doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

V J.Hradci je respektovanou osobou. Jako ředitel ENKI, o.p.s  patří ve vědeckých kruzích k předním českým klimatologům a hydrologům, kterým se daří chránit a obnovovat přírodu propojením technologie a přírodovědných postupů. To je využíváno hlavně při obnově krajiny po rozsáhlé těžbě. Z těch pro veřejnost zajímavějších projektů stojí za zmínku chov ryb ve východní Africe spojený s obnovou krajiny, účast na projektech na obnovu oběhu vody v části Saudské Arábie, odbahnění Vajgaru pomocí sacího bagru, zhodnocení funkce zeleně v Hradci Králové jako účinného prostředku k zásadnímu snížení teploty v centru města a zlepšení životního klima. Dr. Pokorný vystudoval katedru fyziologie rostlin na Přírodovědecké fakultě University Karlovy, kde také přednáší. Přednášel 7 let po sobě semestrální kurz na univerzitě v Turku ve Finsku…

V posledních letech se věnuje distribuci slunečního záření v krajině v souvislosti s vodním oběhem a vlivem na místní a globální klima. Vystupuje na zahraničních konferencích a spolupracuje s mezinárodními týmy a místními firmami. V Hradci zásadně přispívá k záchraně historického domu, který byl jejich rodině navrácen restitucí v nevalném stavu. Velkým darem je jeho schopnost i poměrně složité biologicko-chemické procesy vysvětlit laické veřejnosti a ukázat konkrétní přínos aplikované teorie v praxi s hmatatelnými výsledky.

Na co může být Honza hrdý a jak přispívá k dobrému jménu J. Hradce v Evropě a ve světě?

Účastní se, nebo je garantem, mnoha mezinárodních projektů s cílem pomoci lidem správně pochopit příčiny měnícího se klimatu, abychom mohli správně a adekvátně na tyto změny reagovat. Abychom si stále udržovali komfort života ve městech a regionech s minimálními finančními náklady. Honza je nejen vědec-biolog, ale také chemik, fyzik a matematik, což mu umožňuje všechny vědomosti integrovat do nalézání řešení.

Z posledních projektů lze zmínit Inteligentní regiony – informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj, do kterého se zapojila ČVUT Praha, VÚT Brno a dalších 20 výzkumných organizací. Výsledkem jsou patenty a metodiky postupů snižující globální oteplování včetně strategie rozvoje energeticky udržitelného regionu, postupy správného hospodaření v krajině, abychom nevyschli, čištění odpadních vod, čistírenských kalů, úpravy bioplynu, funkce odlehčování komor srážkových vod, využití rybničních sedimentů, optimalizace rybích obsádek atd.

Je autorem či spoluautorem mnoha desítek knih, nové metodiky vzdělávání pracovníků městských úřadů, výukových materiálů pro školy, které byly kromě nejčastějších jazyků přeloženy také třeba do korejštiny, polštiny, italštiny a perštiny.

Adaptační strategie měst na klimatickou změnu nejen zkoumá, nalézá správná řešení, ale také vyučuje na školách v rámci mezinárodního projektu ERASMUS+ s názvem „Education for Plant Literacy“ zahájeným 1.1.2022, projekt je veden Pedagogickou fakultou JČ univerzity a ENKI garantuje odborné podklady. Cílem je vysvětlení funkce vody a rostlin v klimatu na úrovni školní výuky s využitím cenově dostupných přístrojů.

Je členem mezinárodních týmů pro obnovu krajiny a ochlazování měst prostřednictvím stromů a vegetace.

Jako ilustraci lze doporučit dvě videa na odkazu Sluneční energie, voda v krajině, vegetace – Metodika výuky pro žáky 9. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií (jcu.cz) Jak chladí rostliny a proč potřebujeme stromy

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář