z/2023

Vzdání se práva na vymáhání pohledávky a její účetní odpis pro nedobytnost – úmrtí

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje vzdání se práva od dalšího vymáhání pohledávky, jakož i její účetní odpis pro nedobytnost po zemřelém ***** v částce 27.235 Kč,
 2. ukládá oddělení právnímu odboru kanceláře starosty realizaci tohoto usnesení v souladu se Směrnicí pro evidenci a vymáhání pohledávek.

Usnesení číslo: 103/7Z/2023

Poskytnutí individuální dotace na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury nových rodinných domů

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje poskytnutí dotace na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury pro nové rodinné domy pro pana ***** a paní *****, oba trvale bytem *****, 377 01 Jindřichův Hradec na projekt „Prodloužení kanalizace Děbolín parc. č. č. 8/8, 1201, 1206/1, 4038/2, 4038/1 k.ú. Děbolín“ v částce 200 000,- Kč.
 2. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace v částce 200 000,- Kč mezi městem Jindřichův Hradec a panem Ing. Václavem Hanzalem a paní RNDr. Terezou Hanzalovou, oba trvale bytem Vajgar 713/III, 377 01 Jindřichův Hradec na projekt „Prodloužení kanalizace Děbolín parc. č. 8/8, 1201, 1206/1, 4038/2, 4038/1 k.ú. Děbolín“ dle předloženého vzoru.

Usnesení číslo: 104/7Z/2023

Rozpočtová opatření schválená radou města

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí

– rozpočtová opatření č. 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 28/2023, která schválila Rada města Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 105/7Z/2023

Úpravy rozpisu schváleného rozpočtu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí

– opravné doklady rozpisu schváleného rozpočtu č. 1013 – 1016/2022 a 801 – 833/2023.

Usnesení číslo: 106/7Z/2023

Směna (realizace), prodej (záměr) a zřízení služebnosti, lokalita letiště, k.ú. Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ: 00246875 (jako zcizitelem a přejímatelem) a Aeroklubem Jindřichův Hradec z.s., Letiště 744/II, Jindřichův Hradec, IČ: 42409209 (jako zcizitelem a přejímatelem) dle předloženého návrhu
 2. schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3192/10, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 57 m² a nově vzniklého pozemku dle GP č. 5442-2173/2022 p.č. 3192/45, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 171 m², který byl oddělen z pozemku p.č. 3192/1, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 103 797 m², vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, manželům *****, *****, 161 00 Praha, Ruzyně, za těchto podmínek:
  1. za cenu 125 Kč/m²
  1. žadatelé mají vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní – žadatelé uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené
  1. prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně
  1. kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy
  1. upozorňujeme, že na nově vzniklý pozemek p.č. 3192/45 je uzavřena výpůjčka s Aeroklubem JindřichůvHradec z.s.

Usnesení číslo: 107/7Z/2023

Prodej části pozemku p. č. 1448, k. ú. Jindřichův Hradec – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje přijetí záměru prodat část pozemku p. č. 1448, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 18 m², k. ú. Jindřichův Hradec paní *****, *****, Jindřichův Hradec za těchto podmínek: – za cenu 1.155 Kč/m²

 • žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní
 • žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené
 • žadatel uhradí náklady na vypracování geometrického plánu
 • výměra bude upřesněna geometrickým plánem
 • prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně
 • kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy- upozorňujeme, že v blízkosti je uloženo vedení VO

Usnesení číslo: 108/7Z/2023

Prodej pozemku p.č. 805/6, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 805/6, trvalý travní porost, o výměře

cca 760 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, který je územním plánem zahrnut do plochy smíšeného venkovského bydlení, za těchto podmínek:

 • obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 2.000 Kč/m² včetně DPH
 • žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatelé podmínky takové smlouvy plní
 • žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené
 • žadatel uhradí náklady na vypracování geometrického plánu
 • prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou a geometrickýmplánem spojené nebudou kupujícími uhrazeny včas a řádně – kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy
 • výměra bude upřesněna geometrickým plánem
 • upozorňujeme, že na pozemek je uzavřena nájemní smlouva s 3 měsíční výpovědní lhůtou
 • upozorňujeme, že při hranici pozemku vede kabel NN- upozorňujeme, že na pozemku jsou vzrostlé stromy

Usnesení číslo: 109/7Z/2023

Souhrnné roční vyúčtování za rok 2022 – ČEVAK a.s.

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí souhrnné roční vyúčtování za rok 2022 podle Koncesní smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku města Jindřichův Hradec ze dne 14.10.2020 v platném znění, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 110/7Z/2023

Návrh na změnu v personálním složení kontrolního výboru

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. bere na vědomí rezignaci MgA. Sabiny Langerové na funkci členky kontrolního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec k datu 31. 3. 2023.
 2. volí

Mgr. Radka Hrubého členem kontrolního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 111/7Z/2023

Převod bytového komplexu Hvězdárna – změna usnesení

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje uzavření Dohody – dodatku č. 5 ke smlouvě o sdružení mezi městem Jindřichův Hradec, IČ 00246875, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec a Bytovým družstvem Jindřichův Hradec Hvězdárna, IČ

25191004, Kosmonautů 60/V, 377 01 Jindřichův Hradec, dle upraveného návrhu

 • revokuje bod č. 2 usnesení ZMě č. 39/3Z/2022 ze dne 14.12.2022
 • mění bod č. 3 usnesení č. 39/3Z/2022 ze dne 14.12.2022, který bude nově znít:

schvaluje záměr bezúplatně převést Bytový komplex Hvězdárna sestávající se z:

 • parc.č. 3521/91, zast.plocha a nádvoří, o výměře 559 m2, jehož součástí je stavba Jindřichův Hradec V čp.

60,

 • parc.č. 3521/92, zast.plocha a nádvoří, o výměře 522 m2, jehož součástí je stavba Jindřichův Hradec V čp.

61,

 • parc.č. 3521/93, zast.plocha a nádvoří, o výměře 608 m2, jehož součástí je stavba Jindřichův Hradec V čp.

62,

 • parc.č. 3521/94, zast.plocha a nádvoří, o výměře 395 m2, jehož součástí je stavba Jindřichův Hradec V čp.

63,

 • parc.č. 3521/95, zast.plocha a nádvoří, o výměře 361 m2, jehož součástí je stavba Jindřichův Hradec V čp.

64,

 • parc.č. 3518/11, zast.plocha a nádvoří, o výměře 365 m2, jehož součástí je stavba Jindřichův Hradec V čp.

65,

 • parc.č. 3518/10, zast.plocha a nádvoří, o výměře 342 m2, jehož součástí je stavba Jindřichův Hradec V čp.

66,

 • parc.č. 3518/9, zast.plocha a nádvoří, o výměře 506 m2, jehož součástí je stavba Jindřichův Hradec V čp.

67,

 • parc.č. 3518/8, zast.plocha a nádvoří, o výměře 365 m2, jehož součástí je stavba Jindřichův Hradec V čp.

68,

 • parc.č. 3518/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3518/16, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3518/17, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3518/18, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3518/19, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3518/20, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3518/22, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3518/23, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3518/24, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3518/25, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3518/26, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3518/27, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3518/28, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3518/29, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3518/30, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3521/102, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3521/103, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3521/104, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3521/105, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3521/106, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3521/107, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3521/108, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3521/110, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3521/111, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3521/112, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3521/113, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3521/114, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3521/115, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3521/116, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 15 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3521/117, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3521/119, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3521/120, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3521/121, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3521/122, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3521/123, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3521/124, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3521/125, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  • parc.č. 3518/13, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 34 m2,
  • parc.č. 3518/14, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 45 m2,
  • parc.č. 3518/21, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2, na pozemku stojí stavba bez čp/če, jinástavba,
  • parc.č. 3521/109, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 11 m2, na pozemku stojí stavba bez čp/če, jinástavba,
  • parc.č. 3521/118, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2, na pozemku stojí stavba bez čp/če, jinástavba,
  • parc.č. 3518/32, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 637 m2,
  • parc.č. 3518/64, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 903 m2,
  • parc.č. 3521/97, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 54 m2,
  • parc.č. 3521/98, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 30 m2,
  • parc.č. 3521/99, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m2,
  • parc.č. 3521/100, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 81 m2,
  • parc.č. 3521/101, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 304 m2,
  • parc.č. 3521/142, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 78 m2,- parc.č. 3521/144, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 m2, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec,

Bytovému družstvu Jindřichův Hradec Hvězdárna, IČ 25191004, se sídlem Kosmonautů čp. 60/V, 377 01 Jindřichův Hradec za těchto podmínek:

 • dojde k uzavření Dohody – dodatku č. 5 ke smlouvě o sdružení mezi městem Jindřichův Hradec a Bytovýmdružstvem Jindřichův Hradec Hvězdárna dle bodu 1 tohoto usnesení,
  • zřízení služebnosti v převáděných pozemcích dotčených stavbou inženýrských sítí a veřejného osvětlení vevlastnictví města, a to za celkovou jednorázovou úplatu 500 Kč
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář