24. díl: Co fakticky znamená fungováni města? Za jaké agendy kdo nyní odpovídá?

Na úvod nutno říci, že voliči ve volbách rozhodují, kterých 27 lidí je bude 4 roky zastupovat a kdo za ně povede město. Jak volič rozhodne, tak se stane. Když to přeženeme, tak volič může do zastupitelstva poslat 27 traktoristů, nebo 27 právníků, ale nejčastěji je to kombinace profesí (právníci, lékaři, učitelé, atp.) Je pak otázkou, jak si který zastupitel zvolený starostou či místostarostou poradí se svojí agendou. Jak je schopen diskutovat a předkládat materiály „svého“ odboru do Rady města a některé i celému zastupitelstvu.

Fungování města prakticky znamená zajištění následující agendy. Pro lepší představu uvedeme dle radního, který má ten či onen odbor aktuálně na starosti. V minulém období byli 2 místostarostové, nyní jsou 3.

Starosta ing. Jan Mlčák, MBA

ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY
Odbor kanceláře starosty vykonává činnost v samostatné působnosti města na úseku organizačním a vnějších vztahů, právních záležitostí města, cestovního ruchu a marketingu. V přenesené působnosti zajišťuje činnost na úseku přestupkové agendy, vymáhání pohledávek, požární ochrany a činnost Jednotek sborů dobrovolných hasičů města a činnost na úseku obrany, bezpečnosti a ochrany, který zabezpečuje pracoviště krizového řízení.

Člení se na:
oddělení organizační,
oddělení právní,
oddělení přestupků,
oddělení cestovního ruchu a marketingu,
oddělení obrany a krizového řízení.


ODBOR FINANČNÍ


oddělení účetnictví a rozpočtu,
oddělení místních poplatků.

– zajištění účetnictví a výkaznictví města
– zpracování rozpočtu města, rozpočtového výhledu a závěrečného účtu
– evidence ztrát a nálezů
– pojištění majetku města a odpovědnosti za škodu
– správa místních poplatků

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

MĚSTSKÁ POLICIEMístostarostka ing. Magda Blížilová

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Odbor sociálních věcí se zabývá výkonem přenesené a samostatné působnosti na úseku sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, sociálních služeb, sociální prevence, ochrany práv menšin a zčásti veřejného zdraví v rozsahu stanoveném obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, pověřenému obecnímu úřadu a městu.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí,
oddělení sociálních služeb.

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

oddělení školství,
oddělení služeb pro školy.


SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ SPRÁVY BYTŮ

Úkolem oddělení je zejména:- provádět správu a zajišťovat údržbu bytového a nebytového fondu města, pronájem bytů,
– nebytových prostor, výpůjčky.

Místostarosta Bc. Radim Staněk

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Úkolem odboru je zejména:
– provádět správu a zajišťovat údržbu nemovitého majetku ve vlastnictví města
– nakládání s nemovitostmi města – prodej, nájem, výpůjčky
– zřizování věcných břemen
– úkony na úseku odpadového hospodářství města


ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Odbor výstavby a územního plánování se zabývá výkonem státní správy na úseku územně plánovacího úřadu a stavebního úřadu v rozsahu stanoveném obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

oddělení územního plánování
oddělení stavebního a územního řízení


ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odbor životního prostřední vykonává státní správu v oblasti vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, ochrany zvířat proti týrání, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, čistoty ovzduší a ochrany přírody a krajiny.
oddělení vodního a lesního hospodářství
oddělení ochrany prostředí

MĚSTSKÁ KULTURA

Místostarosta Bc. Miroslav Kadeřábek

ODBOR DOPRAVY

oddělení evidence řidičů
oddělení registrace vozidel
oddělení silničního hospodářství

ODBOR ROZVOJE

oddělení regionálního rozvoje
oddělení investic
oddělení památkové péčeTajemník městského úřadu Mgr. Karel Holý

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

Mezi hlavní činnosti odboru především patří technické zajištění chodu městského úřadu, výpočetní a kancelářská technika, autoprovoz, správa a vybavení budov, mzdové a personální agendy, podatelna, ověřování podpisů a listin, finanční agendy (čerpání rozpočtu místní správy, objednávky, fakturace za služby, nájmy, …)
oddělení personální
oddělení provozní
oddělení informatiky a výpočetní techniky


ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

oddělení správních činností
oddělení matriky
oddělení živnostenské
oddělení správních činností

– občanské průkazy,
– cestovní doklady,
– evidence obyvatel.
oddělení matriky
– svatební obřady,
– vidimace listin,
– legalizace podpisů,
– narození a úmrtí,
– Czech Point.
oddělení živnostenské
– obecní živnostenský úřad,
– evidence zemědělských podnikatelů,
– hazardní hry,
– spotřebitelská poradna.

Pokračování později o našich jednotlivých kandidátech a zda by jim kvalifikačně a zkušenostmi vyhovovala některá agenda, kterou by byli schopni zastat.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář